(pokračuje Chobot) 

Jde jen o to, abychom tak učinili bez průtahů a ku prospěchu naší země.

V dokumentech Rady Evropy, v základní smlouvě Evropské unie, jsou používány pojmy subsidiarita, proporcionalita, solidarita, tedy pojmy, které některým z nás nezní dosud příliš dobře. Budeme si muset ale zvyknout, že toto je Evropa, do jejíhož společenství chceme.

Protože přistoupení České republiky k Evropské chartě místních samospráv považuji za jeden z prvních kroků k členství v Evropské unii, dovolím si na závěr citovat pasáž ze základní smlouvy Evropské unie, tj. Smlouvy o založení Evropského společenství.

"Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu, je občanem Unie. Každý občan Unie má na území třetí země, v němž členský stát, jehož je státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na ochranu diplomatickými nebo konzulárními orgány kteréhokoli členského státu za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Každý občan Unie pobývající v členském státu, jehož není státním příslušníkem, má právo volit a být volen v obecních volbách v členském státu, v němž pobývá, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Podle evropského volebního práva též každý občan Unie pobývající v členském státu, jehož není státním příslušníkem, má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v členském státu, v němž pobývá, za stejných podmínek jako příslušníci tohoto státu."

Jsem toho názoru, že právě toto bychom si měli uvědomovat při našem konání a být připraveni na to, stát se občany Evropy a také umět přijmout politické důsledky, to znamená někdy změnit své myšlení.

V nejbližší době začneme projednávat snad dvacet zákonů, které umožní uvést v život již přijatý zákon o vyšších územně samosprávných celcích. Právě dnes projednávané přistoupení k Evropské chartě místních samospráv a její přijetí se stane nutným předpokladem pro přípravu potřebných zákonů pro vytvoření VÚSC.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám sněmovní tisk č. 14 k odsouhlasení a v něm navržený text usnesení k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropské charty místní samosprávy. Doporučuji jeho propuštění do druhého čtení a přikázání k projednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Chobotovi a uděluji slovo panu poslanci Jaromíru Kohlíčkovi, který je v této chvíli posledním přihlášeným do rozpravy.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážení kolegové, milé kolegyně, dovolte mi, abych měl technickou poznámku, která zřejmě souvisí s tím, že pan poslanec Payne nedostatečně prostudoval podklady.

V § 108 část 15 jednání o mezinárodních smlouvách, písmeno 1 v poslední větě se říká, že mezinárodní smlouva se předkládá alespoň v jednom autentickém znění a v českém překladu. Nevím, kdo z vás dostal autentické znění, ať už francouzské, nebo anglické, já nikoli. Žádám předkladatele, aby toto autentické znění bylo dodáno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím rozpravu. Nyní se ještě ptám, zda se předkladatel či zpravodaj chtějí vyjádřit. Pokud tomu tak nebude, budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Pan poslanec Payne si přeje vyjádřit, uděluji mu slovo.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, paní místopředsedkyně. Velmi se omlouvám, ale musím vyjasnit některá nedorozumění.

V rozpravě opakovaně zazněly argumenty, které zřetelně směřovaly buď k Evropskému společenství, které vůbec nikdy neexistovalo a v současné době zaručeně neexistuje. Kdysi existovala Evropská společenství, po Maastrichtské smlouvě již neexistují. Tento diskusní příspěvek byl zcela mimo evropskou realitu.

V jiném diskusním příspěvku se hovořilo již o Evropské unii, ale uvědomme si, že toto není dokument Evropské unie a nemá s ní nic společného. Vůbec nemá nic společného s volbami do Evropského parlamentu, to je orgán Evropské unie. Tady jednáme o dokumentu Rady Evropy. Uvědomme si, o čem hlasujeme. Obávám se, že dochází ke zmatení pojmů. Argumentujeme-li naším vstupem do Evropské unie v případě projednávání dokumentů Rady Evropy, tak je to naprostý omyl.

Za druhé bych chtěl říci, že přijetí tohoto dokumentu není předpokladem napsání našich zákonů či reformy veřejné správy. Je to obráceně. Až zreformujeme veřejnou správu, pak můžeme přistoupit k dalším článkům tohoto dokumentu. Postup je právě obrácený. My oznamujeme, že jsme splnili některé další články.

Pokud se týče anglického znění, mám ho k dispozici, kdokoli má o něj zájem, mohu mu je poskytnout. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji Paynovi. Myslím, že se mnou bude souhlasit, že v rozpravě nepadl žádný jiný návrh než návrh na přikázání k projednání zahraničnímu výboru, stejně jako to udělal výbor organizační. Kromě toho návrh na doprovodné usnesení pana poslance Franka.

Budeme nejprve hlasovat o přikázání k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh než ten, aby se tímto tiskem zabýval zahraniční výbor? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování a budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru. V tuto chvíli vás všechny odhlašuji.

Pan poslanec Chobot, pokud dobře slyším, navrhoval, aby byl tento tisk projednán také ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Omlouvám se, navrhl to pan poslanec Frank. Pane zpravodaji, bylo to vaší úlohou, přednést tyto návrhy.

Budeme nejprve hlasovat o přikázání tohoto tisku výboru zahraničnímu. Prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali.

 

O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 11, které zahajuji a ptám se, kdo je pro návrh usnesení, aby se tímto tiskem zabýval výbor zahraniční. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když se pro něj v hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 184 vyslovilo 179, 1 byl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 12 rozhodneme o tom, kdo souhlasí s tím, aby tento tisk projednal také výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 12 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když pro něj v hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 184 vyslovilo pro 163, 9 bylo proti.

 

Nyní prosím zpravodaje, aby přednesl návrh doprovodného usnesení, tak jak jej předložil pan poslanec Frank, aby o něm sněmovna mohla hlasovat.

 

Poslanec Jiří Payne: Paní místopředsedkyně, já se domnívám, že při prvním čtení můžeme návrh pouze vrátit k přepracování, zamítnout nebo přikázat. Pokud se týče doprovodných usnesení, připadají případně v úvahu až při druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Frank se zřejmě chce procedurálně vyjádřit.

 

Poslanec Václav Frank: Paní místopředsedkyně, doporučoval bych, aby to bylo předloženo ve druhém čtení, a beru to v této chvíli zpět.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tom případě mohu konstatovat, že jsme ukončili projednávání tohoto bodu. Blahopřeji panu ministru vnitra, jehož první předložený bod byl právě postoupen do druhého čtení.

A nyní prosím předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledky tajných voleb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP