(pokračuje Svoboda Ivo)

Dohoda je sjednána na dobu 10 let. Její platnost bude po uplynutí 10leté lhůty pokračovat po neomezenou dobu, pokud 12 měsíců předem jedna ze smluvních stran dohodu písemně nevypoví. V případě ukončení platnosti dohody, zůstanou její ustanovení účinná po další období 10 let. Ustanovení dohody se použijí zejména na budoucí investice, uskutečněné po datu vstupu dohody v platnost, a také na investice existující na území smluvní strany v souladu s jejím právním řádem ke dni vstupu této dohody v platnost.

Dohoda byla sjednána v jazyce českém, mongolském a anglickém, který je v případě rozdílnosti ve výkladu rozhodující.

V předkládací zprávě je podrobně rozvedeno, že rozsáhlé Mongolsko s velkým surovinovým bohatstvím by se mohlo stát jednou z výchozích zemí pro rozšiřování českých investorských aktivit na asijském kontinentu, zejména též pro svoji tranzitní polohu mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou. Mongolský zájem o všestrannou spolupráci s ČR vyplývá z řady již existujících investičních akcí, o kterých je zmínka v předcházející zprávě. Výčet českých investičních aktivit v Mongolsku není úplný, ale naznačuje, že Mongolsko vyvolává skutečný zájem českých investorů.

Je proto velmi důležité, aby tato dohoda byla schválena, neboť vytvoří smluvně právní ochranu českých firem při jejich investování v Mongolsku. Provádění dohody nemá bezprostřední dopad na státní rozpočet. Doporučuji, aby dohoda byla propuštěna do dalšího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivu Svobodovi. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Šulák. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci, celou řadu věcí zde podrobně řekl pan ministr. Já se omezím jenom na krátké konstatování ještě těch základních faktů.

Dohoda mezi vládou ČR a Mongolskem o podpoře a vzájemné ochraně investic byla podepsána v Ulánbátaru dne 13. února 1998, sněmovní tisk číslo 23. Jde o dohodu, která vychází ze zásad tzv. vzorové dohody. Dohoda upravuje všechny záruky a zásady pravidelně zakotvené v tomto typu dohod, zejména princip národního zacházení, záruku proti vyvlastnění, záruku volného převodu plateb, způsob řešení sporů. Platnost dohody je na 10 let. Předkládaná dohoda nevyžaduje změnu právního řádu ČR, provádění dohody nebude mít bezprostřední dopad na státní rozpočet.

Jako zpravodaj určený pro první čtení doporučuji vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR  vyslovení souhlasu, dohodu předložit k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Šulákovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil, proto obecnou rozpravu uzavírám. Budeme se zabývat návrhem na usnesení a poprosil bych zpravodaje kolegu Šuláka, aby přednesl návrh na usnesení, kterým by mělo být přikázání tohoto sněmovního tisku k projednání zahraničnímu výboru, tak jak to navrhuje výbor organizační.

Pane kolego, chci se zeptat, jestli nemáte povědomost o tom, nebo zda nenavrhujete přikázání jinému výboru. Nicméně vidím kolegu Recmana, že se hlásí, takže mu v tuto chvíli udílím slovo. Je to pouze k návrhu na přikázání výboru, prosím.

 

Poslanec Svatomír Recman: Ano, pane předsedající. Vážená sněmovno, chtěl bych požádat, aby tento tisk byl přidělen k projednání rovněž rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to návrh na přidělení rozpočtovému výboru. Má ještě někdo jiný návrh? Není tomu tak. Takže poprosil bych zpravodaje, aby mě sledoval, zda budu správně předkládat návrhy na usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Usnesení, o kterém budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 141, bude usnesení vztahující se k přikázání sněmovního tisku 23 výboru zahraničnímu.

Zahajuji v tuto chvíli hlasování. Kdo podporuje tento návrh usnesení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 151 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání sněmovního tisku č. 23 výboru rozpočtovému.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, zvedněte prosím ruku a stiskněte prosím tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 103 poslankyň a poslanců, proti bylo 27 poslankyň a poslanců (v hlasování číslo 142).

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán výboru zahraničnímu a výboru rozpočtovému.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem č. 24 našeho schváleného programu a přistoupíme k projednávání bodu číslo 25.

 

25.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998
/sněmovní tisk 27/ - prvé čtení

 

Já bych v tuto chvíli požádal, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr financí pan Ivo Svoboda, kterého prosím, aby se ujal slova. Ještě předtím, než pan ministr se ujme slova, tak bych technicky sdělil, že pan poslanec Nájemník má náhradní kartu č. 1. Pane ministře, máte slovo.

Kolegyně a kolegové, opět bych vás požádal o přece jen trochu snížení hladiny hluku v této jednací síni. Pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, k omezení daňového zatížení a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, které působí nepříznivě na rozvoj vzájemné spolupráce, je mezi státy obvyklé sjednat smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Česká republika má v současné době v platnosti 54 takovýchto mezinárodních daňových smluv.

Smlouva mezi ČR a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, která byla podepsána v Sofii v dubnu t. r., nahradí ve vzájemných daňových vztazích mezi ČR a Bulharskem dvě dosud uplatňované mnohostranné smlouvy, které byly v 70. letech uzavřeny v rámci tehdejší RVHP. Tato komplexní daňová smlouva, která byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN, umožňuje výměnu informací mezi příslušnými úřady smluvních států a zajišťuje daňovou nediskriminaci pro daňové rezidenty jednoho státu na území státu druhého. Uzavření předkládané smlouvy by mělo podpořit vzájemné vztahy v hospodářské a obchodní oblasti mezi oběma státy. Tato smlouva totiž zvyšuje právní jistotu investorů obou států o existenci a výši jejich daňové povinnosti a umožňuje jim přesněji kalkulovat návratnost jejich podnikatelských záměrů. Smlouva se předkládá před ratifikací prezidentem ČR Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu podle čl. 49 Ústavy ČR, protože upravuje odchylně od ustanovení zákonů ČR daňové povinnosti právnických a fyzických osob a poskytuje daňová osvobození a jiné úlevy.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyjádřila v prvém čtení souhlas s touto předkládanou smlouvou a doporučila ji k projednání v příslušných sněmovních výborech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Lubomír Zaorálek.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já se připojuji k panu ministrovi a doporučuji vám tuto smlouvu postoupit do druhého čtení a přikázat k projednání zahraničnímu výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP