(pokračuje Gross)

Můžeme se v tuto chvíli věnovat bodu

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu
k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů
na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
/sněmovní tisk 25/ - třetí čtení

 

Zahajuji tímto třetí čtení tohoto návrhu zákona a opětovně žádám ministra financí Ivo Svobodu, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů, a stejně tak pan poslanec Kocourek, který je zpravodajem.

Pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona jsou uvedeny ve sněmovním tisku 25/3. Žádám zpravodaje, aby se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou v tuto chvíli otevírám, a předávám slovo panu poslanci Kováčikovi.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, k problému, který tady byl včera poměrně široce řešen, se hledaly přijatelné varianty řešení, tak aby bylo možno tuto závažnou situaci v zemědělství prospěšně řešit. Protože jsme se dohodli na možných jiných cestách řešení problémů, dovoluji si v této chvíli stáhnout svůj pozměňovací návrh, uvedený v přehledu pozměňovacích návrhů pod písmenem b).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Návrh je srozumitelný. Ptám se, jestli se někdo dále hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Není tomu tak. Rozpravu uzavírám. Budeme v tuto chvíli hlasovat o pozměňovacích návrzích, pokud nějaké jsou. Prosím zpravodaje pana poslance Martina Kocourka, aby nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, jak jsem zaznamenal, existují tři pozměňovací návrhy. Prvním pozměňovacím návrhem je návrh zemědělského výboru, druhý je pozměňovací návrh poslance Kováčika a třetí je pozměňovací návrh poslance Grůzy, který má však spíše legislativně technický charakter. Poslanec Kováčik svůj návrh stáhl. Doporučuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme tedy nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru. Před hlasováním má možnost se vyjádřit navrhovatel. Zástupcem navrhovatele je pan ministr financí. Mám zde ale žádost pana ministra zemědělství, který má podle jednacího řádu možnost promluvit. Pane ministře, uděluji vám slovo. Oznamuji, že tímto vystoupením se otevře rozprava.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedající, ctěná sněmovno, já bych se velmi rád před hlasováním vyjádřil k zákonu č. 569 a k návrhu zemědělského výboru, který je uveden pod písmenem b), kde se žádá k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů uvolnit 400 mil. Kč z Pozemkového fondu. Já cítím potřebu říci k tomu několik poznámek.

Zaznamenal jsem, že je tady zakódován jakýsi genetický spor na téma zelené nafty, tedy spor o to, že jakákoliv takováto podpora by nebyla touto sněmovnou průchodná. Chci poznamenat jednu věc - a byl bych rád, kdybych zůstal ve vaší paměti alespoň s touto konstatací - chceme-li do Evropské unie, máme jedinou cestu, akceptovat společnou zemědělskou politiku. Musíme se naučit administrovat to, co oni nazývají podporou příjmu zemědělců. Pokud se nenaučíme administrovat to, co oni nazývají podporou příjmu zemědělců, pak tady prostě české zemědělství nebude, protože není možné v evropském prostoru na jedné straně podporovat příjmy zemědělců a na druhé straně se tvářit, že tato podpora není standardní a není pro tuto sněmovnu přijatelná.

Chtěl bych říci, že v logice věcí je, že podpora se ubírá více než v 50 % rozpočtu Evropské unie a mění se pouze systém administrování. Z podpory cen se mění na podporu zemědělců, to znamená na podporu hektarů, které obdělávají, na podporu krav, které chovají, na podporu osob, které na půdě hospodaří.

Já vím, že základní problém je v tom, že velcí se domnívají, že podpora náleží velkým i malým. Malí se domnívají, že náleží jen malým a ne velkým, a je tady spor, zda právnické, nebo fyzické osoby, zda velcí, nebo malí podnikatelé a která forma je správná. Podle mého názoru - prosil bych, kdybyste byli ochotni to laskavě vyslechnout - může být podpora omezena pouze tím, když někdo neplní své daňové povinnosti vůči státu, vůči garančnímu fondu, vůči Státnímu fondu tržní regulace či vůči dalším finančním institucím. Podpora musí být poskytnuta všem, jinak subjekty nebudou schopny existence.

Zelená nafta, jejíž pravidla administrování jsou jasně připravena a kopírují systém, který funguje ve 14 zemích z 15 zemí Evropské unie, je touto sněmovnou neprůchodná. Já si ani tak nemyslím, že ten problém je o 400 milionech, i když v této velmi obtížné situaci, v níž se zemědělci nacházejí, by to byla jakási symbolická podpora této sněmovny této formě podnikání. Není to o 5 % obyvatel, je to o 40 %, kteří jsou vázáni na toto podnikání.

Prostě pokud není tato vůle a pokud někteří páni poslanci usilovali o to, aby podpora nebyla administrována na principu zelené nafty, tak jsme do rána připravili materiál v intencích i jejich představ, kde se jedná o klasickou podporu prokazatelných škod, které byly českým zemědělcům v letošním roce způsobeny. Jsou to škody způsobené suchem. Jedná se o okresy Louny, Rakovník, Beroun, Litoměřice a část Plzeň-jih, kvantifikováno 710 mil. Kč. Jedná se o 199 tis. hektarů takto postižených. Takto připravený návrh na sanaci těchto škod je na 227 mil. Kč. Dále jsou to škody způsobené hraboši. Tyto škody zasáhly 16 okresů a představují škodu ve výši 547,5 mil. Kč. Návrh předpokládá částečnou přímou finanční podporu a úhradu likvidace hrabošů ve výši 173 mil. Kč.

Je to zcela konkrétní forma podpory, která by byla poskytnuta z prostředků takto uvolněných z Pozemkového fondu.

Mohu vám říci, že jsem nenašel jediného poslance v této sněmovně - a hovořil jsem s desítkami z vás - který by řekl, že tuto záležitost nepodpoří.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP