Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Hlasováním rozhodneme o ustavení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 21. Kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 21 se z přítomných 197 pro vyslovilo 195, proti nikdo. Konstatuji, že jsme výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ustavili.

 

Pokračujte, prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o složení zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 22. Kdo souhlasí s navrženým složením zahraničního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 se z přítomných 197 pro vyslovilo 194, proti nikdo. Konstatuji, že jsme zahraniční výbor ustavili.

 

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Jdeme do finále, čeká nás poslední hlasování, kterým rozhodneme o ustavení zemědělského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 23. Kdo souhlasí s navrženým složením zemědělského výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 23 se z přítomných 198 pro vyslovilo 195 proti nikdo. Konstatuji, že jsme ustavili zemědělský výbor.

 

V tuto chvíli mohu konstatovat, že jsme ustavili všechny výbory Poslanecké sněmovny.

 

Dalším bodem měl být bod, který se týká potvrzení platnosti usnesení, který byl přeřazen na páteční jednání. Proto dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo 4 návrhu pořadu schůze s názvem

 

2.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
a způsobu jejího ustavení nebo volby

 

Podle § 18 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby skládající se ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny.

V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby jeho členové byli voleni většinovým způsobem. Předkládám proto tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby,

2. stanoví, že její členové jsou voleni většinovým způsobem."

 

Otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím, že se ke slovu hlásí pan předseda Filip, připraví se pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, pane předsedo, pane předsedo vlády, paní a pánové, mám jeden malý návrh, aby komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby byla volena nikoliv většinovým, ale poměrným způsobem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, vzhledem k tomu, že kontrola BIS je věc velmi závažná, jejím smyslem by mělo být odkrývání nikoliv krytí organizovaného zločinu, domnívám se, že by bylo velmi vhodné, aby předsedou takové komise byl člověk z opoziční strany, aby předsedou tedy byl poslanec opoziční strany, aby koalice nemohla v zájmu těsné spolupráce nějakým způsobem tyto služby ovlivňovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se dále, zda se někdo hlásí do rozpravy. Pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážení kolegové, dovolte jenom krátkou repliku. Chtěl bych poopravit pana kolegu Janečka. Zřejmě jeho interpretace činnosti stálé komise pro kontrolu BIS vyplývá z neznalosti působnosti této komise. Ona se nezabývá ani odhalováním, ani zakrýváním organizovaného zločinu, ona se zabývá tím, zda Bezpečnostní informační služba působí v rámci zákona o BIS.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji pane místopředsedovi Langerovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Smyslem mého vystoupení bylo přání, aby skutečně tomu bylo tak, jak řekl pan kolega Langer v poslední větě. Obávám se, že při tomto obsazení, které je dáno smluvně, by komise mohla pracovat tak, že by nekontrolovala BIS v tom směru, zda plní zákon, ale v tom, zda plní třeba jiné úkoly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a ještě předtím, než uzavřu rozpravu, pokud se do ní nikdo nepřihlásí, upozorňuji na to, že v minulém volebním období byla tato komise volena způsobem většinovým, a to z toho důvodu, že je pevně stanoven počet jejích členů a statutem této komise je také stanoven počet členů vládních a poslanců nevládních, a z toho důvodu v minulém volebním období jsme došli k názoru, že při takto striktně vymezeném počtu ani nelze přistoupit k přísně dodrženému poměrnému zastoupení poslanců. To je poznámka k minulému volebnímu období pro vaši informaci. O slovo se hlásí pan poslanec Lux.

 

Poslanec Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedající, vážený pane předsedo vlády, já se přimlouvám za poměrné zastoupení, protože právě ona smlouva stírá rozdíl mezi koaličním - nekoaličním, chcete-li vládním - nevládním postojem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, vnímám připomínku, kterou jste měla, ale protože budeme dále rozhodovat ještě o komisi pro používání operativní techniky pro Policii ČR, kde ze statutu vyplývá, že každá politická strana tam má jednoho zástupce, tam takový princip není možno uplatnit, a myslím si, že v případě BIS by bylo uplatnění poměrného zastoupení nejen namístě, ale dokonce vhodné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy? Vzhledem k tomu, že tomu tak není, rozpravu končím.

Nyní budeme hlasovat o předneseném návrhu usnesení. Nejprve budeme hlasovat o bodu jedna návrhu usnesení:

"1. Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi PS pro kontrolu Bezpečnostní informační služby skládající se ze sedmi poslanců."

K tomuto usnesení nebyl přednesen žádný pozměňovací návrh.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 24 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že z přítomných 197 se pro vyslovilo 179, proti 3. Tento návrh usnesení byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP