(pokračuje Payne) 

Stejně tak není vyloučeno, aby se lidskými právy zabýval výbor ústavně právní. Tato formulace, tak jak je navržena, znamená, že žádný jiný výbor by se nesměl lidskými právy zabývat. Ta formulace je řečena tak natvrdo, že tento výbor se jimi zabývá, a tím je jednoznačně řečena jeho kompetence.

Pokud bychom měli hlasovat o tomto návrhu, doporučoval bych pozměňovací návrh, abychom přehodili slovosled - já teď nemám ono usnesení před sebou, ale končilo by to, že problematika lidských práv patří také do působnosti petičního výboru, ale patří bezesporu také do působnosti jiných výborů. S takovýmto dovětkem bych si dokázal představit toto usnesení. Připadá mi ovšem zbytečné, protože je skutečně na vůli každého výboru, aby si sám určil, čím se bude zabývat. Pokud se petiční výbor bude zabývat lidskými právy, je to bezesporu jeho možnost a jeho právo.

(Poslanec Brožík přistupuje k hovořícímu poslanci Paynovi.) Děkuji kolegovi Brožíkovi za text usnesení. Znamenalo by to, že text by zněl, že řešení problematiky lidských práv a menšin patří také do problematiky petičního výboru. To je podstata věci. Jde o to, aby i jiné výbory se směly zabývat problematikou lidských práv a menšin. Já uvedu příklad. Zahraniční výbor skutečně problematiku menšin řeší a zabývá se jí ve vztahu k jiným zemím. Já bych se skutečně bál toho, abychom tady vymezili kompetence tak přísně, že jiné výbory se tím nebudou moci zabývat.

Právníci mi možná vysvětlí, že usnesení sněmovny nemá takovou závaznost. Toto usnesení říká, že kromě petic také problematika lidských práv a menšin spadá do kompetence petičního výboru. Kdybychom toto usnesení přijali, tak se opravdu bojím, že omezíme působnost jiných výborů, a to bezesporu nechceme. Proto podávám tento pozměňovací návrh.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, my vás slyšíme. Pokusme se být všichni maximálně struční. Slovo má paní místopředsedkyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych se chtěla pokusit vysvětlit jednu věc, a to tu, že takto navržené usnesení v žádném případě nezpůsobí, že záležitostmi lidských práv a národností se nebudou moci zabývat jiné výbory. To je prostě špatný výklad. Kdybychom na takovýto výklad přistoupili, přistoupili bychom také na to, že vzhledem k tomu, že například výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu má ve svém názvu všechny tyto kategorie, nemůže se například problematikou mládeže zabývat jiný výbor nebo že se jiný výbor nemůže - a to ani v souvislosti s mezinárodní smlouvou - zabývat problematikou kultury.

U petičního výboru je situace trochu jiná pouze z toho důvodu, že tento výbor lidská práva a národnosti nemůže mít ve svém názvu, což by bylo nejlepší, nejčistší a skvěle by to fungovalo. Nicméně při přijímání nového jednacího řádu se v tomto jednacím řádu řeklo, že sněmovna má výbor petiční. Tím se znemožnilo, aby se rozšířil název tohoto výboru o něco jiného. Proto jsme se rozhodli, aniž bychom porušili jednací řád, že totéž můžeme dokázat takovýmto usnesením. Toto usnesení je podle mého názoru navrženo správně, je navrženo jednoznačně, protože problematikou lidských práv a národností by se nezabýval žádný výbor a i ve vládě mají tyto oblasti své zaštítění ministrem. V žádném případě to ale neznamená, že touto problematikou by se už nemohly zabývat jiné výbory.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Vidím, že jsme se dotkli zajímavého a zásadního tématu a postavení slůvka "také" začíná být zcela rozhodující. Má ještě někdo něco do rozpravy? Pan poslanec Pešek.

 

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, nezlobte se na mě, ale mám pocit, že to je jiný bod, který projednáváme. My nyní projednáváme návrh na zřízení výborů. Výbor, který má být zřízen, je výbor petiční. Paní kolegyně Orgoníková nenavrhla přejmenování tohoto výboru. Toto je doprovodné usnesení, které podle mého názoru patří do jiného bodu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem tomu rozuměl tak, že to je doprovodné usnesení k tomuto bodu. Prosím proto, abychom to neprodlužovali procedurálními otázkami. Doporučuji, aby o tom bylo rozhodnuto normálním hlasováním.

Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím, a přistoupíme k hlasování.

 

Nejprve budeme hlasovat o mém návrhu usnesení ve znění:

"Poslanecká sněmovna zřizuje

1. petiční výbor,

rozpočtový výbor,

organizační výbor;

2. a tyto další výbory:

hospodářský výbor,

ústavně právní výbor,

výbor pro evropskou integraci,

výbor pro obranu a bezpečnost,

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví,

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí,

zahraniční výbor,

zemědělský výbor."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 197 poslanců hlasovalo pro 192 poslanců. Proti nehlasoval nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení, který odůvodnila paní poslankyně Orgoníková. Pan poslanec Payne přednesl pozměňující návrh k tomuto návrhu usnesení. Rozumím tomu tak, že nejdříve by mělo být hlasováno o pozměňovacím návrhu k pozměňovacímu návrhu. Ten návrh jsme nedostali písemně. Hlásí se pan poslanec Filip s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, mám obavu, že kolega Pešek vyjádřil přesně, co se tady stalo. Kolegyně Orgoníková, já s tím věcným záměrem souhlasím, ale procedurálně s tím souhlasit nemohu. Pan kolega Pešek řekl, že jde o jiný bod, a ono je to tak. Ani návrh usnesení, který byl rozdán, není nazván jako doprovodný návrh k tomuto bodu. Já jsem přesvědčen, že to můžeme schválit jindy. Pokud došlo nikoliv k věcné, ale k procedurální dohodě dvou politických stran, tak si prostě na proceduru budeme muset dávat pozor. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nevím, jestli došlo k dohodě nějakých politických stran. Myslím, že v tomto případě nikoliv, pane poslanče. Myslím, že to je jednosměrný návrh paní poslankyně Orgoníkové. O tom, jestli procedurálně patří do tohoto bodu nebo nepatří, bychom jistě mohli vést procedurální spor. Nicméně se mi zdá, že by bylo možné tento pozměňovací návrh schválit či neschválit v rámci hlasování, které by teď mohlo proběhnout.

Já bych nejdříve dal hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Payna. Šlo o přehození slůvka "také" na druhou stranu. Rozumím tomu tak, že Poslanecká sněmovna stanoví podle § 1 odst. 2 zákona 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, že řešení problematiky lidských práv a menšin patří také do působnosti petičního výboru Poslanecké sněmovny. To byl jeho návrh.

 

Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 21 se pro tento návrh z přítomných 190 poslanců vylovilo 75, proti 30. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní dám hlasovat o předloženém návrhu paní poslankyně Hany Orgoníkové. Doufám, že ho nemusím číst, že ho všichni máte před sebou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP