(pokračuje Filip) 

KSČM to být nemůže, protože má v principu poměrného zastoupení pouze jeden mandát. Kdybychom měli dva, já to s klidným svědomím Unii svobody nabídnu, protože jsem přesvědčen, že - (Potlesk.) - možná že to u někoho vyvolalo smích, ale já jsem to jako věc směšnou vůbec nepokládal. Já si totiž myslím, že jiné principy jednání, než zde byly nastoleny v roce 1992, kdy zavládla nekomunikace, je potřeba nastolovat neustále. Já jsem přesvědčen, že toto je princip komunikace. Podotýkám, že pro mne je princip poměrného zastoupení v ustavování jednotlivých orgánů sněmovny mnohem důležitější.

Nic nebrání této Poslanecké sněmovně, abychom se vrátili k zákonu o Bezpečnostní informační službě, o Vojenském obranném zpravodajství, abychom se vrátili ke statutům těchto orgánů a změnili počty členů tak, aby vyhovovaly poměrům, které běžně nastávají v této Poslanecké sněmovně. Ale nemohu jinak než k oběma návrhům, které přednesl kolega Pešek - přednesl je zcela legitimně a já se mu nedivím, my jsme také rozhodli, že se tím budeme znovu zabývat -, přednést své pozměňovací návrhy, které byly v původním hlasováním odsouhlaseny a podle kterých se mohlo běžně postupovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Ptám se, zda se dále hlásí někdo do rozpravy. Pan poslanec Brožík, udílím mu slovo.

 

Poslanec František Brožík: Vážená paní předsedající, pane premiére, kolegyně a kolegové, protože v tomto systému, který je vlastně matematickým modelem z hlediska nižšího počtu míst, o kterých zde hovořila na začátku i řídící schůze, mi dovolte, abych v rámci rozpravy navrhl usnesení tohoto znění: "Poslanecká sněmovna se usnáší pro model v obsazování komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství v modelu 2 poslanci ČSSD, 2 poslanci ODS, po 1 poslanci KSČM, Unie svobody a lidovci." Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, prosila bych, abyste mě nyní chvíli sledoval. Musím vás upozornit, že stálá komise pro použití operativní techniky České republiky má pouze pět členů na rozdíl od komisí pro kontrolu BIS a VOZ, které mají sedm členů.

Pane poslanče, já bych vám možná doporučila jiný postup pro předložení tohoto návrhu usnesení, pokud byste jej akceptoval. Osobně jsem přesvědčena, že tento návrh usnesení nepatří k tomuto bodu, popř. by to mohlo být pouze doprovodné usnesení k bodům, které již byly schváleny. Tento bod se jmenuje revokace usnesení. Myslím, že v tomto bodě můžeme hlasovat pouze o revokaci usnesení, která buď bude, nebo nebude schválena. V případě, že schválena nebude, myslím, že je zcela legitimní, abychom hlasovali o vašem návrhu, ale myslím, že váš návrh by měl být předložen mimo tento bod.

 

Poslanec František Brožík: Omlouvám se za počet komise pro kontrolu operativní techniky Policie České republiky, ale myslím si, že tak, jak jste vyzvala pana kolegu Peška, aby dal nejen návrhy na revokaci, ale i na nové usnesení, které měnilo význam našeho usnesení, pokud bychom opět po revokaci otevírali rozpravu a budou padat další návrhy, tak se k tomu přihlásím. Ale vyzvala jste pana kolegu Peška, aby dal návrhy i na pozitivní hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já jsem nevyzvala pana kolegu Peška, aby dal návrhy na pozitivní hlasování. Pan poslanec Pešek tak učinil z vlastní iniciativy. Po konci rozpravy bych upozornila pana kolegu Peška, že to, že odezněly tyto návrhy, je sice hezké, ale v případě, že by došlo k revokaci, budou muset být zařazeny nové body, ve kterých teprve by pozitivní návrhy byly předloženy, protože v tomto bodě o nich nelze hlasovat.

Udílím slovo místopředsedovi Poslanecké sněmovny Stanislavu Grossovi. Potom je přihlášen pan poslanec Pešek.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dámy a pánové, je mi líto, ale mám pocit, že návrh kolegy Brožíka příliš hlasovatelný není, protože je v rozporu s § 115 odst. 3 zákona o jednacím řádu, kde se stanoví, že sněmovna volí komise buď většinovým systémem, nebo systémem poměrného zastoupení. Tedy buď, anebo. Kombinace mezi tím by musela být možná usnesením sněmovny podle jiného paragrafu, kterým bychom stanovili vnitřní pořádek. Ale to takovýmto způsobem podle mého názoru dělat nelze.

Myslím si, že postup musí být v tuto chvíli takový, že sněmovna v bodě, který byl nově zařazen, rozhodne pouze o revokaci či nerevokaci. Když nebude revokováno, tím končíme tuto záležitost, protože platí původně přijaté usnesení. Když bude revokováno, měl by někdo navrhnout zařazení nového bodu, ve kterém jsme přijali dotyčná usnesení. V rámci rozpravy v tomto novém bodu budou přednesena usnesení, která zde před chvílí přednášel kolega Pešek, kde dojde ke změně, o kterou jde klubu Unie svobody. Podle mého názoru není jiný postup možný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, hodlám přesně tímto způsobem postupovat. Udílím slovo panu poslanci Peškovi, připraví se pan poslanec Filip.

 

Poslanec Pavel Pešek: Potvrzuji tato slova. Jedná se o revokaci bodu, poté navrhnu dva nové body k BIS a VOZ. To, co jsem přednášel, nebyly návrhy, ale zdůvodnění, proč takto činím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Chápu to, co říkal pan místopředseda Gross, ale jsem přesvědčen o tom, že tím není narušen § 115 našeho zákona o jednacím řádu. Návrh kolegy Brožíka mi docela umožňuje pro takovou revokaci hlasovat, protože to byla výzva ke komunikaci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Ptám se, zda se dále hlásí někdo do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu tedy končím.

Nyní v hlasování rozhodneme o návrhu, který předložil pan poslanec Pešek, na revokaci usnesení, které bylo přijato k bodu "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS a způsobu jejího ustavení a nebo volby".

 

Rozhodneme o této revokaci v hlasování pořadové číslo 34, které zahajuji.

Kdo je pro revokaci tohoto usnesení? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 34 se z přítomných 197 pro vyslovilo 102, proti 60. Toto usnesení bylo revokováno.

 

Nyní rozhodneme o druhém návrhu na revokaci, jak jej přednesl pan poslanec Pešek, a to návrh na revokaci usnesení přijatého k bodu "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby".

 

Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 35, které zahajuji.

Kdo je pro revokaci tohoto usnesení? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 se z přítomných 197 pro vyslovilo 98, proti 66. Toto usnesení nebylo revokováno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP