Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi. Myslím si, že toto uvedení návrhu zemědělského výboru je plně postačující.

Neregistruji žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Registruji pana poslance Martina Kocourka, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl k návrhu zemědělského výboru, potažmo k vystoupení pana poslance Kováčika, uvést to, že důvodem, proč se tisk č. 25 na dnešní mimořádné schůzi projednává, jsou povodně. Já si myslím, že není správné, pokud jsme zařadili mimořádně tento tisk na program dnešní schůze, která má mimořádný charakter a projednávají se mimořádné body pro naši zemi, nepovažuji za správné, že sem byl vložen tento návrh. To je věc číslo 1. Nepovažuji to za správné, mohlo se to projednávat na řádné prosincové schůzi, mohli jsme to projednávat na výborech. To je první důvod, co se mi na těchto návrzích nelíbí.

Druhá věc: Navržených 400 milionů, odebrání prostředků Pozemkového fondu k financování potřeb vlády, si myslím, že je opravdu nesystémové, protože je to skryté rozpočtování, skryté doplňování rozpočtových zdrojů vlády a podle mého názoru to není také správné.

Za další: V navrženém novém odst. 6 u § 15 je zmocnění vládě, aby rozhodovala, jak budou prostředky Pozemkového fondu používány, což považuji za velmi nebezpečné, neboť Pozemkový fond byl koncipován jako nezávislá instituce a jeho příjmy měly sloužit k financování nákladů, které jsou spojeny s minulostí, a nikoliv se současnými potřebami vlády, a zároveň o nakládání s prostředky má rozhodovat prezidium volené Poslaneckou sněmovnou, nikoli vláda. Proto z tohoto důvodu nemohu v žádném případě podpořit tento návrh zemědělského výboru a doufám, že tento návrh nám nezabrání v tom, abychom schválili potřebné změny k financování následků povodní v roce 1997 a 1998. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kocourkovi, s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, já mám dvě faktické poznámky.

Předně chci říci, že v minulosti jsme byli, a nejednou, svědkem toho, že se prostředky z Fondu národního majetku použily pro rozpočet daného roku, takže není to poprvé, co zde probíhá v této sněmovně.

Jako druhou poznámku mi dovolte říci, že situace v zemědělství je daleko horší než po povodni.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi. Neregistruji další přihlášku do rozpravy, končím tedy podrobnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že v rozpravě nepadl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání ani návrh na zamítnutí návrhu zákona, končím druhé čtení tohoto návrhu.

Vzhledem k tomu, že v průběhu druhého čtení padly pozměňovací návrhy, i tento návrh zákona budeme ve třetím čtení projednávat 24 hodin poté, co budou poslancům doručeny pozměňovací návrhy, tedy zítra.

 

Dalším bodem je

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
/sněmovní tisk 26/ - druhé čtení

 

Předložený návrh zákona mají z pověření vlády odůvodnit ministr financí Ivo Svoboda a ministr zemědělství Jan Fencl.

Prosím pány ministry, aby se postupně ujali slova. Nejprve prosím, aby se slova ujal ministr financí pan Ivo Svoboda, kterému udílím slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, navrhovanou změnu zákona o státním rozpočtu na rok 1998 jsem podrobněji zdůvodnil na 4. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu dne 17. září tohoto roku.

Návrh byl v prvním čtení přijat a postoupen k projednání rozpočtovému výboru, který jej po projednání doporučil ke druhému čtení.

Pokud se týká žádosti rozpočtového výboru, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty kapitolám státního rozpočtu a okresním úřadům na řešení povodňových škod, bylo možno použít i pro právnické osoby, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu, nedoporučuji Poslanecké sněmovně tento návrh přijmout, protože by to v případě jiných právnických osob než občanských sdružení znamenalo nepřímou novelu rozpočtových pravidel. Podle ustanovení § 101 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny nemůže zákon o státním rozpočtu obsahovat novely jiných zákonů, a to ani nepřímé, jakkoli skryté.

Navrhovaná novela zákona umožní použití prostředků státního rozpočtu na rok 1998 určených k řešení škod vzniklých povodněmi v roce 1997 a nevyčerpaných do konce roku rovněž k odstranění nebo zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 1998, pokud tyto prostředky nebudou likvidací povodňových škod vzniklých v roce 1997 vyčerpány.

Doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout předloženou novelu zákona č. 348/1997, o státním rozpočtu na rok 1998, v navrhovaném znění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru financí panu Ivo Svobodovi. Pan ministr zemědělství mě informoval o tom, že nepovažuje za nutné doplnit odůvodnění ministra financí.

Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisky 26/1 a 26/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem už svůj názor a své připomínky k tomuto zákonu shrnul v prvním čtení tohoto zákona, a proto mohu jen zopakovat své doporučení, aby byl vládní návrh postoupen do třetího čtení. Zároveň mohu informovat o usnesení rozpočtového výboru, které přijal k vládnímu návrhu zákona 348/1997. Zní takto:

"V souvislosti s projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 348/1997, o státním rozpočtu České republiky za rok 1998, tisk 26, a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující doprovodné usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty kapitolám státního rozpočtu a okresním úřadům na řešení povodňových škod, bylo možno použít i pro právnické osoby, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu."

Tolik usnesení rozpočtového výboru jako doprovodné usnesení, které by, předpokládám, bylo diskutováno nebo hlasováno až ve třetím čtení, ke kterému ještě jednou na závěr doporučuji postoupit tento návrh zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ivanu Pilipovi a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Žádnou přihlášku ani neregistruji, obecnou rozpravu tedy končím.

Vzhledem k tomu, že v obecné rozpravě nepadly žádné návrhy, o kterých bychom nyní museli hlasovat, zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy.

Neregistruji žádnou přihlášku, končím tedy podrobnou rozpravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP