(pokračuje Jurečka)

Akceptuji připomínku rozpočtového výboru, že důvodová zpráva neobsahovala finanční dopad projednávaného návrhu zákona. Já jsem se o celkovém finančním dopadu zmínil ve své úvodní řeči. Takže to považuji víceméně za technický problém. Pro úplnost uvádím - předpokládaná finanční úspora státního rozpočtu je vyjádřena sumou 230 milionů 862 tisíc ve složení: Nejvyšší kontrolní úřad 1,042 mil., Poslanecká sněmovna 11,609, Senát 4,876, Komise pro cenné papíry 346 tisíc, vláda 1,623 mil., Ústavní soud 1,265, soudci 159,221, státní zástupci 50,875.

K námitce paní poslankyně Rujbrové, že úspory, které se měly vloni ušetřit odejmutím 14. platu, se jaksi ztratily uvnitř úřadů, podotýkám, že na základě informací odboru 14 z Ministerstva financí byly vykázány ve státním závěrečném účtu za loňský rok úspory v předpokládané výši, to je zhruba kolem 230 milionů.

V rozpočtovém výboru byla položena otázka, která se ne zcela týkala problému, který máme dnes před sebou. Ta otázka se týkala výše úspory, kterou znamenalo v loňském roce odebrání 14. platu v rozpočtových a příspěvkových organizacích. Zkrátil bych výklad a chtěl bych konstatovat, že celková úspora v rozpočtových a příspěvkových organizacích činila v roce 1997 6 miliard 940 milionů Kč. Nicméně poznamenávám, že to není problém, který se váže k návrhu zákona, který máme před sebou.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předpokládám, že si všichni uvědomujeme, že předkládaná úprava je spíše věcí etickou a morální než fiskální, a proto bych vás chtěl požádat, abyste přispěli k bezproblémovému schválení navrhovaného zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu senátoru Jurečkovi za úvodní slovo. Předložený návrh zákona jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 15/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, při projednávání tohoto návrhu zákona v rozpočtovém výboru v podstatě zazněly dvě poznámky. Jedna z nich se týkala toho, co zde bylo před chvíli řečeno, to znamená, že horní komora parlamentu coby strážce legislativní čistoty nedokázala předložit návrh zákona se všemi formálními povinnostmi, týkajícími se zejména důvodové zprávy podle § 86 odst. 3 jednacího řádu.

Druhá poznámka se týkala toho, že rozpočtový výbor umožnil Soudcovské unii sdělit svůj názor k celé záležitosti. Představitelé Soudcovské unie konstatovali svou obavu o pověst českého parlamentu v očích soudcovského stavu v zahraničí tím, že přijmeme tento zákon. Nekonstatovali však, že to je v důsledku stavu českého hospodářství, na kterém se soudcovský stav v ČR částečně podílel. Nebylo ani konstatováno, že na tzv. druhotné platební neschopnosti a na tom, že stále dlužník je na tom lépe než věřitel, se rovněž svým dílem podepisuje soudcovský stav, samozřejmě i s dřívějšími zákonodárci a s dřívější exekutivou.

Rozpočtový výbor mě jako zpravodaje k tomuto zákonu pověřil seznámit sněmovnu s doporučením rozpočtového výboru pro Poslaneckou sněmovnu, které kvůli protokolu vám přečtu jako zpravodaj k tomuto zákonu.

Rozpočtový výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se senátním návrhem zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některým státním orgánům, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry vyslovila souhlas s touto připomínkou. Předložený návrh zákona nesplňuje ustanovení § 86 odst. 3 zákona o jednacím řádu. V důvodové zprávě není uveden předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované změny.

Dámy a pánové, doufám, že zůstane pouze u tohoto návrhu usnesení a problémy s odměňováním, resp. s náhradami ústavních činitelů, že budou řešeny při komplexní novele zákona 236/95 ve znění zákona 138/96 o našem odměňování a odměňování všech ústavních činitelů.

Díky za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji Jiřímu Václavkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které jsem neobdržela žádnou písemnou přihlášku. Žádnou přihlášku nevidím, proto obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Václava Exnera, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, poslanecký klub KSČM právě z těch důvodů, které před chvíli zde byly sděleny, to znamená především důvody etické a morální, souhlasí se senátním návrhem zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998.

Je ale potřeba říci, že byl čas, aby se tento zákon projednal dříve. Pan místopředseda vlády Rychetský při prvním čtení se zmínil o úctě k právům nabytým a to je myslím minimálně poučení pro příští podobné situace, aby vláda, když rozhoduje o snižování platů nebo odebrání 14. platu v rozpočtové a příspěvkové sféře, si byla vědoma také návazností, které tato záležitost má. Pro pořádek je potřeba konstatovat, že když jsme nedávno projednávali státní závěrečný účet, mohli jsme se přesvědčit u mnohých, skoro u všech projednávaných rozpočtových a příspěvkových organizací, že v loňském roce vyčerpaly takřka nebo úplně svůj rozpočet v oblasti platů, a to i při odejmutí 14. platu, a formálně tato záležitost byla provedena tím způsobem, že byly vyplaceny odměny na konci roku, které dorovnaly čerpání rozpočtu co nejblíže ke sto procentům. Takovou možnost ovšem někteří další, kteří jsou placeni právě podle zákona 236 z r.1995, nemají.

Je potřeba říci, že souhlasíme s tím, že je potřeba přepracovat základní zákon č. 236, o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. Navrhovali jsme jako klub KSČM při předchozích projednáváních změn tohoto zákona také základní přístup. Domníváme se, že není správné, aby se platy ústavních činitelů a dalších představitelů státní moci a některých státních orgánů vázaly na platovou základnu, která je odvozena z nejvyššího možného platu a odměn státního úředníka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP