(pokračuje Fencl)

Já bych si přál, kdybych se nemýlil ve své odvaze uvažovat o tom, že aspoň tato forma podpory je pro tuto sněmovnu přijatelná.

Děkuji za čas, o který jsem vás připravil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, do rozpravy se hlásí pan poslanec Němec.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dovolil bych si několik poznámek k návrhu, který nyní projednáváme. Proběhla tady včera debata, ve které jsem i já vystoupil a řekl jsem, že nemohu podpořit tento návrh, protože nebyly specifikovány cíle a způsoby, jakými budou tyto prostředky užity.

Dnes na poslední chvíli, což považuji za hrubou chybu, byl materiál z Ministerstva zemědělství určitými i neoficiálními cestami v podstatě dodán na naše lavice, ne samozřejmě všem. Tam jsou varianty, o kterých by podle mého názoru bylo možno diskutovat, a jedna z nich se mi třeba velmi líbí.

I mezi kolegy z poslaneckých lavic vidím zmatek v tom, jestli tyto prostředky je účelné vynaložit, nebo není účelné vynaložit. Nechal bych rozhodnutí na každém podle jeho vnitřního přesvědčení. Jenom bych si dovolil říci, že zástupci zemědělských družstev a bývalých socialistických podniků osm let říkají, jak je zemědělství v krizi a na hranici existence. Já jsem proti tomu vždy vystupoval celých osm let, ale musím říci, že v současné době skutečně zemědělství se dostalo do takové situace, že začíná toto konstatování být pravda (potlesk, smích).

Těší mě, že tleská ta strana spektra, která to přesně způsobila, tento stav za čtyřicet let. (Smích, potlesk.)Tleskáte si sami sobě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, pane poslanče pardon, pokusím se jen vytvořit vám důstojné prostředí, protože podle jednacího řádu nemá být řečník nikým přerušován kromě předsedajícího.

 

Poslanec Stanislav Němec: Příčiny ať si každý rozebere sám, to je každého věc.

Jenom chci říci tolik: Pokud tady bude řečena alespoň gentlemanská záruka ze strany ministra zemědělství, já osobně jsem pro to, podpořit tento návrh, i když se to možná nebude líbit politicky, ale prostě ta situace v zemědělství je dneska skutečně taková, že je potřeba alespoň tyto nepříznivé dopady nějakým způsobem zmírnit. Zazněly tu i různé posměšky, že jsme řešili...

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové prosím o klid.

 

Poslanec Stanislav Němec: ...že jsem řešili před pěti minutami povodně a nyní chceme řešit sucho. Chtěl bych upozornit, že skutečně zemědělci podnikají v prostředí, které je závislé na nepojistitelných rizicích. Další věc - zase to zní směšně - že se parlament zabývá škodami způsobenými hraboši. Jenom upozorňuji, že zemědělci jsou povinni podle zákona o rostlinolékařské péči hubit hraboše jako škodlivého činitele a musí je hubit ze svých prostředků.

Čili nebudu dále mluvit. Pokud já osobně uslyším záruku, že bude skutečně zadministrována tato částka tím způsobem, jak bylo v kuloárech řečeno, že to bude až po dohodě - opakuji: až po dohodě - v zemědělském výboru, ne po přehlasování, já osobně budu hlasovat pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Tlustý. Udílím mu slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, rozprava, která byla znovu otevřena, je klasickou ukázkou rozpravy, která diskutuje věc, která není předmětem hlasování. To, jestli byl některým poslancům tady v kuloárech rozdán nějaký metodický návrh, podle kterého má být subvencováno zemědělství, tak je to chvályhodné, ale bohužel to vůbec nesouvisí s usnesením, o kterém budeme hlasovat. To usnesení říká jenom dvě věci: říká, že z prostředků Pozemkového fondu bude uvolněno 400 mil. korun na podporu v zemědělství, a říká toto usnesení výslovně - a dovolil bych si vás upozornit, abyste si to v textu našli - že podmínky, za kterých budou tyto prostředky vyčerpány, upraví vláda svým nařízením.

Včera jsem tady citoval a znova zopakuji, že po pěti letech dramatického projednávání se podařilo do zemědělského zákona zakomponovat paragraf, který výslovně říká, že podmínky subvencování jsou přílohou státního rozpočtu. Nemohou být tedy z důvodů procesních - zdůrazňuji z důvodů procesních - upravovány nařízením vlády. Pokud není jasné, proč k této změně došlo, tak si dovolím vysvětlit, že má-li subvencování zemědělství být pro příjemce těchto subvencí spolehlivých zdrojem příjmů, musí ty podmínky upravovat zákon, musí být dlouhodobě platné, nesmí být možno je průběžně měnit. To byly důvody, které vedly parlament k přijetí tohoto paragrafu, a domnívám se, že v zájmu všech zemědělců.

Pokud dneska někdo zpochybňuje, včetně mě, možnost přijetí tohoto doprovodného usnesení, není to vůbec proto, že bychom pochybovali o tom, že zemědělství je hodno subvencování, nebo hledali odpověď na otázku, jaké subvenční programy mají být v této situaci zvoleny, ale je to z důvodů, které jsem právě vysvětlil, z důvodů procesních. Procesně to není možné.

Pokud pan ministr naznačuje, že má připraven nějaký materiál, kterým se hodlá řídit, tak bohužel musím upozornit na to, že to za prvé odporuje platnému paragrafu zemědělského zákona, protože, má-li takové podmínky, musí je zařadit do návrhu státního rozpočtu, v čemž mu právě v tuto chvíli nic nebrání. To za prvé.

A za druhé, kdyby snad chtěl podmínky upravit v rámci tohoto doprovodného usnesení, nesměla by tam být formulace, že podmínky stanoví vláda svým nařízením. To je jádro diskuse. A pokud se někdo snaží před veřejností vytvořit dojem, že tady parlament dnes diskutuje subvencování a pravidla subvencování zemědělství, je to naprostý omyl. Nediskutujeme subvencování zemědělství. To budeme diskutovat v rámci rozpočtu v rámci návrhu zákona, kde budou nejen vymezeny prostředky, ale i podle platného zákona nezbytná pravidla pro subvencování.

Toto je důvod, pro který nelze podle mého názoru o tomto návrhu hlasovat, a dokonce kdybych byl právní purista, tak bych si dovolil namítnout, že usnesení, které je v rozporu s právním zákonem, je nehlasovatelné. Nechci se pouštět do těchto procedurálních sporů, ale jenom bych rád, aby diskuse, která měla mít tento procedurální charakter, nebyla záměrně převracena do diskuse o subvencování zemědělství. Problém je někde zcela jinde. O subvencování zemědělství tu půjde při projednávání rozpočtu. A prosím, aby nebyly mateny pojmy a nebyl vytvářen dojem, že jedni subvencovat chtějí a druzí subvencovat nechtějí. V tom není ten problém. Problém je v tom, že jedni chtějí subvencovat v souladu se zákony této země a jiní je chtějí porušovat. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dále se do rozpravy hlásí pan předseda klubu Filip, po něm pan poslanec Palas.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové, dovolím si reagovat na vystoupení kolegy Tlustého ze dvou důvodů. Myslím si, že neříkal pravdu o tom, jestli tady chce někdo subvencovat zemědělství nebo nastolit jakékoli subvencování v rozporu se zákony této země, protože jde o použití mimorozpočtových prostředků. To je první věc.

A druhá věc, o které je třeba se bavit, je ta, jestli neměly prostředky být zařazeny v rozpočtu roku 1998 už podle tehdy projednávaného zákona. To je ale otázka jiná. Ta nesouvisí s projednávaným bodem.

A chtěl bych upozornit na to, že zásadním problémem této věci je přeci otázka používání volných finančních prostředků na účtech Fondu národního majetku a Pozemkového fondu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP