(pokračuje Dostál) 

Opět konkrétní krok, který hodlá tato vláda učinit.

Mohl bych pokračovat v informacích o zákonech, které se týkají kulturního dědictví. Tyto zákony se připravují. Informovat vás o národních kulturních institucích, o podrobných krocích souvisejících s vícezdrojovým financováním. O každém z těchto problémů by opravdu bylo možné napsat 30 stránek, ale o to přece v programovém prohlášení nejde. Programové prohlášení jen naznačuje směr a cíle. Doufám, že některé cíle budu mít společné i s panem poslancem Talířem, a nejen s ním.

To je první část mého vystoupení týkající se kritiky pana poslance Talíře.

Považuji ještě za svou povinnost odpovědět panu poslanci Vidímovi, který zde bohužel není, který ostře kritizoval pana ministra zahraniční. V této chvíli nevystupuji jako ministr této vlády, ale spíše jako osobní přítel Jana Kavana.

S Janem Kavanem se znám od roku 1967, stáli jsme spolu na jedné straně fronty při rozbíjení molochu, který se jmenoval ČSM, myslím si, že Jana Kavana znám dokonale. To, co zde zaznělo, bylo absurdní.

Argumentovalo se zde svazkem, který já také důvěrně znám, protože jako poslanec FS jsem se s ním samozřejmě mohl seznámit. Se svazkem, který pořídila zločinecká organizace, se svazkem, kde jeden estébák vypráví o Janu Kavanovi. V tom svazku není ani jedna věta, která by přímo citovala Jana Kavana. Není tam ani jedna věta o tom, že by Jan Kavan věděl o tom, že onen školský rada v Londýně není jenom školským radou, ale že je také důstojníkem StB. Toto se zde prostě neřeklo.

Mě udivuje, že v přítomnosti ministra spravedlnosti v této sněmovně mohou zaznít takové věty, když Jan Kavan má tři lustrační osvědčení. Každé lustrační osvědčení od jiného ministra vnitra. Všechna tato tři lustrační osvědčení jsou negativní. O nevině Jana Kavana rozhodl nezávislý soud. Přesto se zde najde poslanec, který na jedné straně volá po právním řádu a na druhé straně tento právní řád svým vystoupením zpochybňuje.

Jan Kavan si ale vše - podle mého názoru - zavinil sám. Kdyby neemigroval, nepracoval pro Chartu 77, nebyl léta členem Labour Party a nepropagoval sociálně demokratické myšlenky u nás, mohl tu klidně vykonávat mandát poslance, senátora a teď třeba i ministra zahraničních věcí. A možná by mu poslanci tleskali a možná by mu někteří i odpustili onu pitomost a blbinu, kterou provedl v Mostecké ulici a kterou jsem mu já dodnes neodpustil. (Potlesk v sociálně demokratické části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji Pavlu Dostálovi a udílím slovo panu ministru financí Ivo Svobodovi. Připraví se pan místopředseda Pavel Rychetský. Ještě předtím prosím pana ministra financí o chvilku strpení a udílím slovo k faktické poznámce panu poslanci Talířovi.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Paní předsedající, vážená vládo, chtěl bych poděkovat panu ministru Dostálovi za to, že doplnil to, co v tom programovém prohlášení není. Kdyby to tam bylo, možná že bych včera ani nevystupoval. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan ministr Ivo Svoboda, připraví se pan místopředseda vlády Pavel Rychetský.

 

Ministr financí Ivo Svoboda: Vážené dámy, vážení pánové, moje vystoupení bude pouze několika poznámkami k té určité kritice, která zde zazněla k části problematiky, kterou se zabývá Ministerstvo financí.

Zazněla zde kritika týkající se problematiky rozpočtových výhledů, problematiky finanční a fiskální strategie. Na to mám jedinou odpověď: To, že tato strategie nebyla, že tyto výhledy nebyly, za to mohou předchozí vlády. My tuto strategii mít budeme, výhledy sestavovat budeme, potřebné práce byly již zahájeny.

Zazněla zde kritika týkající se nějakého zvyšování jakýchsi daní, podotýkám zcela nekompetentní, detailní a nedotýkající se podstaty věci. Je úmyslem této vlády, nepřekročitelným úmyslem, aby obecní a regionální samosprávy byly ve svých finančních nárocích financovány v maximální míře z vlastních nezpochybnitelných zdrojů.

Nezbytným předpokladem dosažení tohoto cíle bude realizace velké reformy daňové soustavy, bezpochyby se tam dostanou některé prvky nové, bezpochyby řada prvků starých bude podrobena zásadní revizi. Rovněž toto je věc, kterou zanedbaly především vlády minulé. Za tento dluh vlád minulých nás kritizovali ti, kteří tyto vlády reprezentovali, my tento dluh budeme muset odstranit tak, abychom do roku 2000 byli z hlediska financování regionů a obcí plně připraveni.

Padla zde kritika k registračním pokladnám daně z přidané hodnoty. Tuto kritiku naprosto odmítám, protože je to zároveň kritika jednoho z mnoha systémových kroků, jejichž cílem je dosáhnout efektivního výběru daní. Tato kritika je totožná s tím, že nesouhlasíme, že stát si má efektivně zabezpečovat prostředky pro svou činnost, že si je mají efektivně zabezpečovat samosprávy, ať dnes na úrovni obecní, nebo později na úrovni regionální.

Padla zde zmínka o tom, že hodláme postihovat malý a střední stav. Zeptám se onoho kritika, zdali si myslí, že příprava legislativní úpravy daňových paušálů pro drobné a střední podnikatele je opravdu pouze jejich postihováním, nebo zda je v tom něco jiného.

Závěrem musím říci, že ta kritika, která zde zazněla, byla kritikou sebe sama. Doufám, že ti, kteří dnes vehementně kritizovali, v blízké budoucnosti budou zároveň těmi, kteří stejně vehementně odpovídající legislativní úpravy podpoří. Děkuji za pozornost. (Potlesk v sociálně demokratické části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Ivo Svobodovi a uděluji slovo místopředsedovi vlády panu Pavlu Rychetskému. Připraví se místopředseda vlády pan Egon Lánský.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, mé vystoupení je možná trochu nadbytečné, protože s jistým uspokojením a nelíčenou radostí musím konstatovat, že ta pasáž programového prohlášení vlády, za kterou jsem nesl odpovědnost a která nese název "Demokratický právní stát a lidská práva", pokud byla předmětem vašich diskusních vystoupení, byla vesměs předmětem pochvalných vystoupení.

V této pasáži nezazněla vlastně žádná zásadní kritická výtka, přesto cítím jako svou povinnost odpovědět na otázky, které v této souvislosti s rozpravě zazněly.

Především to byla otázka, kterou zde přednesl pan poslanec Lux.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP