Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové.

Jako zpravodaj určený předsedou Poslanecké sněmovny pro první čtení vládního návrhu zákona obsaženého ve sněmovním tisku č. 25 bych i já rád seznámil sněmovnu s mým názorem na projednávaný vládní návrh zákona.

V první řadě bych chtěl říci, že nemám žádných výhrad k úvodnímu slovu předkladatele vládního návrhu zákona pana ministra Svobody, ale přesto bych si dovolil sněmovně znovu stručně zopakovat věcnou podstatu vládního návrhu zákona, který je obsažen ve sněmovním tisku č. 25.

Jde o vládní návrh zákona týkající se možnosti financování odstraňování následků povodní, které v roce 1998 postihly některé oblasti východních Čech. Návrh se v tomto směru týká jednak novelizace nakládání s prostředky dvou institucí - Fondu národního majetku České republiky a Pozemkového fondu České republiky - a jednak novelizace zákona z roku 1997 o vydání státních dluhopisů určených k financování odstraňování následků povodní v roce 1997.

Obě zmíněné instituce stejně tak jako zmíněné státní dluhopisy mají ve svých zákonech stanoven objem prostředků, které lze použít na financování odstraňování následků povodní v roce 1997.

Tyto vymezené prostředky však doposud nebyly vyčerpány na financování následků povodní v roce 1997, a vzhledem k tomu, že povodně postihly Českou republiku i v roce 1998, doporučuje vláda, aby rozsah prostředků určených na financování odstraňování následků povodní v roce 1997 byl rozšířen i na financování odstraňování následků povodní v roce 1998. Jde tedy stále o stejný limit prostředků, ale s tím rozdílem, že je rozšířen titul jejich užití i o povodně roku 1998.

Předložený vládní návrh zákona nebyl projednán žádným z výborů Poslanecké sněmovny a z pohledu státního rozpočtu nemá předložený návrh žádný dodatečný nebo vyšší dopad do státního rozpočtu.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k dříve zmíněnému a vzhledem k tomu, že vládní návrh tohoto zákona nebyl ani organizačním výborem, ani předsedou Poslanecké sněmovny přikázán žádnému z výborů, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby jednak propustila vládní návrh zákona obsažený v tisku č. 25 do druhého čtení, a jednak doporučuji, aby Poslanecké sněmovně bylo navrženo usnesení, kterým Poslanecká sněmovna přikáže projednávání tohoto vládního návrhu zákona obsaženého v tisku č. 25 rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kocourkovi a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Šafařík.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážená paní předsedající, páni kolegové, dámy a pánové, máme před sebou první dva návrhy vládního návrhu zákona, a když jsme přišli ráno do sněmovny, mnozí jsme zjistili, že mimo to, co jsme dostali do svých kanceláří, máme nové tisky. Jistě se to může stát, nic proti tomu, ale slova, která v podstatě pan místopředseda Rychetský řekl, že vláda je od toho, aby aplikovala a důsledně naplňovala zákon, splnila v tomto případě teprve dodatečně, a já jsem rád, že aspoň dodatečně, protože kdybychom určitým způsobem aplikovali jednací řád na původní tisk, museli bychom říci, že tento tisk se nedá projednat, protože původní tisky 25 a 26 nesplňovaly ustanovení § 86 zákona o jednacím řádu, což je také zákon.

Jsem rád, že vláda sice opožděně, ale přece jen všechny náležitosti tohoto zákona o jednacím řádu splnila. Doufám, že tomu tak bude i v budoucnu. Jistě tato materie není konfliktní a bude mít náš souhlas, protože je pro řešení problémů, které jsou v oblasti povodní nutné. Je nutné, aby byl přijat, je to v pořádku, ale je potřeba, aby tato drobnost zazněla a aby vláda postupovala spíše v tom druhém případě, aby plně přizpůsobovala své zákony jednacímu řádu parlamentu. Jen tato drobnost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Šafaříkovi, slovo má pan poslanec Ondruš, připraví se pan poslanec Palas.

 

Poslanec František Ondruš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, s předloženými vládními návrhy, kterými se mění zákony č. 500/1990 Sb., 569/1991 Sb., a 162/1997 Sb., souhlasím, pokládám je za velice správné.

Připojil bych se pouze ke svému předřečníkovi v tom, že navrhuji, aby tato předloha byla postoupena rozpočtovému výboru a tam aby bylo vyčísleno, jaká část z prostředků, které byly určeny na následky škod v roce 1997, bude použita na likvidaci následků škod v roce 1998.

Tato má připomínka vychází z toho, že prostředky určené na likvidaci povodňových škod v roce 1997 nebylo z časových důvodů možné všechny využít, a je motivována tím, aby tyto prostředky a tyto škody mohly být likvidovány v původním rozsahu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ondrušovi a udílím slovo panu poslanci Palasovi.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já rovněž pokládám předložený návrh zákona za velice potřebný, avšak získal jsem určitou pochybnost o tom, že jsme schopni standardním způsobem do konce roku tento návrh zákona doprojednat.

Chci proto v této souvislosti požádat sněmovnu, aby svým usnesením přistoupila na zkrácení lhůty pro projednávání o 20 dnů. Rovněž chci požádat sněmovnu, aby přikázala tento návrh zákona k projednání zemědělskému výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi. Nikdo další se nehlásí, končím tedy rozpravu.

V této rozpravě nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí předloženého návrhu, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Svým rozhodnutím předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Pan poslanec Palas navrhl, aby tento návrh byl přikázán také zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

V hlasování pořadové číslo 5, které zahajuji, se ptám, kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 se z přítomných 181 pro vyslovilo 137, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 6 rozhodneme o návrhu pana poslance Palase, zda tento návrh bude přikázán také zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 se z přítomných 185 pro vyslovilo 114, proti 32. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byla zkrácena lhůta pro projednání tohoto návrhu ve výborech o 20 dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP