Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kasalovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí s návrhem k programu této schůze. Není tomu tak. Proto rozpravu končím.

Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

Nejprve budeme hlasovat o návrhu mém. Navrhla jsem, aby bod 1 návrhu pořadu byl přeřazen jako poslední bod této schůze.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 2, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 se z přítomných 196 pro vyslovilo 186, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem byl návrh pana poslance Recmana, který navrhuje, aby za bod 6 byl zařazen bod s názvem "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví a způsob jejího ustavení nebo volby". Dále doplnit v bodě 7 slova "stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví" a zařadit nový bod 12 "Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví".

Jsem přesvědčena o tom - a prosím pana předkladatele, aby mě sledoval - že můžeme o všech těchto návrzích hlasovat společně, neboť spolu úzce souvisí.

 

O tomto návrhu pana poslance Recmana rozhodneme v hlasování pořadové číslo 3, které zahajuji a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 se z přítomných 196 pro vyslovilo 75, proti 90, tento návrh tedy nebyl přijat.

 

Dalším návrhem byl návrh pana poslance Matulky, aby za bod 6 byl zařazen nový bod s názvem "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky". Jeho další návrh je návrhem samostatným, proto jej zrekapituluji až po hlasování o tomto návrhu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 4 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 se z přítomných 197 pro vyslovilo 82, proti 92, tento návrh nebyl přijat.

 

Další návrhy pana poslance Matulky směřují k bodu 3. Pan poslanec zde navrhuje, aby tento bod byl vypuštěn. V případě, že návrh na vypuštění nebude přijat, aby tento bod byl přejmenován a nesl nový název "Návrh na zrušení platnosti některých usnesení přijatých Poslaneckou sněmovnou v 2. volebním období, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání".

Nejdříve rozhodneme o návrhu pana poslance Matulky na vypuštění bodu 3.

Hlásí se pan poslanec Výborný, pravděpodobně s procedurálním návrhem, protože k ničemu jinému mu nemohu v průběhu hlasování udělit slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní místopředsedkyně, k tomuto návrhu byl také podán návrh na odročení do pátku, aby byl zařazen jako první bod programu. O návrhu na odročení se musí hlasovat nejdříve.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, máte pravdu. Je možné o něm hlasovat nejdříve, přestože byl přednesen jako návrh poslední. Je to návrh pana poslance Kasala. Tento návrh zněl: přeřadit bod 3 jako bod číslo 1 na páteční jednání.

Nejprve budeme hlasovat o přeřazení tohoto bodu, potom o jeho vypuštění a nakonec, pokud by žádný z těchto návrhů nebyl přijat, o změně názvu tohoto bodu.

Nejprve rozhodneme v hlasování pořadové číslo 5 o návrhu pana poslance Kasala na přeřazení tohoto bodu.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 se z přítomných 197 pro vyslovilo 180, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Musím ale upozornit na to, že přeřazení tohoto bodu, které bylo schváleno, nevylučuje hlasování o návrzích, které přednesl pan poslanec Matulka, to znamená na vypuštění tohoto bodu, případně přejmenování tohoto bodu. Tyto návrhy zůstávají hlasovatelné.

 

V hlasování pořadové číslo 6 nyní můžeme rozhodnout o návrhu na vypuštění tohoto bodu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 se z přítomných 196 pro vyslovilo 33, proti 138, tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní v hlasování pořadové číslo 7 rozhodneme o tom, zda přeřazený bod 3 změní či nezmění název podle toho, jak pan poslanec změnu tohoto názvu navrhl.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 7 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 se z přítomných 197 pro vyslovilo 36, proti 130. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Vymětala, který navrhuje zařazení nového bodu za bod 6, a to návrh na zřízení stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a způsob volby do této komise. Současně, stejně jako u jiných návrhů, za bod 12, v případě přijetí první části návrhu, zařadit návrh na volbu členů této komise a její ustavení.

 

O tomto návrhu pana poslance Vymětala rozhodneme v hlasování číslo 8, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 se z přítomných 197 pro vyslovilo 61, proti 109, tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP