(pokračuje Klaus) 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 ze 197 přítomných poslanců pro hlasovalo 130, proti 13. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Dalším bodem našeho programu je

 

15.
Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

 

Výbory Poslanecké sněmovny se podle § 115 odst. 1 jednacího řádu ustavují podle zásady poměrného zastoupení. Z jednání poslaneckých klubů ke stanovení počtu členů jednotlivých výborů vzešly tyto návrhy, které nejsou jednoznačné, nejsou jednolité, a proto o nich budeme muset rozhodovat hlasováním.

Návrhy vznikly takto:

- na petiční výbor 16 a 11 členů,

- na rozpočtový výbor návrhy dokonce tři - 21, 20 a 19 členů,

- na organizační výbor 20 a 19 členů,

- na hospodářský výbor 21, 20 a 19 členů,

- na ústavně právní výbor 18 a 19 členů,

- na výbor pro evropskou integraci 16 a 17 členů,

- na výbor pro obranu a bezpečnost 20 a 19 členů,

- na výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 21, 20 a 19 členů,

- na výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 20 a 21 členů,

- na výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí 20 a 21 členů,

- na zahraniční výbor 16 a 17 členů,

- na zemědělský výbor 16 a 19 členů.

 

Pokud jde o výbor organizační, chci upozornit, že navržené počty členů zahrnují předsedu a místopředsedy sněmovny, kteří jsou členy organizačního výboru ze zákona.

Dříve než otevřu rozpravu, chci vám ještě přednést návrh na další postup projednávání tohoto bodu. Po rozpravě přistoupíme k hlasování o přednesených návrzích. Doporučuji, abychom hlasovali postupně o jednotlivých výborech s tím, že nejdříve budeme hlasovat orientačně. Teď otevírám k předneseným návrhům rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, paní a pánové, mám jeden pozměňovací návrh týkající se dvou výborů. V minulém období bylo dlouhodobě uvažováno o zřízení nového výboru pro rodinu a mládež, bylo i uvažováno o tom, že bude rozdělen výbor pro životní prostředí a místní správu. Vzhledem k výsledku politických jednání jednotlivých klubů k takovému rozdělení a návrhu nedošlo a ani nedojde, nikdo to tady nenavrhuje. Jsem přesvědčen, že je tedy třeba alespoň zčásti posílit tyto výbory.

Navrhuji u výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu počet členů 22 a u výboru pro veřejnou správu a životní prostředí také počet 22. Je to rozšíření výborů, které nemění nějakým způsobem poměry ve výboru, a jsem přesvědčen, že je možné tomuto mému návrhu vyhovět. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, slyšíme návrh pana poslance Filipa. Kdo další se hlásí? Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jménem klubu ODS navrhuji u výboru pro evropskou integraci ještě jeden počet, a to je 19. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Jestliže ne, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Budeme tedy hlasovat postupně. Nejdříve orientačně o počtu členů petičního výboru. Řekl jsem, že jsou varianty dvě -16 a 11.

 

Kdo souhlasí, aby výbor petiční měl 16 členů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? To není, omlouvám se.

V hlasování pořadové číslo 23 bylo pro 95 poslanců.

 

Nyní druhé orientační hlasování. Kdo souhlasí, aby výbor měl 11 členů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Zahájil jsem hlasování.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 24 bylo pro 100 poslanců.

 

Nejvíce podpůrných hlasů tedy obdržel návrh na 11 členů. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu usnesení ve znění: "Poslanecká sněmovna stanoví počet členů petičního výboru na 11 členů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 198 poslanců 101 hlasovalo pro, 94 poslanců hlasovalo proti. Konstatuji, že návrh byl schválen.

 

Přecházím k rozpočtovému výboru. Zde máme varianty 21, 20 a 19 členů. Nejdříve tedy orientačně.

 

Kdo souhlasí s tím, aby rozpočtový výbor měl 21 členů? Zahájil jsem hlasování.

V hlasování číslo 26 hlasovalo 147 poslanců pro. Teď se skoro táži, jestli je potřeba, abychom hlasovali o dalších? Je potřeba, dobře.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby rozpočtový výbor měl 20 členů?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 27 bylo pro 94 poslanců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP