Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, poslanec František Chobot.

 

Poslanec František Chobot: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení poslanci, navrhuji doplnit pořad 3. schůze Poslanecké sněmovny o bod s názvem "Usnesení PSP ČR k 30. výročí okupace Československé republiky vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy". Tento bod navrhuji jako poslední, pokud bude přijat bod kolegy Exnera, tak jako bod před ním.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Prosím pana poslance Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl rozšíření bodů programu této schůze. Nejde mi o rozšíření o jediný bod, ale o více bodů. Klub KSČM na začátku měsíce července, tedy ve lhůtách, které svědčí podle jednacího řádu tomu, aby se již dnes projednávaly takové návrhy, podal návrhy novel zákonů. Jedná se o významné zákony. Je to zákon o referendu a zákon, kterým se mění a doplňuje Ústava ČR, tzv. návrh zákona o ztrátě mandátu poslance.

Ve stejném termínu byly podány dva návrhy, které mají významný vztah k projednávání státního rozpočtu. Jedná se o novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění a o zákon o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželstvím. Zároveň s tímto návrhem byl podán i návrh novely zákona o dani z příjmu.

V této souvislosti mi nezbývá - protože byly dodrženy jednotlivé lhůty podle zákona o jednacím řádu - než abych navrhl zařazení těchto bodů do programu schůze. Jedná se tedy o tisk č. 1, tisk č. 2, tisk č. 3 a tisk č. 4 a související zákony tisk č. 10 a tisk č. 11.

Navrhuji, aby tyto tisky byly zařazeny za bod 6 v pořadí, jak jsem je četl. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Přeje si ještě někdo vystoupit v této rozpravě? Pan místopředseda Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, já se chci vyjádřit k návrhu kolegy Filipa. Myslím si, že tento návrh je nehlasovatelný, neboť odporuje paragrafu 89 zákona o jednacím řádu, protože podle tohoto paragrafu by mělo být stanovisko vlády 10 dnů předem před jednáním schůze Poslanecké sněmovny. Stanovisko vlády bylo rozdáno včas, ale neuplynula ona desetidenní lhůta.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chce se k tomu vyjádřit ještě pan poslanec Filip?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já se omlouvám všem kolegům a kolegyním, že zdržuji v tuto chvíli jednání sněmovny, mohl jsem to vyřídit s kolegou Grossem na poradě politického grémia, pokud by je předseda sněmovny ráno svolal. Protože svoláno nebylo, tak to musím říci před celou sněmovnou. Já jsem přesvědčen, že se nemohu řídit tím, jestli vláda dala nebo nedala 10 dnů předem tento návrh, protože vláda do 30 dnů od podání těch návrhů nerozhodla. Tedy podle jednacího řádu se k tomu nevyjádřila a ta desetidenní lhůta je k dnešnímu dni zachována ve prospěch navrhovatelů, to je členů klubu KSČM.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Má ještě někdo k tomu nějaké stanovisko? Pan místopředseda vlády Rychetský.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně a kolegové, vláda obdržela zmíněných šest poslaneckých zákonodárných iniciativ před 27 dny. Stanovisko k nim přijala minulou středu, tj. před šesti dny. A to stanovisko podle mé informace již bylo Poslanecké sněmovně doručeno buďto, včera nebo dnes. Nepochybné je, že 30denní lhůta, která běží ode dne, kdy je dopisem předsedy Poslanecké sněmovny předseda vlády vyzván ke stanovisku, ještě k dnešnímu dni neuplynula, ale vláda již stanovisko přijala a Poslanecké sněmovně předala. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan místopředseda Gross ještě k tomuto tématu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážení kolegové, já se omlouvám, ale myslím si, že je zapotřebí vycházet především ze znění § 87 odst. 1, kde je jasně řečeno, kdy začíná nebo jaký impuls je k běhu legislativního procesu. Zde je jasně uvedeno, že návrh zákona se předkládá předsedovi sněmovny. To prodlení je dáno tím, že předseda Poslanecké sněmovny byl zvolen později, nežli komunistický klub předložil tyto návrhy. Ale od toho data je zapotřebí počítat lhůtu, kterou má k dispozici vláda. Vláda v 30denní lhůtě rozhodla a po stanovisku vlády musí běžet desetidenní lhůta pro prostudování jednotlivých poslanců, která je dána oním paragrafem 89. Takže já si myslím, že bohužel tento návrh je skutečně nehlasovatelný.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já si myslím, že je zbytečné, abychom rozvíjeli nepřetržitou polemiku o této věci. Myslím si, že toto vysvětlení je naprosto srozumitelné, legitimní, jestli nebyl v tu chvíli předseda parlamentu, aby odeslal vládě něco, atd. Myslím, že kdo tomu chce rozumět, tak tomu určitě rozumět může a umí. (Bouchání do stolu v části sálu, kde sedí poslanci za KSČM.) Já dávám ještě jednou slovo panu poslanci Filipovi, ale mohu ho ubezpečit, že se mi argumenty zdají naprosto přesvědčivé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP