(pokračuje Grégr)

Dále v roce 1999 předpokládá Ministerstvo průmyslu a obchodu rozšíření programu zainvestování průmyslových zón, přičemž z rozpočtu je na tento účel určeno 158 mil. Kč. Je to částka nová, i když celkem nedostatečná.

Program zainvestování průmyslových zón navazuje na systém investičních pobídek. Cílem programu je přispět k lepší připravenosti vybraných regionů, investicím, zejména zahraničním, ale samozřejmě právě tak k zajímavým tuzemským projektům. Vyčleněné prostředky budou určeny na výstavbu technické infrastruktury - to jsou vodovody, kanalizace, plynovody, přípojky elektrické energie apod. Příspěvky budou uvolňovány jako investiční návratná finanční výpomoc. Tyto prostředky budou získávat obce na základě výběrových řízení, které bude organizovat CzechInvest.

Za prioritu je třeba označit i řadu menších výdajových položek, které se týkají přípravy vstupu do Evropské unie, humanitárních programů a programu PHARE v celkové výši 103 mil. Kč.

Za vnitřní prioritu činnosti Ministerstva průmyslu a obchodu považujeme analýzu účelného využívání objemově nejvýznamnější výdajové položky kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu - nákladů na útlum uhelných, rudných a uranových dolů, což v celkové částce představuje zhruba 4 miliardy korun. Nejsme spokojeni s transparentností používání těchto prostředků. Chceme analyzovat způsob využívání těchto prostředků a hledat nové přístupy k jejich kontrole. Nejsme spokojeni s hospodařením s těmito prostředky v minulých letech a vzniká určitá pochybnost o způsobu, kdo a kým byl v lepší, či v méně lepší formě těmito prostředky obdařen. Příslušný materiál s návrhy na řešení chceme předložit vládě koncem prvního pololetí příštího roku.

Vážené dámy a vážení pánové, prosím, abyste návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1999 posuzovali na základě podrobného posouzení situace a faktů, a nikoli na základě ideologicky zabarvených povrchních úvah, jak tady v některých příspěvcích - a bohužel i od renomovaných kolegů - zaznělo. Myslím, že jsme všichni na stejné lodi a všichni - vláda i opozice - máme povinnost schválit takový rozpočet, který pomůže vyvést tuto zemi z potíží a vytvořit předpoklady pro vzestup hospodářství i životní úrovně. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru průmyslu a obchodu. Nyní se ujme slova pan ministr Dostál, připraví se pan ministr Vetchý.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Děkuji vám, pane předsedající. Vážený pane předsedající, pane premiére, pane nepřítomný předsedo Poslanecké sněmovny, milé dámy, vážení pánové, dovolte, abych jako ministr kultury uvedl svůj příspěvek malým příměrem. Rozpočet, který projednáváme, mě odsoudil jako ministra kultury do role plavce, kterému řemenem spoutali nohy. Jak ale víme my, kteří umíme plavat, po jistý čas to jde ve vodě utáhnout rukama. Říkám po jistý čas. Náš pan premiér k tomu pragmaticky dodal: "S dostatkem financí ministerstvo kultury dovede řídit i cvičený foxteriér." Myslím, že toto je ještě lepší příměr, čímž nechci být servilní vůči panu premiérovi, než ten můj příměr.

Vystoupil zde nyní bohužel nepřítomný pan poslanec Kasal, který mi sdělil jako členu vlády, že tím, že nebude schválen náš rozpočet, mi vlastně dává novou velkou šanci udělat rozpočet jiný. Další snížení rozpočtu ale znamená pro ministra kultury - kromě těch svázaných nohou - ještě svázané ruce. Jak to dopadne s plavcem, který má svázané ruce i svázané nohy, jistě víme. Takto ve vodě dovede vydržet pouze vodník nebo podvodník. Ani cvičený foxteriér, pane premiére, s nedostatkem peněz nezvládne opravu památek, jejichž stav se tak nelíbí mé krásné stínové kolegyni - paní poslankyni Němcové -, protože prostě kde nic není, tam ani smrt nebere, jak říká jisté české přísloví. Už dávno, dámy a pánové, neplatí přísloví - kde nic není, tam bere Jozef Wagner.

Snížení peněz na kulturu, můj milý stíne, znamená další devastaci v oblasti památkové péče. Ale abych byl konkrétní pro dokreslení finanční situace...

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, já vás musím přerušit. Jednací řád mi ukládá, abych - když se obracíte na někoho ve sněmovně, a to i na konkrétní stín - abych vás upozornil, že tak musíte učinit prostřednictvím předsedajícího.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Já se omlouvám, pane předsedající. Domníval jsem se, že když se obracím k dámě, že tak mohu činit přímo. Promiňte, já jsem zapomněl, že z hlediska jednacího řádu poslankyně není dáma.

Pro dokreslení finanční situace ministerstva kultury: Návrh věcných nákladů pro rok 1999 ve výši 565 mil. Kč je o 80 mil. Kč nižší než objem věcných nákladů po realizaci tzv. druhého, zdůrazňuji druhého, balíčkového opatření v roce 1997. Zohlednění růstu inflace a jeho promítnutí do jednoho z rozhodujících nákladových položek, to jest služeb Ministerstva kultury, je tudíž zcela nulové. Vzhledem k nutnosti zachovat životaschopnost všech záchranných programů, a to včetně programu památkové péče, a zajistit alespoň základní fungování státních kulturních institucí postihlo snížení objemu tohoto rozpočtu prostředků nejvíce, bohužel, právě programy, které jsou schválené usnesením předešlých vlád Václava Klause. Přesněji řečeno usnesením vlády č. 110 z roku 1995, resp. už usnesením jeho první vlády č. 209 z roku 1992, která určovala prioritu rozpočtu v této oblasti. V praxi přijetí další restrikce znamená výrazné ohrožení záchrany nejcennějších stavebních památek, včetně hradů, ale i klášterů, milí lidovci, zámků, městských paláců atd. a ohrožení záchrany a obnovy památek v celkem 243 českých, moravských a slezských historických městech, v nichž je prohlášena městská památková rezervace nebo zóna.

Kromě tohoto programu záchrany architektonického dědictví musíme své programy vázat na integraci ČR do Evropské unie, a to v souvislosti s chystaným přistoupením České republiky k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví.

Snížení prostředků na program regenerace o 93 mil. Kč, které nyní projednáváme, bude velmi těžko racionálně obhajovatelné pro starosty historických měst a pro sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Dámy a pánové, mnoho z vás je z některého historického města Čech, Moravy a Slezska, a já budu velice rád, když vysvětlíte svým starostům, že jste to byli právě vy, kteří jste hlasovali pro to, aby rozpočet regenerace byl snížen o 93 mil. Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP