(pokračuje M. Kučera ml.)

Musím zde říci, že zastavením vydávání náhrad oddálíme restrukturalizaci zemědělství, zablokujeme možnost stabilizovat se v prostoru pro ty zemědělské organizace a subjekty, které mají šanci se do Evropy dostat. Tím bychom oddálili minimálně prodej státní půdy a stabilizaci těchto zemědělských výrobků.

Jestliže zde došlo ke srovnání, že 250 milionů jsme schválili a 400 mil. navrhujeme neschválit, musím zde dovysvětlit proč. Těch 250 mil. je schváleno na rozvoj venkova a já jsem bytostně přesvědčen, že náš stát neudrží financování celé šíře zemědělství, že musíme přistoupit k základní koncepci, co se zemědělstvím, kde omezíme zemědělskou výrobu a kde tuto výrobu skutečně máme šanci udržet v takovém stavu, aby konkurenceschopnou byla a vstup do Evropy a dál na dlouhá léta dopředu mohla skutečně přežít.

Proto je zde diametrální rozdíl v uplatnění těch 250 mil. a navrhovaných 400 mil. Je šance, že z těch 250 mil. se část zemědělských podnikatelů a subjektů přeorganizuje na jiné podnikání. Těmito 400 mil. pouze petrifikujeme stávající stav. I tento důvod je nutné zemědělcům vysvětlit a já myslím, že většina z nich to chápe.

Nakonec jsme u posledního důvodu, a to je rozdělování. Přestože vláda je, jak jsem se dověděl, pověřena usnesením minulé sněmovny, že rozdělování zemědělských dotací navrhne souběžně s předložením návrhu na rozpočet, ještě do dneška nevíme, jakým způsobem bychom 400 mil. zemědělcům rozdělili. Zde mi nezbývá, než skutečně vážně říci, že pokud to bude vytvořená komise, tak nemohu ze zkušeností, které v tomto státě byly, takovéto komisi důvěřovat. Stalo by se to spekulativní a vytvářelo by to prostor pro korupci.

Ani v tomto směru tedy nemohu - a skutečně poctivě říkám, že nemohu - podpořit takto předložený návrh a budu muset hlasovat proti. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kučerovi a v tuto chvíli již skutečně neregistruji žádné další přihlášky do obecné rozpravy. Končím tedy obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že v obecné rozpravě nepadl návrh na vrácení návrhu zákona nebo výboru k novému projednání, ani na zamítnutí návrhu zákona, mohu v tuto chvíli zahájit rozpravu podrobnou, do které je přihlášen pan poslanec Pavel Kováčik, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, dovoluji si předložit jeden drobný pozměňovací návrh. Přiznám se, že jsem až v průběhu rozpravy se dokázal vypořádat s přesným zněním toho návrhu, proto vám jej po krátkém zdůvodnění předložím.

Zdůvodnění je prosté, možná, že se někomu bude zdát až příliš prosté, ale z vystoupení některých mých předřečníků - a myslím, že nebudu ani muset jmenovat - jsem totiž nabyl dojmu, že zde je situace, která se velmi často objevuje na našich silnicích. Řidič způsobí dopravní nehodu a od umírajícího pacienta chce prostě ujet. To jsou důsledky toho, kdybychom tuto změnu nepodpořili. Naopak si myslím, že je třeba, aby vláda měla určitý prostor pružněji a operativněji použít prostředky, které má k dispozici, a proto navrhuji následující znění § 15 odst. 5.

§ 15 odst. 5 zní: Vláda může rozhodnout o použití příjmů Pozemkového fondu ke zmírnění následků povodní v roce 1997 a 1998. Dále může vláda každoročně rozhodnout o použití příjmů Pozemkového fondu k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů do výše 400 mil. Kč.

Za druhé se doplňuje odst. 6, který zní: Vláda stanoví použití příjmů Pozemkového fondu podle odst. 5 písm. b) nařízením.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Registruji přihlášku pana poslance Grůzy, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Jan Grůza: Paní předsedající, dámy a pánové, obdržel jsem pozměňovací návrh legislativního odboru, ale vzhledem k tomu, že je poněkud delší, neboli vypouští jeden z odstavců této novely zákona, dovolím si ho přednést již ve druhém čtení - třebaže vím, že legislativní opravy lze provést při třetím čtení - abychom ušetřili čas a nemuseli se dohadovat, jestli se ještě jedná o legislativní změnu, nebo jestli je to skutečně změna novely zákona.

Navrhuji v článku 3, kterým se mění zákon č. 162/1997 Sb., o financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997, vypustit bod 1.

Odůvodnění: Název zákona,který má pouze stručně vyjadřovat jeho obsah, se podle legislativních pravidel nemá měnit. Pro věcný záměr této novely je důležitý vlastní text zákona vyjádřený v bodě 2, nikoliv název zákona.

Pokud tento můj návrh nebude přijat, navrhuji nahradit v bodě 1 slovo "nebo" slovem "a".

Odůvodnění: Navrhovaná formulace je nesprávná. Mají-li být kromě následků povodní v roce 1997 odstraněny i následky povodní v roce 1998, je třeba použít "a", tak jak je tomu ve vlastním textu zákona v bodu 2. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Grůzovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Stanislav Němec.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, paní předsedající, vážená vládo, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k návrhu, který projednáváme. Původně jsem ani neměl v úmyslu vystupovat, protože v podstatě tady bylo vše řečeno. Jen na konto pozměňovacího návrhu komunistického poslance pana Kováčika. To je v podstatě návrh na vytunelování Pozemkového fondu, protože jestliže dáme návrh na každoroční možnost čerpání nějaké částky, a to dost velké, tak tím vlastně říkáme, že zastavujeme veškeré náhrady z Pozemkového fondu a můžeme Pozemkový fond zrušit hned. To je jedna věc.

Co se týče těch projednávaných 400 mil. jako celku. Byl jsem zastáncem toho, a jsem pořád, že je potřeba pomoci zemědělství, ale je mu třeba pomoci skutečně systémově tak, aby eventuálně vynaložené prostředky, ať už z jakéhokoli zdroje, přinesly nějaký racionální restrukturalizační efekt. Bohužel i přes jednání, která proběhla různě v kuloárech, vláda nebyla schopna předložit konkrétní návrh, na co by tyto prostředky měly být použity, a výsledkem je i tato debata, kde se v podstatě debatuje o něčem, o čem nikdo neví, na co by měly být prostředky použity. Proto se domnívám, že zřejmě nezbude, než tento návrh bohužel zamítnout. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Němcovi a udílím slovo panu poslanci Palasovi.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, chci jen fakticky upozornit na to, že pozměňovací návrh k zemědělskému zákonu jste všichni obdrželi, takže tento pozměňovací návrh vám nebude opětovně předkládán do lavic.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP