Poslanec Dalibor Matulka: Vážená paní předsedající, pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, mám dva návrhy, pokud se jedná o program této schůze.

V prvé řadě podobný návrh, jak zde přednášel pan kolega Recman. Je to v souvislosti s tím, na co zde minulý týden upozorňoval pan kolega Kasal, čili také jeden návrh na zřízení další stálé komise. Navrhuji, aby za bod 6 byl zařazen nový bod s názvem "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky". Zatím nenavrhuji, aby byl doprovozen dalším bodem, to znamená volba členů, protože si nejsem jist, zda jsou poslanecké kluby dohodnuty na složení této komise. Pokud by se to podařilo například během čtvrtka, jistě se dá tento bod doplnit do programu ještě v průběhu schůze, například v pátek. To je jeden návrh.

Druhý návrh se týká bodu číslo 3 podle pozvánky, čili bodu, který se jmenuje "Návrh na potvrzení platnosti usnesení přijatých Poslaneckou sněmovnou v druhém volebním období, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání". Než návrh přednesu, nejprve ho trochu zdůvodním. Jsem přesvědčen, že logika takto navrženého bodu nemá dostatečnou oporu ani v jednacím řádu, ani v jiném předpisu. Jsem přesvědčen, že není nutno potvrzovat platnost usnesení Poslanecké sněmovny, a to třeba jen usnesení určitého typu. Logika je spíš ta, že pokud Poslanecká sněmovna svá usnesení nezruší, usnesení platí. Poslanecká sněmovna jedná vždy formou usnesení, ať již je to usnesení, nebo schválení nějakého zákona, ať již je to usnesení dovnitř sněmovny, nebo je to usnesení například směrem k vládě. U těchto usnesení je stejný režim. Poslanecká sněmovna se na něčem usnese, a dokud to opět sama nezruší, usnesení platí.

Jak je tento bod zatím v pozvánce formulován, podle mého názoru logiku nemá. Navrhuji vypustit tento bod z programu schůze, neboť si nemyslím, že by byl potřebný. Pokud by tento návrh nebyl přijat, pak navrhuji, aby se tento bod přejmenoval a zněl "Návrh na zrušení platnosti některých usnesení přijatých Poslaneckou sněmovnou ve 2. volebním období, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání". Domnívám se, že zrušení, pokud by sněmovna měla vůli, je čistší řešení než potvrzování platnosti.

Ještě k slůvku "některých". Nejsem si jist, že usnesení, která jsme dostali do lavic, jsou všechna usnesení, která upravují vnitřní poměry Poslanecké sněmovny a podrobnější jednání. Proto doplňuji slůvko "některých".

Paní předsedající, dávám vám to samozřejmě písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče. Udílím slovo panu poslanci Karlu Vymětalovi, připraví se pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní předsedající, dámy a pánové, z pověření poslaneckého klubu KSČM navrhuji zařadit do programu druhé schůze nový bod s názvem "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a způsobu jejího ustanovení nebo volby". Navrhuji zařadit tento bod za bod 6 stávajícího programu.

Zřízení této komise považujeme za důležité, protože již nyní jsou některé problémy, které je v chodu Kanceláře třeba řešit. Rovněž je třeba zabezpečit plynulou návaznost na stejnou komisi, která pracovala v minulém volebním období.

Pokud bude tento návrh sněmovnou přijat, navrhuji doplnit bod 7 stávajícího programu, tj. vyhlášení lhůt na podávání návrhů za členy komisí i o tuto komisi a za bod 12 zařadit další nový bod s názvem "Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny".

Písemný návrh vám předám, paní místopředsedkyně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Vojtěch Filip, připraví se pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, pane předsedo vlády, paní předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych do našeho programu navrhl za bod 6 "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro potírání organizovaného zločinu". Zároveň k tomu v bodě 7 vyhlásit příslušnou lhůtu. Za bod 12 navrhuji zařadit bod "Návrh na volbu členů nebo ustavení této stálé komise".

V odůvodnění řeknu pouze jednu velmi krátkou věc. V minulém volebním období byla zřízena řada vyšetřovacích komisí, které různým způsobem působily v této věci. Zároveň v minulém volebním období Parlament České republiky se účastnil jednání Středoevropské iniciativy v Terstu. V Terstu byla 28. října loňského roku podepsána tzv. Terstská charta všech zemí, které se zúčastňují jednání Středoevropské iniciativy. V této chartě se zavázal Parlament České republiky zřídit takovou stálou komisi pro potírání organizovaného zločinu. Nemyslím si, že by bylo vhodné v případě potíží, které by mohly nastat, zřizovat vyšetřovací komisi ex post. Taková stálá komise v tomto parlamentě by měla působit. Jsem přesvědčen, že zvážíte tento návrh a podpoříte je. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Udílím slovo panu poslanci Jiřímu Paynovi, připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Jiří Payne: Paní předsedající, dámy a pánové, jakkoliv mě to netěší, musím říci, že pan kolega Matulka, když upozorňoval na to, že usnesení Poslanecké sněmovny, bylo-li jednou schváleno, platí až do té doby, dokud nebylo zrušeno, má v této věci pravdu. Chci jen podotknout, pokud přistoupíme na koncepci, že všechna usnesení minulé sněmovny, nebyla-li potvrzena, pozbývají platnosti, že například tímto způsobem bude vypovězena Česko-německá deklarace. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Paní předsedající, vážené shromáždění, otázka, kterou zde vznesl kolega Matulka, je závažná a zřejmě bychom se jí měli zabývat, i když si nejsem jist, zda dnes dospějeme k definitivnímu rozhodnutí. Chci jen říci, že praxe v různých parlamentech je různá. Řada parlamentů nemá žádné zákony o jednacím řádu, má jednací řád. Jednací řád platí pro období, na které ten či onen parlament, resp. ta či ona poslanecká sněmovna je zvolena. My máme ale zákon, čili v tomto směru zákon zavazuje i každou další sněmovnu.

Pokud jde o usnesení, nejsem si tím jist. Myslím, že usnesení týkající se vnitřních záležitostí sněmovny by se měla obnovovat, protože poslanci, kteří nově vstoupí, tato usnesení nemohou znát. Tato usnesení nejsou součástí obecného právního řádu, jako je tomu u zákonů. Je to problém, kterým bychom se asi měli zabývat. Dnes bych dával přednost tomu, abychom usnesení, která jsou navržena, potvrdili, aby nevznikla pochybnost, že tato usnesení jsou platná i ve volebním období této sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zdeňkovi Jičínskému. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Jan Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, páni předsedové, obávám se, že zde začíná špatný zvyk. Vedeme totiž rozpravu, která má být vedena v bodech, kterých se to týká. Abych zde nepokračoval v tomto zlozvyku, který není dobrým počinem, navrhuji, aby bod, který se týká oněch zmiňovaných usnesení, byl zařazen jako první bod v pátek ráno. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP