(pokračuje Benda)

Debata ve výboru se vedla zejména o sporu, jestli má být kontinuita rozhodování ústavního orgánu Poslanecké sněmovny, nebo jestli máme vycházet z diskontinuity. Ve světě existují země, které preferují diskontinuitu v parlamentu, je jich menšina. Z různých důvodů se zdá nezbytné, aby řada usnesení Poslanecké sněmovny, která byla přijata v minulém volebním období, byla platná a byla jakoby v tomto směru v logice kontinuity i v tomto volebním období. Jedná se zejména o usnesení Poslanecké sněmovny, která jsou navenek a která nemohou pozbýt platnosti, protože již nějakým způsobem zavázala nebo nějakým způsobem rozhodla.

Proto vycházíme obecně z představy, že by Poslanecká sněmovna a její rozhodování měly být v kontinuitě.

Druhá otázka, kterou jsme si položili, byla, zda toto platí i na usnesení přijatá podle § 1 odst. 2 zákona o jednacím řádu, to znamená na usnesení, která upravují vnitřní poměry Poslanecké sněmovny.

Vzhledem k tomu, že § 1 odst. 2, ale ani žádné další paragrafy jednacího řádu nepředpokládají časovou omezenost těchto usnesení, a vzhledem k tomu, že se domníváme, že přinejmenším v případě některých usnesení by to mohlo vyvolávat komplikace a dotazy, a to zejména usnesení některých orgánů Poslanecké sněmovny, komplikace a dotazy, kdy bychom je měli po volbách potvrzovat, navrhujeme Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení, které zkonstatuje právě to, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí, že usnesení zůstávají v platnosti a platí i pro další volební období i po čas, který je po volbách.

To samozřejmě neznamená nic o tom, že by tato usnesení nemohla být změněna. Kdyby se někomu z poslanců nelíbilo ať už usnesení Poslanecké sněmovny, kterým si upravila své vnitřní poměry, nebo usnesení orgánů Poslanecké sněmovny a chtěl je změnit, je to jeho právo. Ale vycházíme z představy, že by tato usnesení měla zůstávat platit i po volbách a nemělo by docházet k situaci, kdy by po volbách měla být všechna znovu potvrzována. Vycházíme z toho, že by měla zůstat platná. Pokud někdo s některým nesouhlasí, je samozřejmě možné navrhnout jeho změnu, případně zrušení.

Proto bych doporučil Poslanecké sněmovně, aby podpořila toto usnesení ústavně právního výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji zpravodaji ústavně právního výboru Marku Bendovi za předložení návrhu usnesení a otvírám tímto rozpravu, do které se zatím písemně přihlásil jediný poslanec, a to pan kolega Zdeněk Jičínský, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, kolega Benda už hovořil o tom, že ve výboru byla o této věci poměrně rozsáhlá diskuse.

Nechci návrh usnesení problematizovat, jenom chci upozornit, že některé problémy zdaleka nejsou tak jednoduché. Poslanecká sněmovna nepochybně je ústavním orgánem a její usnesení jsou závazná, vztahují-li se navenek, a sama skutečnost, že je zvolena nová Poslanecká sněmovna, platnost takovýchto usnesení neruší.

To říkám k tomu, co tu minule uváděl pan poslanec Payne, který hovořil o tom, že kdybychom přijali návrh, který se zde minule objevil, že by to znamenalo, že třeba neplatí usnesení Poslanecké sněmovny ve vztahu k Česko-německé deklaraci.

Je třeba rozlišovat usnesení týkající se při působení navenek vůči jiným orgánům, je třeba rozlišovat usnesení týkající se vnitřních poměrů sněmovny. V tomto směru nepochybně vztahy mezi kontinuitou a diskontinuitou orgánů jsou složitější, protože není pochyb o tom, že každá nově zvolená sněmovna, každý nově zvolený parlament je suverénem, který rozhoduje o svých věcech.

Říkám to tedy jenom proto, že v řadě parlamentů je opravdu běžné, že na začátku volebního období parlament se usnáší, zda ponechá, nebo neponechá v platnosti jednací řád, případně další usnesení týkající se vnitřního chodu sněmovny.

Říkám to proto, že v rámci prací na jednacím řádu je třeba věnovat některým otázkám větší pozornost, aby v procesu naší práce nevznikaly zbytečné pochybnosti. Čili neproblematizuji toto usnesení, i když bych si dovedl představit jeho jinou formulaci. Jsem pro to, abychom je akceptovali, ale zároveň abychom věnovali těmto problémům větší pozornost, protože vznikají tu opravdu složité otázky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu kolegovi Jičínskému. Vidím, jak se k řečništi blíží pan kolega Jiří Payne. Aniž by předával písemnou přihlášku, uděluji mu slovo.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedající. Vážená sněmovno, vážená vládo, chtěl bych varovat před tím, že bychom zavedli ve sněmovně vícerý typ usnesení, že by některá usnesení, byť by se dotýkala vnitřních věcí, měla omezenější platnost než usnesení, která jsou adresována jakoby navenek.

Myslím, že musíme vycházet z našeho platného práva. A nalezl jsem pouze § 121, který přímo omezuje platnost některých usnesení. A sice hovoří o tom, že návrhy zákonů, které byly podány v jednom volebním období, nemohou být projednávány v druhém období, byť by k nim bylo přijato nějaké usnesení. Toto usnesení ztrácí relevanci uplynutím voleb.

Jestliže zákonodárce již jednou přistoupil na to, že platnost usnesení může být omezena zákonem, a to výhradně zákonem a musí to být explicitně v zákoně řečeno, pak bych se velmi obával, aby nám právníci výkladem práva se pokoušeli dokázat, že výklad práva má silnější platnost.

To je jedna poznámka.

Druhá poznámka se týká usnesení, která blíže upravují jednání Poslanecké sněmovny podle § 1 jednacího řádu. Chtěl bych říci, že tato usnesení byla koncipována tak, že mají mít jakoby nadčasovou platnost, jsou téměř jakýmsi dodatkem k jednacímu řádu. Dokonce jsme očekávali, že budou napříště publikována společně s jednacím řádem jako jeho příloha, protože se stávají směrnicí, která trvale reguluje naše jednání. Proto tam je také jakási lhůta na rozmyšlenou, na projednání, aby taková usnesení nevznikala kvapně s ohledem na konkrétní situaci, ale aby byla formulována nadčasově. A myslím si, že by bylo protismyslné, abychom jakkoliv dávali najevo, že platnost takovýchto usnesení je časově omezena.

Hlásím se tedy k výkladu ústavně právního výboru a myslím si, že naši právníci a my všichni budeme spíš muset obráceně podřídit se tomu, co je napsáno v zákonech, nespoléhat na naše výklady práva, ale spíš vycházet z toho, jak je zákon schválen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu kolegovi Paynovi. Pokud jsem ho správně poslouchal a rozuměl jeho vystoupení, tak nikterak nezpochybnil návrh usnesení ústavně právního výboru. V jeho vystoupení, tak jako ve vystoupení pana kolegy Jičínského, nezazněl žádný pozměňující návrh k předloženému návrhu usnesení.

Ještě jednou se ptám, zda se někdo hlásí do rozpravy. (Nikdo.) Pokud tomu tak není, rozpravu končím a prosím zpravodaje ústavně právního výboru, aby nás ještě jednou seznámil s návrhem usnesení, tak jak je přijal ústavně právní výbor.

 

Poslanec Marek Benda: V rozpravě vystoupili dva poslanci, ani jeden nenavrhl žádnou změnu, takže můžeme hlasovat o původním návrhu usnesení ve znění ústavně právní výboru:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí, že usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a jejích orgánů zůstávají platná i po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP