(pokračuje Rychetský)

Proto vláda pouze toto upozornění zahrnula do svého stanoviska. Opakuji však - nevykládá zákony ani ústavní pořádek, nepřísluší jí to, je to věc vašeho suverénního rozhodnutí. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi. O slovo se přihlásila paní místopředsedkyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi pouze krátké vyjádření k připomínkám některých mých kolegyň a kolegů, kteří zde hovořili o věcech a slovech, jako je retroaktivita, nezákonnost, neústavnost či nemožnost přijetí touto sněmovnou v termínu, který je možný.

Chtěla bych upozornit, že na další plat vzniká představiteli, soudci a státnímu zástupci nárok při současném splnění dvou podmínek. První podmínkou je, že pokud v kalendářním pololetí skutečně vykonává funkci alespoň 90 kalendářních dní. Druhou podmínkou pak je, pokud výkon funkce neskončí před 30. listopadem, u soudců a státních zástupců přede dnem 31. prosince. Jak jsem řekla na začátku, tyto podmínky musí být splněny obě, a musí být splněny současně.

Podmínka skutečného výkonu funkce bude splněna dnem 28. září 1998. Podmínka neskončení výkonu funkce bude splněna dnem 1. prosince, resp. dnem 1. ledna, to znamená, že nárok vzniká až po splnění podmínek obou.

Pokud tedy zákon nabude účinnosti před dnem 30. listopadem 1998, nelze skutečně vznášet žádné námitky k tomu, že by byl přijat pozdě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní místopředsedkyni Buzkové. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Jelikož tomu tak není, končím rozpravu. Žádám navrhovatele nebo zpravodaje, jestli případně chtějí něco říci.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedo, dámy a pánové, jelikož v rozpravě nepadl návrh na zamítnutí ani vrácení k dopracování, zbývá již jen určit výbor k projednání a můžeme tuto debatu ukončit. Pan poslanec Výborný podal návrh na zkrácení lhůty o 20 dnů. O tom by se mělo hlasovat zvláště.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji pěkně. To uděláme. Nezazněly návrhy na vrácení ani na zamítnutí, čili následuje přikázání výboru k projednání. Svým rozhodnutím jsem navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru?

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 3 z přítomných 184 poslanců hlasovalo 171 pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty pro projednání ve výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby byla zkrácena lhůta pro projednání tohoto návrhu ve výboru o 20 dnů, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 4 ze 184 přítomných hlasovalo 174 pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a že lhůta pro jeho projednání ve výboru byla zkrácena o 20 dnů.

 

Nyní přecházíme ke druhému bodu našeho programu a já předám řízení paní místopředsedkyni Buzkové.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu
k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření
k odstranění následků povodní v roce 1997
/sněmovní tisk 25/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 25. Předložený návrh odůvodní ministr financí pan Ivo Svoboda a ministr zemědělství pan Jan Fencl. Prosím pány ministry, aby se postupně ujali slova. Nejdříve uděluji slovo panu ministru Svobodovi.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda Vážené dámy, vážení pánové, jedná se o technickou novelu několika zákonů, jejímž účelem je uvolnit citovanými zákony prostředky určené na úhradu následků povodní v roce 1997, tak aby mohly být použity i na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků povodní v roce 1998.

Zákon č. 500/90 Sb. byl v roce 1997 novelizován tak, aby bylo možno ze zvláštního účtu, tvořeného z čistého výnosu z prodeje provozních jednotek a z konečného výnosu z likvidace státních podniků použít 5 mld. Kč k převodu na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997. Navrhovaná novela má umožnit, aby z této částky bylo možné čerpat prostředky také k odstranění škod způsobených povodněmi v roce 1998.

Stejně tak byl novelizován i zákon 569/1991 Sb. tak, aby bylo možno použít příjmy Pozemkového fondu ke zmírnění následků povodní v roce 1997. Navrhovaná novela má umožnit, aby příjmů Pozemkového fondu bylo možné použít i ke zmírnění následků povodní, které se staly v roce 1998.

Novela zákona č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v r. 1997 by měla umožnit vydání státních dluhopisů i na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1998, a to do původní výše 5 mld. Kč, stanovené v zákoně.

Je třeba ujistit, že navrhované novely v žádném případě nebudou představovat snížení prostředků daných příslušnými zákony na financování opatření na likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 1997. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Ivo Svobodovi. Pan ministr Fencl se již po vyjádření ministra financí nebude vyjadřovat. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, pan poslanec Martin Kocourek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP