(pokračuje Brožík) 

Pokud si pamatuji, toto hlasování bylo 71 pro variantu tři, 65 pro variantu pět. Pokud by i pan poslanec Lobkowicz hlasoval pro, bylo by to 66 hlasů a nemohlo to ovlivnit pořadí tři, čtyři atd. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že i toto je srozumitelný názor. Pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, vážení kolegové, jde o to, že jednání o takovýchto otázkách, zvlášť když je na první schůzi, má jistý precedenční význam, a proto je vhodné, abychom v této věci skutečně začali praxi, která bude důstojná, která nebude znamenat manipulování s výsledky hlasování. Bývá zvykem, že jestliže někdo hlasoval jinak, než se ukázalo na sjetině, požádá o to, aby do zápisu byla tato změna uvedena v případě, že to nemá žádný význam pro výsledek hlasování. V tomto případě tomu tak je, kolega Brožík už na to upozornil. Čili vyvolávat v této věci nové hlasování by zakládalo praxi velmi špatnou. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Filip, paní poslankyně Horáková.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, paní a pánové, já souhlasím s tím, že bychom měli ctít určitá pravidla, a považoval bych za špatné stejně jako kolega Jičínský, kdyby se o takové námitce nehlasovalo, i když to nemůže nic změnit na výsledku. Já jsem přesvědčen, že je právo každého poslance, aby zpochybnil hlasování. Podle mého soudu je potřeba, aby se s tím sněmovna vypořádala.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně Horáková.

 

Poslankyně Monika Horáková: Já se omlouvám, pane předsedo, ale hlasovala jsem pro pět místopředsedů a v technickém záznamu je uvedeno, že jsem se zdržela hlasování. Proto se přidávám k žádosti o to, aby bylo nové hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, vážená vládo, vážená sněmovno, dovolte, abych upozornil na to, že mezi hlasováním procedurálním, kterým se má stanovit postup, jak budeme dál hlasovat, a mezi meritorním rozhodnutím o nějaké věci je zásadní rozdíl.

Jestliže přistoupíme na praxi, že i hlasování o procedurálních otázkách může být zpochybněno, pak se dostáváme do situace nekonečného řetězu, protože při hlasování o námitce opět někdo vstane a řekne, že zpochybňuje toto hlasování, a toto už pak můžeme dělat až do konce volebního období. Tady musí být nějaká hranice. Tady musí být nějaká mez, protože budeme-li i hlasování v procedurálních záležitostech nadále zpochybňovat, nemáme z toho žádné východisko.

Jednací řád tuto věc neupravuje zcela přesně, ale jde spíš o ducha jednacího řádu. Prosím teď kolegy, kteří byli se mnou v komisi, která připravovala jednací řád - ten jednací řád se pokoušel pro tyto nekonečné procedurální zádrhele vytvořit určité smyčky, které by vedly k závěru, které by vedly k rozhodnutí. Mně připadá, že celá tato věc má povahu pouze obstrukce. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, jde nepochybně o námitku, která je vyslovena v souladu s jednacím řádem. Chtěl bych upozornit pana předsedu, že není k takovéto věci možná diskuse. Hlasuje se bez rozpravy. Bylo by potřeba případně uvádět, že jde nejvýše o faktické poznámky. Jinak je potřeba hlasovat a ti kolegové, kteří jsou proti námitce, i ti, kteří jsou pro námitku, to mohou vyjádřit hlasováním.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poslední faktickou poznámku - i když už jednu faktickou poznámku měl - má pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: (Hovoří z místa mimo mikrofon.) Totéž, co říkal pan poslanec Exner. Předsedající schůze nemá jinou šanci, než nechat o námitce hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Předsedající schůze si ovšem je nesmírně vědom precedenčního charakteru této věci a nechce zavést do tohoto funkčního období sněmovny věci, které do ní nepatří. Já myslím, že všichni respektujeme chybu v hlasování. Všichni respektujeme chybu hlasovacího zařízení. Všichni respektujeme chybu, kdy šlo nebo může jít o jeden hlas, který rozhoduje nějakou zásadní věc. Tady všichni cítíme, že šlo o rozpětí 6 nebo 7 či kolika hlasů, a proto trvání na jednom přeřeknutí se, přesáhnutí se má zvláštní precedenční charakter, a já se právě tohoto precedenčního charakteru ve sněmovně velmi bojím. Proto jsem si dovolil o této věci dopustit aspoň tuto elementární rozpravu, která zde právě proběhla.

Považuji za zásadní to, že rozpětí mezi hlasováním by bylo tak velké, že bych se chtěl zeptat pana poslance Lobkowicze a paní poslankyně Horákové, zda při vědomí toho, že jejich dva hlasy nemohou změnit výsledky hlasování, trvají na revokačním hlasování. Opakuji - z precedenčního důvodu.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: (Mimo mikrofon.) Ano, trvám na něm. Myslím, že mohlo být dávno odhlasováno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nevím, jestli ten úsměv do toho patří. Paní poslankyně Horáková.

 

Poslankyně Monika Horáková: (Mimo mikrofon.) Trvám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím tedy, abychom se dopustili revokačního hlasování. (Hlasy: Odhlásit.) Chcete odhlásit. Prosím, odhlašuji vás všechny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP