(pokračuje Jičínský)

Význam, aby tento princip byl stejně uplatněn u posuzování trestně právní imunity prezidenta republiky, to je skutečně v této souvislosti spíše otázka akademická než praktická, ale samozřejmě i tam lze tuto věc formulovat jinak než je to dosud. Čili připojuji se k návrhům, které tu předložil zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci, posledním přihlášeným do obecné rozpravy, a to formou písemné přihlášky, je pan poslanec Petr Koháček, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, bylo zde již správně řečeno, že atomizované změny ústavy, základního zákona státu, nejsou tím nejšťastnějším řešením. I já se přimlouvám za komplexnější revizi ústavy a nebudu podporovat žádný návrh, který se bude zabývat jen vyňatým problémem, který, podle mého názoru, nelze řešit osamoceně.

I já jsem zde již na toto téma mluvil v minulém volebním období, když byl předložen identický návrh změny čl. 27, a zdůraznil jsem jednu věc, kterou zde již okrajově připomněl i můj předřečník, a to je to, že v čl. 27, který souvisí s imunitou, je skryto daleko více problémů než jen tento jeden. A já osobně se přiznám, že z mého hlediska považuji za neméně závažný problém skrytý v tomto článku, který se týká té situace, když my se naopak rozhodneme vydat poslance k trestnímu stíhání a tento poslanec bude opravdu trestně stíhán, bude dokonce odsouzen anebo bude předtím vazebně stíhán, jakým způsobem my potom budeme reagovat na skutečnost, zdali i za této situace má být přítomen jednání orgánů sněmovny, nebo zda mu bude toto právo, které vzniklo jeho zvolením, odepřeno.

Já vím, že řada ústav různých zemí toto řeší různým způsobem, ale je to věc k obšírnější diskusi a domnívám se, že ani tento problém nelze přehlížet, a to mluvíme jen o čl. 27. Samozřejmě v ústavě je problémů skryto daleko více, a proto já, znovu opakuji, nebudu podporovat žádný návrh na takovouto drobnou změnu ústavy, kromě komplexního posouzení problémů jako celku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Koháčkovi, táži se, zda má ještě někdo z přítomných v úmyslu vystoupit v obecné rozpravě. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Táži se zástupce navrhovatele, zda má v úmyslu vystoupit se závěrečným slovem. Má, uděluji mu slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, nejprve k tomu, co uvedl pan zpravodaj a někteří další v rozpravě vystoupivší kolegové.

Já jsem se již v úvodním slově za navrhovatele vyjadřoval k tomu, co je obsaženo ve stanovisku vlády, a upozornil jsem, že pokud jde o souběžný problém popsaný v čl. 86 odst. 1 ústavy, tj., zda by také imunita ústavních soudců neměla být omezena, tedy zmínil jsem, že ten problém bude záhodno řešit důkladnou rozpravou v ústavně právním výboru.

Ve druhé části, kde vláda tvrdí, že není možno přijmout navrhovanou změnu ústavy, pokud současně nebudou její důsledky promítnuty formou novely trestního řádu do institutu přerušení trestního stíhání, tam já s vládou úplně nesouhlasím, protože tady musí být nějaký postup, který nejprve změní ústavu, a pak z toho vyvodí důsledky pro trestní řád. A zmínil jsem se o tom nepřímo také v úvodní řeči, tj. tak, že bude nutno diskutovat o účinnosti této ústavní změny.

Pan poslanec Matulka je znám svým negativním stanoviskem ke všem obdobným úpravám. Kdykoli tu byly projednávány, vždy vystoupil a jeho stanovisko - je třeba říci to spravedlivě a konzistentně - on byl vždy proti. Vždy se domníval, že tato úprava imunity je v podstatě správná, a on dobře ví, že si oba dva dobře pamatujeme, že toto stanovisko měl i v době, kdy jako člen ústavně právního výboru se spolupodílel na tvorbě ústavy. Tím více mě mrzí, že zrovna tak dobře musí vědět, že já jsem vždycky i tehdy považoval tuto úpravu za nesprávnou, měl jsem vždycky i tehdy rozporný názor s poslancem Matulkou a že bych si skoro troufl říci, že jeho podezření, že tento návrh je podáván z důvodů mediálních, že se nemůže zakládat na vědomostech poslance Matulky o tom, jak se kdy zde zachoval navrhovatel tohoto zákona při hlasování a projednávání této úpravy.

Pan poslanec Koháček, jak jsem vyrozuměl, se domnívá, že je třeba vrátit tento zákon k dopracování. Je to jistý posun v jeho názoru, protože když byl zpravodajem obdobné úpravy na konci minulého volebního období, přimlouval se za to, aby návrh poslankyní Röschové, Marvanové a dalších byl projednáván ve druhém čtení.

Dámy a pánové, na závěr dovolte mi citaci z poslanecké řeči poslance Milana Uhdeho v době, kdy se projednával obdobný návrh naposledy.

"Ještě mi dovolte jednu poznámku. K těm, kteří říkají: Je to potřebné, ale je třeba řešit to komplexně, je třeba řešit to lépe. Za pár let, která jsem v Poslanecké sněmovně, znám poslanecký jazyk dopodrobna. Poslanec nikdy neřekne, že odmítá zákon, protože se mu nelíbí, že sahá na jeho výhody. Poslanec se zachmuří a řekne: Je potřeba to řešit, ale je třeba k tomu přistoupit komplexně. Je třeba to řešit kvalitativně lépe. A já pro ten zákon nebudu hlasovat, neboť není dobrý. Ale ten poslanec tu sedí léta, má dobré myšlenky, jak naznačuje, a nepřišel s nimi. Přišli ti, kteří mají myšlenky třeba úplně ne tak dokonalé, ale přišli, protože někdo s tím začít musí. Prosím vás, můžete samozřejmě svým hlasováním tuto iniciativu zaškrtit, můžete ji vyhodit dveřmi, ona se oknem vrátí."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji zástupci navrhovatele, nyní uděluji slovo panu zpravodaji a prosím ho, aby nás případně poté provedl jednotlivými návrhy.

 

Poslanec Milan Zuna: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v provedené obecné rozpravě jsem nezaznamenal ani u poslanců pana Matulky, pana Jičínského nebo poslance Koháčka, že by navrhovali zamítnutí. Proto tady zůstává jediný návrh, který jsem avizoval jako zpravodaj tisku. To znamená, předložený návrh vrátit navrhovatelům k dopracování, takže jako zpravodaj navrhuji toto usnesení:

"Sněmovna po projednání návrhů poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1 z roku 1993, Ústava České republiky, sněmovní tisk č. 20, se usnesla, že předložený návrh vrací navrhovatelům k dopracování."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodaji za návrh usnesení, o kterém nechám hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové č. 63 a táži se, kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové č. 63 z přítomných 186 poslanců se pro vyslovilo 136, proti 37, návrh byl přijat.

 

Ukončili jsme, kolegyně a kolegové, bod 17 schváleného pořadu schůze, před námi je tedy bod

 

18.
Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
/sněmovní tisk 21/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 21 a stanovisko vlády k němu jako tisk 21/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Miloslav Výborný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP