(pokračuje Klaus) 

Budeme hlasovat o třetím návrhu usnesení. Ještě se hlásí předseda klubu ODS poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Omlouvám se, že to komplikuji. Tím, že bylo revokováno usnesení, tak už není ve hře původní varianta, takže by mohlo být hlasováno i o původní variantě, i o návrhu pana kolegy Filipa. Za klub ODS musím navrhnout 21 členů hospodářského výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Mám pocit, že návrhy byly uzavřeny. Už hlasujeme o konkrétním návrhu. Rozprava byla uzavřena. Tento návrh nemohu přijmout.

Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili, máte-li zájem být přihlášeni.

 

Navrhuji usnesení:

"Poslanecká sněmovna stanoví počet členů hospodářského výboru na 22."

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 72 z přítomných 192 poslanců hlasovalo pro 109 poslanců, proti 67. Návrh byl přijat.

 

Doufám, že tím definitivně skončilo hlasování o počtu členů výborů Poslanecké sněmovny a že nikdo toto hlasování nebude zpochybňovat a revokovat.

 

Dostáváme se k dalšímu bodu pořadu, kterým je

 

16.
Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, připravovat schůze Poslanecké sněmovny a navrhovat předsedovi Poslanecké sněmovny jejich termín a pořad přísluší organizačnímu výboru. Protože tento výbor bude ustaven až na 2. schůzi Poslanecké sněmovny, navrhuji přijmout k tomuto bodu následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna ukládá předsedovi Poslanecké sněmovny svolat 2. schůzi Poslanecké sněmovny na středu 22. července 1998 v 9 hodin."

Dodávám, že rozumím, že v úterý proběhne na výborech volba předsedů a místopředsedů výborů. (Nesouhlasné hlasy v sále.)

Otevírám rozpravu k tomuto mému návrhu. (Hluk v sále.) Opakuji, že jsem otevřel rozpravu k tomuto návrhu. Znovu se táži, zda se někdo k tomuto návrhu chce vyjádřit. Pane poslanče, omlouvám se, že neznám vaše jméno. Představte se, prosím.

 

Poslanec Pavel Němec: Dovoluji si navrhnout, aby sněmovna byla svolána na středu ve 14 hodin. Byl by tak prostor pro jednání poslaneckých klubů ve středu dopoledne. Jsem přesvědčen, že program bychom dokázali vyčerpat ve středu odpoledne. Ve čtvrtek by byly ustaveny výbory a v pátek by byly potvrzeny sněmovnou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zazněl pozměňující návrh na středu 22. července ve 14 hodin. Kdo se dále hlásí? Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. K tomu, abychom se mohli rozhodnout, jestli jednat ve středu již od 9 hodin, nebo od 14 hodin, by bylo vhodné, aby nám sdělil předseda volební komise, jaké lhůty chce stanovit pro jednotlivé podávání návrhů na zařazení do výborů, protože tam běží čtyřiadvacetihodinová lhůta. Pokud ji neznáme, tak pravděpodobně ani nemůžeme správně odhlasovat termín zahájení schůze. Prosím, aby byl vyzván předseda volební komise, aby to stanovil, a pak můžeme rozhodnout hlasováním.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, já jsem měl vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů zde připraveno jako další bod tohoto jednání. Slovo má pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, volební komise přijala usnesení, ve kterém navrhuje sněmovně stanovit lhůtu pro podávání návrhů na členy výborů do 20. července do 14 hodin, tedy do 14 hodin v pondělí, čili je možné začít jednat ve středu od 9 hodin, protože 24 hodin uplyne v úterý ve 14 hodin.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyšeli jsme oznámení předsedy volební komise. Hlásí se pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po sdělení předsedy volební komise a s vědomím, že kluby většinou zasedají v úterý, dávám pozměňovací návrh, aby sněmovna zahájila jednání v úterý v 15 hodin.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pokud tomu rozumím, toto technicky není možné. Paní místopředsedkyně správně říká, že neuplynou ještě do této chvíle lhůty, a proto je možné začít nejdříve ve středu v 9 hodin ráno. Slovo má pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane předsedo, já jsem si vědom toho, že probíráme bod, který se týká termínu další schůze, nikoliv programu. Protože vím, že se už po sněmovně pohybuje papír, kde je i program, tak si dovoluji vás požádat, aby program byl rozšířen o dva body, a to o zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře PSP a o zřízení komise PSP pro sdělovací prostředky.

Pokud jde o termín, nechci jednání dále komplikovat. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Slovo má ještě pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych svého kolegu, který předložil návrh na zahájení schůze v úterý v 15 hodin, požádat, aby svůj návrh stáhl. Žádám o to z technických důvodů, neboť příprava usnesení sněmovny k jednotlivým poslancům zařazeným do výborů je věc poměrně nejednoduchá. Potřebovali bychom nějakou dobu na přípravu. Chtěl bych sněmovnu požádat, aby rozhodla svým hlasováním o tom, že schůze bude pokračovat ve středu. Je na sněmovně, zda v 9 hodin, nebo ve 14 hodin, ale za volební komisi prosím, aby zahájení bylo nejdříve ve středu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Snítilý stahuje svůj návrh. Otevřel jsem rozpravu k momentu zahájení 2. schůze PSP. Má ještě k tomuto bodu někdo nějaký návrh nebo poznámku? Nemá-li, rozpravu končím.

Protože proti mému návrhu byl ještě návrh pozměňující, tak nejdříve dám hlasovat o pozměňujícím návrhu. Hlásí se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, protože jde jenom o změnu týkající se času, vztahuje se na to také odstavec o orientačním hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, já jsem si také myslel, že by to bylo možné, ale je to celkem lhostejné. Prosím o orientační hlasování, aniž bychom vedli polemiku o jednacím řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP