(pokračuje Kováčik)

Jsme blízko bodu zlomu a před zemědělstvím a před venkovem neseme v tuto chvíli velkou odpovědnost. Tuto odpovědnost ale neseme také před všemi občany - spotřebiteli potravin. Je to o evropských cenách, které spotřebitele v případě nedostatečného vyřešení situace čekají, aniž by měli odpovídající, tedy evropské příjmy. Byl by to velmi tvrdý zásah do dost děravých rodinných rozpočtů, zásah, který není nutný.

Prosím vás proto o podporu mého návrhu, zařazení nového bodu programu této schůze, který tímto předkládám, a jehož název zní: "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k řešení situace vzniklé v zemědělství a ve zpracovatelském průmyslu v souvislosti s dotovanými dovozy zemědělských a potravinářských komodit". Navrhovaný bod programu by bylo dobré vzhledem k aktuálnosti situace zařadit co nejdříve, nejlépe před nebo za stávající bod čtyři programu, tedy za nebo před rozpočet.

Děkuji vám za bedlivou pozornost, kterou jste problémům zemědělství věnovali, a za podporu mého návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Vzhledem k tomu, že jím přednesený název bodu je poměrně dlouhý, prosím, aby mi předal tento návrh písemně.

Slovo má pan poslanec Dalibor Matulka, připraví se pan poslanec Karel Vymětal.

Chtěla bych upozornit, že došlo k omylu při tom, kdy předseda sděloval, kteří poslanci jsou omluveni z tohoto pořadu schůze. Nejednalo se o přítomného Karla Vymětala, ale o nepřítomného Vojtěcha Vymětala.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, mám dva návrhy: jeden návrh na zařazení dalšího bodu a jeden návrh trochu jiného charakteru.

V první řadě mám návrh na zařazení nového bodu, který by nesl tento název: "Informace ministra kultury České republiky o současném stavu přípravy plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 47 z 26. července 1996 a č. 109 z 11. 10. 1996". Protože tato čísla a data vám zřejmě málo říkají, tak připomenu.

Jsou to dvě usnesení Poslanecké sněmovny z minulého volebního období, která se týkají vztahu státu a církví, což je téma, které v současné době projednává vláda České republiky, resp. pan ministr kultury České republiky s představiteli církví. Je to téma aktuální, reaguje na obě zmíněná usnesení Poslanecké sněmovny, která jsou podobného charakteru a vzájemně se doplňují.

Poslanecký klub KSČM se domnívá, že by bylo dobré, kdyby tato témata byla netoliko mediálně prezentována a spekulována, ale aby o nich zazněla seriózní informace od ministra kultury. Ačkoli obě zmíněná usnesení Poslanecké sněmovny nesměřují na Ministerstvo kultury, ale k vládě, přesto navrhuji, aby informace byla podána nikoli předsedou vlády, ale panem ministrem kultury, protože on to je, který v současné době vede přípravná jednání s představiteli církví. Považujeme za minimálně žádoucí a slušné, aby pan ministr kultury stručnou, stačí jen ústní informaci, podal Poslanecké sněmovně.

Navrhuji, aby tento bod programu byl zařazen do souboru těch bodů programu, které se jmenují zprávy, návrhy a další body. Konkrétně navrhuji, aby byl zařazen za stávající bod č. 29 podle pozvánky na tuto schůzi,.

To je jeden návrh, který paní předsedající předávám písemně. Současně bych rád vznesl druhý návrh, který se týká něčeho jiného. Na pozvánce máme uvedeny jako bod 5 a 6 návrh poslance Janečka na vydání novely trestního zákona a jako bod 6 návrh vlády na novelu trestního zákona. Oba návrhy se částečně překrývají, v jedné části se týkají stejného tématu. Bylo by možné samozřejmě podat tento návrh např. v rámci bodu č. 5, ale domnívám se, že je vhodnější podat tento návrh už nyní při debatě o programu. Navrhuji, aby rozprava k bodům č. 5 a 6 - protože se zčásti týkají téhož problému - byla sloučena. Je to tedy návrh na sloučení rozpravy k bodům 5 a 6. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Prosím pana poslance Karla Vymětala. Připraví se pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní předsedající, dámy a pánové, předkládám návrh na zařazení nového bodu pořadu 7. schůze Poslanecké sněmovny s názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny k usnesení organizačního výboru č. 52, bod 5, ze dne 19. listopadu 1998" a navrhuji tento bod zařadit za bod 33 pořadu schůze.

Tento nový bod navrhuji za skupinu poslanců vedení hospodářského výboru, to je předsedy poslance Brožíka, místopředsedů Hojdara, Řehoře, Švrčka, Vymětala a předsedy podvýboru hospodářského výboru pro obchod a cestovní ruch poslance Langa. Navržený bod navrhujeme zařadit na základě ' 34 odst. 1 zákona o jednacím řádu, podle kterého jsou výbory ze své činnosti odpovědny sněmovně.

Dovolte mi, abych odůvodnil, proč navrhujeme o zmíněném usnesení organizačního výboru jednat ve sněmovně.

Dámy a pánové, pětičlenná delegace hospodářského výboru a jeho podvýboru pro obchod a cestovní ruch měla vyjet na tři dny - čtvrtek, pátek a sobotu, to je 19. - 21. listopadu, mikrobusem na mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Lipsku, na kterém se prezentuje také Česká republika, aby tak byla vyjádřena podpora Parlamentu ČR aktivnímu cestovnímu ruchu do České republiky, který je velmi významným i pro ekonomiku naší země, která se projevuje nemalým vyrovnáním pasivní bilance zahraničního obchodu a v platební bilanci. V minulosti přítomnost delegace byla vždy vysoce ceněna vládami a parlamentními místy pořádající země i zúčastněných zemí. V rámci programu byla připravována v rámci veletrhu jednání s poslanci a členy výboru pro cestovní ruch nového německého Bundestagu a také poslanci Zemského parlamentu.

Tento návrh na cestu byl předložen organizačnímu výboru, který také svým usnesením č. 47 ze dne 12. listopadu ji schválil. V rámci takto schválené cesty byla zajištěna doprava sněmovním mikrobusem, bylo zajištěno ubytování, a zejména bylo zajištěno a dohodnuto jednání s poslanci Spolkového a Zemského sněmu. Protože však mezi tím bylo vedení hospodářského výboru pozváno na pátek 20. listopadu ráno k jednání s komisařem Evropské unie panem Bangemannem, což nebylo seriózní odmítnout, navrhli jsme organizačnímu výboru změnu termínu výjezdu do Lipska o den později, tedy na pátek, sobotu a neděli hned po jednání.

Výsledkem jednání organizačního výboru o této změně byla revokace původního usnesení a rozhodnutí necelých 20 hodin před odjezdem o zrušení cesty celé delegace usnesením organizačního výboru č. 52, bod 5 ze dne 19. 11. 1998.

V důsledku toho došlo k ekonomickým škodám, a to tím, že propadlo zaplacené pojištění členů delegace a sněmovna musí zaplatit storno poplatky za zrušené ubytování.

Mnohem závažnější jsou politické škody, protože velmi obtížně lze odůvodnit zrušení již dohodnutých jednání s poslanci Spolkového a Zemského parlamentu a vůbec neúčast českého parlamentu na této mezinárodní akci, jako bychom neměli zájem na rozšiřování přílivu turistů do naší země a neměli zájem na spolupráci s ostatními zeměmi Evropy a světa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP