Začátek schůze Poslanecké sněmovny
22. července 1998 v 9.11 hodin

Přítomno: 199 poslanců

 

 

(Schůze zahájena v 9.11 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji 2. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám a také vítám zatím osamoceného nového předsedu vlády České republiky. Doufám, že dlouho nebude tak sám a osamocen v této své funkci.

Schůzi jsem svolal na základě usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 17. července. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili, kdo má kartu náhradní nebo kdo žádá o její vydání. Zatím mám písemně oznámeno, že pan poslanec Škromach má náhradní kartu č. 1, pan poslanec Michal Lobkowicz náhradní kartu č. 2, paní poslankyně Parkanová náhradní kartu č. 5. Je to všechno.

Vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že podle ústavy poslanec složí slib na první schůzi Poslanecké sněmovny, které se účastní, přejdeme nejdříve k tomuto aktu.

Žádám předsedu mandátového a imunitního výboru, aby představil nového poslance a poté přečetl ústavou předepsaný slib, který nový poslanec vloží do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Dávám tedy slovo poslanci Miloslavu Výbornému.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo Poslanecké sněmovny, pane předsedo vlády, paní poslankyně, páni poslanci, do této schůze Poslanecké sněmovny se dostavil poslanec Jiří Brtnický, jehož mandát byl ověřen mandátovým a imunitním výborem. Prosím, abyste povstali, přečtu slib poslance podle čl. 23 odst. 3 ústavy. (Poslanci povstávají a poslanec Výborný čte slib.) Poslanec Brtnický musí složit slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny vyslovením slova "slibuji".

 

Poslanec Jiří Brtnický: Slibuji. (Skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.)

 

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Brtnický poté potvrdí svůj slib podpisem na písemném dokumentu. (Děje se.) Paní poslankyně, páni poslanci, děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dovolte i mně, abych mezi námi přivítal pana poslance Jiřího Brtnického a popřál mu v poslanecké práci mnoho úspěchů.

Pan poslanec Ransdorf má náhradní kartu č. 4.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Evu Dundáčkovou a pana poslance Libora Ambrozka. Má někdo jiný návrh? Ne-li, zahajuji hlasování o tomto návrhu.

 

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 1 z přítomných 193 poslanců hlasovalo pro návrh 190 poslanců, proti nebyl nikdo. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 2. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Evu Dundáčkovou a pana poslance Libora Ambrozka.

Nikdo se neomluvil za svou neúčast na jednání této schůze.

V tuto chvíli bych předal řízení schůze paní místopředsedkyni Buzkové. Možná, že jste si všimli ve sdělovacích prostředcích, že jsem určil pořadí místopředsedů. Pořadí je: místopředsedkyně Buzková, místopředseda Langer a místopředseda Gross.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přistoupíme ke stanovení pořadu 2. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejprve přednesu svůj návrh. Protože se dosud nedospělo k dohodě mezi jednotlivými poslaneckými kluby ohledně zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny, navrhuji přesunout bod 1 na konec pátečního jednání, to znamená jako poslední bod této schůze. Ve čtvrtek by se tak vytvořil prostor pro setkání předsedů klubů či jejich zmocněnců, kteří by své představy sladili. Tolik můj návrh k pořadu této schůze.

Nyní prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu vyjádřili vy. Jako první je přihlášen pan poslanec Recman, kterému udílím slovo. Připraví se pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, paní předsedající, pane předsedo vlády, kolegyně a kolegové, v souvislosti se zřizováním stálých komisí bych přednesl návrh na zřízení ještě jedné stálé komise Poslanecké sněmovny, a to komise pro bankovnictví. Proto navrhuji, aby do dnešního pořadu 2. schůze byl zařazen nový bod, a to za bod 6, s textem: "Návrh na zřízení stálé komise pro bankovnictví Poslanecké sněmovny a způsobu jejího ustavení nebo volby". Současně bych promítl změny právě do bodu 7, kde se hovoří o vyhlášení lhůt na podávání návrhů. Navrhoval bych doplnění textu o "stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví". A rovněž za bod 12 zařadit nový bod s textem "Návrh na volbu členů" nebo "Ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví".

Vidím tady čtyři takové rozhodující důvody. První důvod je především otázka významu bankovního sektoru a finančnictví obecně a v české ekonomice zejména. Víme, že i v minulém volebním období tato komise fungovala a byla zaštítěna místopředsedou Poslanecké sněmovny.

Za druhé jsme si jistě všichni vědomi, že není dokončena privatizace nebo transformace bankovního sektoru v České republice.

Za třetí, stát má významný podíl právě ještě ve třech rozhodujících bankách, a to v Komerční bance, České spořitelně a Československé obchodní bance.

Za čtvrté se domníváme, že je potřeba legislativně připravit i návrh nového zákona o bankovnictví nebo finančních službách a zde na této půdě, na půdě komise pro bankovnictví, by se mohly vést odborné diskuse k této problematice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Vzhledem k tomu, že jeho návrh je poměrně obsáhlý, prosím, aby ho předal písemně. Nyní udílím slovo přihlášenému poslanci Daliboru Matulkovi, pokud ovšem pan poslanec Vojtěch Filip nehodlá využít svého přednostního práva. Není tomu tak. Slovo má tedy pan poslanec Matulka, připraví se pan poslanec Karel Vymětal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP