(Schůze opět zahájena ve 12.15 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, čas určený na přestávku pro jednání poslaneckých klubů vypršel, budeme pokračovat v našem jednání. Žádám vás, abyste všichni zaujali svá místa, aby byly vytvořeny podmínky k tomu, že budeme moci nerušeně pokračovat v jednání sněmovny.

Ještě jednou vás všechny - nechci jmenovat - žádám o to, abyste zaujali svá místa. Budeme se tedy věnovat projednávání bodu č. 5 původně schváleného programu schůze. Uzavřeli jsme rozpravu, nicméně mám zde avizovanou další přihlášku ministra financí, takže ho žádám, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Rád bych upozornil na formálně technickou nekorektnost v návrhu pozměňovacího návrhu…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, jelikož tuším, kam směřuje váš návrh, tak jen konstatuji, že vaším vystoupením byla opět otevřena rozprava ve třetím čtení. Nyní můžete pokračovat.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za toto upozornění. Budu tedy pokračovat. A2, původní znění "vláda stanoví podmínky použití příjmů…" atd. je nutno přeformulovat na "vláda stanoví pravidla". Nařízení je soubor pravidel, nikoli soubor podmínek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím, že lze tento návrh zahrnout do toho, co má na mysli § 95. I zpravodaj s tím souhlasí. Jen se zeptám, jestli někdo z členů sněmovny žádá, aby o tomto návrhu bylo hlasováno nebo zda to můžeme považovat za legislativně technickou připomínku. Nikdo nežádá o hlasování, takže to budeme brát za takovouto připomínku.

Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, tudíž rozpravu uzavírám. Nyní požádám zpravodaje pana poslance Martina Kocourka, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim také vyjádřil. Stejně tak budu žádat zástupce navrhovatele, aby stručně zaujal stanovisko, zda podporuje či nepodporuje jednotlivé návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedající, máme tady dva pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona. První je návrh zemědělského výboru s tou změnou, kterou jsme teď vzali na vědomí, místo podmínky pravidla. V bodě 6 pozměňovacího návrhu bude místo slova "podmínky" slovo "pravidla".

Potom je zde pozměňovací návrh poslance Grůzy, který se týká také spíše legislativně technického charakteru názvu zákona, a máme jej všichni před sebou pod bodem C.

Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o bodu A pozměňovacího návrhu, tzn. o návrhu zemědělského výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Kolegyně a kolegové, v průběhu řeči pana zpravodaje jsem vás odhlásil a žádám vás tedy všechny o novou registraci.

 

Budeme nyní v hlasování pořadové číslo 8 rozhodovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A dle sněmovního tisku 25/3.

Zahajuji v tuto chvíli hlasování. Kdo je pro to, aby tento pozměňovací návrh byl přijat, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 78 poslankyň a poslanců, proti bylo 70.

 

Budeme pokračovat dále v hlasování, pane poslanče. V tuto chvíli budeme hlasovat o bodu C, ano? (Zpravodaj: Ano.) Kolegyně a kolegové, v hlasování pořadové číslo 9 rozhodneme o pozměňovacím návrhu pana poslance Grůzy, který je uveden pod bodem C sněmovního tisku 25/3. Pan zpravodaj doporučuje? (Nedoporučuje.) Zástupce navrhovatele? Nevyjádřil se, děkuji.

 

Budeme v hlasování pořadové číslo 9 rozhodovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro jeho schválení, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 85 poslankyň a poslanců, proti bylo 65.

 

Pokud se nepletu, byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji. Je to tak? (Zpravodaj: Je to tak.) Děkuji. Přistoupíme v tuto chvíli k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu závěrečné usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997, podle sněmovního tisku 25 a schválených pozměňovacích návrhů."

Je zde návrh na odhlášení. Odhlašuji vás, kolegyně a kolegové, a žádám vás všechny, abyste se přihlásili svými magnetickými kartami.

 

hlasování pořadové číslo 10 rozhodneme o návrhu usnesení, tak jak jsem jej před malou chvílí přednesl.

Kdo je pro jeho schválení, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 149 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednali jsme poslední bod schváleného pořadu, a proto schůzi Poslanecké sněmovny končím.

 

(Schůze skončila ve 12.23 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP