Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona jsem Poslanecké sněmovně Parlamentu podrobněji zdůvodnil na 4. schůzi dne 17. září t. r.

Návrh byl v prvém čtení přijat a postoupen k projednání příslušným výborům, které ho doporučily Poslanecké sněmovně Parlamentu k dalšímu jednání.

Jedná se o návrh, který umožňuje použít k odstranění resp. zmírnění následků povodní v roce 1998 stejných finančních zdrojů, jako tomu bylo k likvidaci následků povodní v roce 1997, tj. prostředků zvláštního účtu tvořeného z čistého výnosu prodeje provozních jednotek a z konečného výnosu likvidace státních podniků, prostředků Pozemkového fondu a výnosů státních dluhopisů vydaných k tomuto účelu podle zákona 162/1997, a to v rámci finančních limitů původně stanovených pro likvidaci následků povodní v roce 1997.

Znovu podtrhuji, že navrhovaný zákon nepředstavuje krácení prostředků daných příslušnými zákony na financování opatření na likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 1997.

K doporučení zemědělského výboru k přijetí pozměňovacích návrhů k zákonu o Pozemkovém fondu, zákon č. 569/1991 v platném znění, se vyjádří podle dohody ministr zemědělství pan Fencl.

Doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout ve druhém čtení předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990, o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, v platném znění, a zákona č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997, v platném znění, jakož i zákon 569/1991, o Pozemkovém fondu, v platném znění, po projednání pozměňovacích návrhů doporučených zemědělským výborem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru financí panu Ivo Svobodovi. Slova se nyní má ujmout ministr zemědělství pan Jan Fencl. Uděluji mu slovo. Poté bude hovořit zpravodaj výboru pan poslanec Kocourek.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych vás informovat o tom, že zemědělský výbor při projednávání otevření zákona o Pozemkovém fondu navrhl, projednal a doporučil Poslanecké sněmovně, aby byl § 15 odst. 5 "vláda může rozhodnout o použití příjmů Pozemkového fondu" rozšířen o písmeno b), které zní: "k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů do výše 400 mil. Kč".

Důvod je prostý. Aktuální situace v zemědělské prvovýrobě je velice vážná z mnoha důvodů, některé souvisejí s vnitřními ekonomickými problémy, některé se situací, která je odrazem krize v Rusku, zhroutily se ceny mléčných výrobků, začíná se zde objevovat produkce, která byla určena na východní trhy, a to za zcela dumpingové ceny, např. u prasat atd.

V letošním roce navíc velice významně postihlo asi 10 okresů sucho, které způsobilo v některých lokalitách pokles výnosů základních komodit o více než 50 %. Ve 26 okresech se objevil výskyt hraboše, který zlikvidoval v některých lokalitách úrodu z více než 50 %, některé oblasti zasáhlo krupobití, povodně jsou součástí řešení při otevření tohoto zákona.

V této souvislosti si myslím, že je možné, účelné a žádoucí, aby těchto 400 mil. Kč bylo použito pro řešení těchto a dalších problémů, o kterých jsem nehovořil.

Vím, že by bylo optimální, kdybych mohl navrhnout zcela konkrétní způsob užití těchto prostředků. Nicméně po konzultacích s řadou z vás, a nejen s vámi, se jeví velmi obtížné dopředu rozhodovat o penězích, které za prvé nejsou k dispozici a za druhé na jejichž užití má každý jiný názor.

Původní myšlenka byla prostá, že bychom otázku zelené nafty v předstihu ve 4. čtvrtletí řešili naprosto striktním zadministrováním těchto peněz na principu vratky spotřební daně, nicméně není to forma, která je pro řadu z vás přijatelná, a proto se zdá, že není průchodná v této sněmovně.

Proto bych doporučoval, abyste zvážili možnost, že tyto prostředky budou z Pozemkového fondu vyňaty a návrh na jejich užití, který předložím vládě, připraví zemědělský výbor této sněmovny.

Chtěl bych poznamenat, že jsem připraven, pokud by toto řešení bylo průchodné, garantovat, že pokud nedojde k dohodě o využití těchto prostředků, nepředložím vládě návrh na jejich užití. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru zemědělství panu Janu Fenclovi. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému a zemědělskému výboru. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 25/1 a 25/2.

Prosím, aby se nejprve ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor se tiskem č. 25 zabýval na své 3. schůzi dne 30. září 1998. Při této příležitosti se seznámil s doplňujícími informacemi od Ministerstva financí, které informovalo rozpočtový výbor o výši prostředků, o jejich čerpání, o zbývající výši prostředků, které jsou k dispozici na financování povodní v roce 1997 a 1998.

Zároveň rozpočtový výbor přijal usnesení, kterým pověřil podvýbor rozpočtového výboru pro kontrolu, aby zkontroloval čerpání a využívání prostředků, které jsou určeny ke zmírnění následků povodní v roce 1997 a 1998.

Zároveň přijal usnesení pro Poslaneckou sněmovnu č. 33, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu vlastnictví k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997, vyslovila souhlas bez připomínek.

Toto je základní usnesení rozpočtového výboru doporučující sněmovně schválit pro druhé čtení tento vládní návrh zákona.

Dále jsem informován, že zemědělský výbor přijal k tomuto tisku své usnesení. Dávám teď otázku paní předsedající, zda má toto usnesení přednést zpravodaj zemědělského výboru, nebo to mohu učinit já.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Toto usnesení by měl přednést zpravodaj zemědělského výboru, kterému udělím slovo po vás.

 

Poslanec Martin Kocourek: Toto je tedy pro tuto chvíli vše.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP