(pokračuje Buzková)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 7 a ptám se, kdo je pro tento návrh na zkrácení lhůty. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 7 se z přítomných 186 pro vyslovilo 161, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému a zemědělskému výboru a že lhůta pro jeho projednání ve výborech byla zkrácena o 20 dnů.

 

Oznamuji, že pan poslanec Pilip má náhradní kartu číslo dvě.

 

Dalším bodem je

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 26. Předložený návrh odůvodní ministr financí pan Ivo Svoboda, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí Ivo Svoboda: Vážené dámy, vážení pánové, obracím se na vás s dalším návrhem v postupu k řešení následků povodňových škod vzniklých povodněmi v roce 1998. Tentokrát se jedná o novelu zákona o státním rozpočtu na rok 1998, který v § 3 odst. 2 zmocňuje ministra financí zajistit, aby prostředky státního rozpočtu poskytnuté kapitolám státního rozpočtu a okresním úřadům v rozpočtu na rok 1997 na řešení povodňových škod a nevyčerpaných do 31. 12. 1997 byly použity v roce 1998 stejnými subjekty ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v roce 1998.

Navrhovaná novela zákona umožní použití těchto prostředků i na řešení škod vzniklých povodněmi v roce 1998, pokud nebudou likvidací povodňových škod vzniklých v roce 1997 vyčerpány. Ke dni 10. srpna tohoto roku představovaly tyto nevyčerpané prostředky částku 306 mil. Kč. Celkový rozsah povodňových škod v roce 1998 se odhaduje částkou 1,880 miliardy Kč.

Děkuji a doufám, že stejnou vstřícnost co do lhůt, jakou jste prokázali v předchozím hlasování, projevíte i nyní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážená paní předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k tisku 26 - vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu. Vyjádřím se velice krátce, protože modelově jde o obdobnou situaci, jaká byla u tisku 25, to znamená, že jde o obdobný princip jako v předchozím zákoně.

Mohu se ztotožnit také tam se zpravodajem výboru panem poslancem Kocourkem, protože vzhledem k situaci v letošním roce je rozumný a hodný podpory návrh, aby prostředky nevyužité v loňském roce na povodně a převedené do letošního roku bylo možné použít také na povodně, které zde přišly v roce letošním.

Dovolil bych si snad říci vedle názoru, aby tento návrh postoupil do druhého čtení, jednu připomínku, kterou bych částečně navázal i na některé vystupující k minulému bodu, na pana poslance Ondruše a další. Je zřejmě nutné nebo bylo by vhodné pro další jednání sněmovny v dalších kolech upřesnit, o jaké částky budou kráceny ty oblasti, které právě v loňském roce poškozeny byly. Peníze, které byly převedeny z loňska, byly převedeny proto, že fakticky nebyly sice vloni využity, nicméně byly už v zásadě rozplánovány na využití v některých oblastech zejména severní Moravy a dalších, a je tedy samozřejmé, že mají-li se použít na některé nově postižené oblasti, zřejmě některé z plánovaných akcí budou muset být utlumeny, což je věc pochopitelná, logická, že tady musí existovat určitý princip solidarity i s postiženými v letos postižených oblastech.

Přesto si dovoluji doporučit, aby pro další projednávání ještě jakási úvaha, o jakou částku by v tom odčerpání šlo a jestli to bude oblastem postiženým vloni kompenzováno, nebo o kolik zhruba přijdou, jakým způsobem to bude strukturováno, aby tento údaj byl alespoň ve vstupním slově potom doplněn.

S touto dílčí připomínkou jednoznačně podporuji a doporučuji, aby tento návrh postoupil a byl doporučen sněmovnou do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pilipovi.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Neregistruji ani přihlášku ústní, proto končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí předloženého návrhu, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání.

 

Svým rozhodnutím předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

O přikázání rozpočtovému výboru tedy rozhodneme v hlasování pořadové číslo 8, které zahajuji.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 se z přítomných 188 pro vyslovilo 153, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Předkladatel navrhl, aby pro projednání tohoto zákona ve výboru byla zkrácena lhůta o 20 dnů. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 9, které zahajuji.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 se z přítomných 188 pro vyslovilo 162, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a že lhůta pro jeho projednání ve výboru byla zkrácena o 20 dnů.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme projednali poslední bod schváleného pořadu schůze, proto jednání 4. schůze Poslanecké sněmovny z pověření předsedy Poslanecké sněmovny končím.

(Schůze skončila v 10.08 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP