(pokračuje Gross)

Pan poslanec Talíř má náhradní kartu č. 9.

Kolegyně a kolegové, tím jsme se vypořádali s bodem č. 4 šesté schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji jak navrhovateli, tak i zpravodaji a můžeme pokračovat dál v našem jednání bodem číslo 5. - "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 /sněmovní tisk 25/ - třetí čtení"

 

Ještě před zahájením tohoto 5. bodu se přihlásil o slovo předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Má na to samozřejmě nárok, takže mu uděluji slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo, mě mrzí, že jsem se nepřihlásil o zlomek vteřiny dříve, ušetřil bych vám těch šest řádků textu - možná, protože jsem chtěl sněmovnu požádat, zdali by nebylo možno vyhovět mému návrhu, aby v tuto chvíli byl projednáván bod č. 6 a až poté bod č. 5. Důvod vzápětí sdělím. Zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jan Grůza uvízl ve výtahu (veselost) a je naším společným přáním, aby se samozřejmě brzy z toho dostal, a já bych mu tu příležitost s vaším laskavým souhlasem dal. Mám informaci, že by se mu mohlo podařit během několika málo desítek minut (veselost), doufejme, že dříve, dorazit do sněmovny, protože zpravodaj zemědělského výboru by určitě k bodu č. 5 zde přítomen být měl. Děkuji vám za pochopení.

 

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, rozumím tomu jako procedurálnímu návrhu na změnu pořadí. Tento návrh je hlasovatelný, takže bez rozpravy nechám hlasovat o návrhu pana poslance Kasala, abychom v tuto chvíli projednávali bod č. 6 našeho schváleného pořadu a teprve poté se věnovali bodu č. 5.

 

V hlasování pořadové číslo 5 rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat - pro se vyslovilo 143, proti 3 poslanci.

 

Návrh tedy byl schválen a v souladu s tímto přijatým procedurálním návrhem se budeme věnovat bodu

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
/sněmovní tisk 26/ -třetí čtení

 

Zahajuji tedy třetí čtení tohoto návrhu zákona. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal opět ministr financí pan Ivo Svoboda a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Ivan Pilip. Prosím, pánové, zaujměte svá místa u stolku zpravodajů.

K tomuto návrhu zákona nebyl ve druhém čtení přednesen žádný pozměňovací návrh, pouze návrh doprovodného usnesení, který je uveden ve sněmovním tisku č. 26/2.

Žádám zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou v tuto chvíli otevírám. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji opět uzavírám.

Budeme v tuto chvíli hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Ptám se ale, jestli ještě před tímto hlasováním chce ministr financí za navrhovatele, popř. pan poslanec Pilip za zpravodaje se ujmout závěrečného slova. Pan ministr financí svého práva chce využít, takže, pane ministře před závěrečným hlasováním máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Já bych se vrátil k tomu, o čem jsem zde hovořil včera, to znamená k negativnímu stanovisku Ministerstva financí k doprovodnému usnesení, neboť tak jak by bylo přijato, by v případě jiných právnických osob než občanských sdružení - to ten návrh nevylučuje - znamenalo nepřímou novelu rozpočtových pravidel, což samozřejmě není možné. Zákon o státním rozpočtu nemůže novelizovat dokonce ani rozpočtová pravidla, a to ani nepřímo. Čili prosím, aby této poznámce byla před hlasováním věnována pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane ministře, z gest pana zpravodaje poslance Pilipa jsem vyrozuměl, že on nechce využít svého práva k závěrečnému slovu.

Budeme tedy v tuto chvíli hlasovat o návrhu usnesení. Toto usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1998, podle sněmovního tisku 26."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6, rozhodneme o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro jeho schválení, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat - pro se vyslovilo 148 poslankyň a poslanců, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu doprovodného usnesení podle sněmovního tisku 26/2. Vidím přihlášku pana poslance Exnera, ale připomínám, že rozprava byla uzavřena, čili v rámci procedurálních záležitostí s faktickou poznámkou dávám slovo panu kolegovi Exnerovi.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, včera bylo ohlášeno, že dostaneme ty tisky na lavice, ale mnozí z nás na lavici návrh toho doprovodného usnesení nemají. Prosil bych, jestli by před hlasováním mohlo být přečteno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím si, že by přečteno mohlo být, nevidím v tom problém, vidím z gest některých kolegů, že tento návrh na stolech byl, takže nebudeme nyní rozebírat, kde vznikla příčina.

Nicméně toto je práce zpravodaje pana poslance Pilipa, aby přečetl návrh doprovodného usnesení podle sněmovního tisku 26/2. Takže, pane zpravodaji, žádám vás, abyste ještě jednou před hlasováním toto usnesení sněmovně přečetl.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já ještě jednou přečtu návrh, který zní takto: ...doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující doprovodné usnesení:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty kapitolám státního rozpočtu a okresním úřadům na řešení povodňových škod, bylo možno použít i pro právnické osoby, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost a oblasti tělovýchovy a sportu."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, návrh byl přednesen.

Budeme v tuto chvíli v hlasování pořadové číslo 7 rozhodovat o přijetí či nepřijetí tohoto doprovodného usnesení k sněmovnímu tisku 26, které je obsaženo ve sněmovním tisku 26/2.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat když se pro návrh vyslovilo 48 poslankyň a poslanců, proti 41.

Kolegyně a kolegové, tím jsme projednali celý bod č. 6. Konstatuji, že návrh zákona byl schválen, doprovodné usnesení nikoli a rozuměl jsem gestům představitelů klubu, že jejich kolega dorazil, takže žádost o přestávku byla stažena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP