Poslanec Václav Frank: Paní místopředsedkyně, pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, já si myslím, že asi všichni vítáme skutečnost, že konečně charta evropské samosprávy se objevila na stolech Parlamentu ČR. Říkám to vážně i proto, že tato charta byla již součástí našeho volebního programu, kde nám šlo především o zpracování ucelené a úsporné koncepce státní správy a samosprávy a zejména pak o rozšíření působnosti samosprávy na všech stupních.

Jak již bylo řečeno panem ministrem, ČR se nevyhne jen evropské integraci ani v oblasti obecního zřízení. A právě přijetí charty umožní vytvořit ústavní a zákonný rámec práv místních orgánů, ale měla by také i následně poskytovat i určitý základ pro vypracování mechanismů i pro soudní ochranu samosprávy a národní, nebo chcete-li regionální instituce, ke kterým se místní orgány budou moci odvolat.

I když z těchto důvodů je potřebné právní úpravu obecního zřízení v ČR uvést do souladu s Evropskou chartou místní samosprávy, její přijetí umožní i nejenom upravit tedy rozsah samosprávy obcí, a to s vědomím, že vymezení rozsahu samosprávy je proces, který bude nadále pokračovat tak, že se bude postupně rozsah samosprávy obcí rozšiřovat o otázky týkající se jejich rozvoje, postavení jejich občanů, o nichž se dosud rozhoduje v oblastech u státní správy. Umožní jí upravit podmínky pro to, aby za správu veřejných záležitostí odpovídaly především skutečně ty orgány, které mají k občanům nejblíže. Půjde tedy i o promítnutí decentralizačních opatření, které však není dobře možné bez důkladné analýzy věcných a osobních podmínek jednotlivých stupňů ve veřejné správě.

Potud je jaksi návrh charty možno hodnotit velice pozitivně a kladně. Přesto si dovolím vznést jednu poznámku, že místní a regionální pravomoci mohou být ale do jisté míry ohroženy procesem, procesem evropské integrace prostřednictvím recentralizace na evropské úrovni státních pravomocí, které jsou interně postoupeny samosprávným orgánům jednotlivých členských států, a to i přes přijetí charty. Je totiž všeobecně známo, že v praxi nechává partnerství s Evropským společenstvím v oblasti své, řekl bych, regionální politiky malý prostor pro místní a regionální orgány, jelikož hlavním partnerem v evropských institucích je právě stát. Proto je již žádoucí, aby ES tuto chartu uznalo ve své legislativě.

Já jménem klubu KSČM doporučuji podpořit přijetí charty. Dovolte mi přesto vznést dva dotazy na vládu, z nichž už jeden tady zazněl, a dále si dovolím předložit Poslanecké sněmovně doprovodné usnesení.

Za prvé s ohledem na článek 13 charty, který umožňuje státům, které chartu podepsaly, specifikovat kategorie místních či regionálních orgánů, na něž hodlají působnost charty omezit nebo které hodlají vyjmout, chci požádat, aby nám vláda tedy předložila skutečný text charty evropské samosprávy, který byl podepsán a který máme ratifikovat s ohledem na to, co zde řekl již můj předřečník a zpravodaj, pan poslanec Payne.

Druhý dotaz na vládu je asi toho charakteru, jaké garance může vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR poskytnout ve vztahu k ES, aby právě ono uznalo Evropskou chartu místní samosprávy ve své legislativě a byly tak dány záruky pro činnost samosprávy na místní, regionální, ale dá se říci evropské úrovni.

Já požaduji tato sdělení písemně dodat tak, než začneme tento dokument projednávat v jednotlivých výborech Poslanecké sněmovny.

Pokud se týče návrhu doprovodného usnesení, navrhuji Poslanecké sněmovně, aby přijala tento text:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby bez odkladu zahájila přípravu takových podmínek, aby se ČR mohla v krátké době připojit k těm odstavcům Evropské charty místní samosprávy, kterými se zatím necítí být vázána."

Současně mi dovolte vznést ještě jednu poznámku. Chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby tento tisk byl určen i výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Frankovi a udílím slovo panu Františku Chobotovi. Připraví se pan poslanec Kohlíček. Současně prosím pana poslance Franka, aby text doprovodného usnesení předal písemně.

 

Poslanec František Chobot: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážená vládo, dámy a pánové, Sněmovně je předložena k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za ČR podepsána ve Štrasburku 28. května 1998. Vztah obec - region - stát - unie zajímal Evropu již v 16. století, kdy vzniklo ve Španělsku povstání kastilských komun, a vývoj pak pokračoval a jako protipól snahy Španělů byla přijata v Anglii ústava, která zavedla právě centralismus. Evropa tedy hledala řešení problémů od lokálních až po evropské a našla je až snad v tom roce 1985.

Projednáváme-li dnes přijetí tohoto dokumentu, mohu konstatovat, že sice pozdě, ale přece. Lze jen litovat, že předchozí vlády nevěnovaly více pozornosti a práce této problematice, jinak bychom mohli dnes projednávat tento dokument celý bez výjimek anebo jsme již jej měli dávno projednán a schválen.

Rada Evropy, vědoma si možností jednotlivých států, přijala ustanovení, podle něhož mohou jednotlivé vlády přistupovat k chartě po částech, a této možnosti ČR využívá. V přijetí charty jako celku nám brání naše legislativní a ekonomické podmínky. Sněmovní tisk č. 14 uvádí, že ČR se považuje býti vázána 36 odstavci a necítí být vázána šesti odstavci charty. Je tedy jenom na nás, kdy budeme moci přijmout chartu jako celek. Příkladem nám mohou býti Polsko a Maďarsko, které podepsaly chartu poměrně brzo po svém vstupu do Rady Evropy, a její vliv na domácí legislativu těchto zemí je v první polovině devadesátých let jasně prokazatelný.

Z analýzy, která byla publikována v Paříži v roce 1997, je zřejmé, že pokud budou příspěvky členských států EU stejné jako dosud, předpokládá se, že v roce 2005 by měla činit agrární podpora 49 miliard ECU a strukturální a regionální podpora 42 miliard ECU. Pro perspektivu rozšiřování EU pro rok 2005 je uvažováno o 28 miliardách ECU pro financování cílů strukturální politiky a 14 mld. ECU na financování politiky soudržnosti. Politiku soudržnosti využívaly dosud Irsko, Řecko, Portugalsko a Španělsko a do příští dekády se uvažuje o jejím přesměrování k některým novým členům EU. Je tedy opět jenom na nás, kdy budeme moci těchto výhod využívat.

Po podpisu ČR zbývá v Evropě již jen 5 států ze 40 členů Rady Evropy, které chartu dosud nepodepsaly. Jsou to Albánie, Andorra, San Marino, Slovensko a Švýcarsko. Švýcarsko však vzhledem ke svému uspořádání je asi dále, než ukládá charta a je tedy příkladem. Muselo by svou legislativu upravovat spíše směrem k větší centralizaci. Toto potvrdily i expertní zprávy Rady Evropy. Jsme tedy jedni z posledních.

V návaznosti na Evropskou chartu místní samosprávy chci upozornit, že 5. června 1997 byla předložena k projednání Radě Evropy Evropská charta regionální samosprávy a tento dokument budeme také jistě přijímat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP