(pokračuje I. Svoboda)

Z pověření vlády České republiky doporučuji novelu zákonů o spotřebních daních a o dani z přidané hodnoty propustit do třetího čtení v Poslanecké sněmovně. Při třetím čtení se pak vyjádřím k jednotlivým pozměňovacím návrhům, ať již budou obsaženy v usnesení rozpočtového a hospodářského výboru, nebo zazní při dnešním jednání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru financí. Předložený vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému a hospodářskému výboru. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisk 35/1 a 35/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, rozpočtový výbor na své schůzi 18. listopadu přijal usnesení, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 35/1. V tomto usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 587/92 a zákon č. 588/92, vyslovila souhlas s připomínkami, které jsou uvedeny v usnesení, které jste obdrželi.

Vzhledem ke skutečnosti, že toto usnesení máte všichni k dispozici, dovolím si pouze dvě poznámky k němu. První moje poznámka by se týkala bodu I/1. Tento bod v usnesení rozpočtového výboru není zcela důsledný, neboť pomíjí zrušení silničních celních přechodů v bodech 3 - 6 vládního návrhu zákona.

Druhá moje poznámka je, že body 2, 5 a 6 usnesení rozpočtového výboru korespondují s usnesením hospodářského výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ježkovi a nyní prosím, aby nás o jednání hospodářského výboru informoval zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Tomáš Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, hospodářský výbor se velmi podrobně a pečlivě zabýval předlohou novely zákona o spotřebních daních a na své 7. schůzi dne 18. listopadu dospěl k usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně tuto předloženou novelu přijmout, ovšem se schválením jeho dvou pozměňovacích návrhů, které jsou součástí tohoto usnesení. V tuto chvíli si v krátkosti dovolím odůvodnit tyto pozměňující návrhy.

První pozměňující návrh hospodářského výboru se týká změn jednotek pro výpočet spotřební daně u uhlovodíkových pohonných hmot. Stávající právní úprava hovořila o jednotkách hmotnostních, v návrhu hospodářského výboru jsou uvedeny jednotky objemové. Je to tak navrhováno z toho důvodu, že v současné době výrobci těchto uhlovodíkových pohonných hmot v tuzemsku mají povinnost zaplatit daň okamžitě při výtoči a uskladnění této pohonné hmoty. Dovozci těchto pohonných hmot platí tuto daň opět do této chvíle v hmotnostních jednotkách při přechodu státní hranice. Situace je ovšem taková, že z hlediska odlišné technologické konfigurace a návazné průmyslové výroby jsou pohonné hmoty z českých rafinerií těžší.

Paní předsedající, prosím o zjednání klidu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Za prvé prosím všechny kolegy a kolegyně o klid v jednacím sále. Současně bych ráda upozornila pana zpravodaje, že přednáší zpravodajskou zprávu hospodářského výboru. Mám pocit, že se v jeho případě spíš jedná o příspěvek do rozpravy.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Paní předsedající, jednak děkuji za zjednání pořádku a jednak odůvodňuji návrh hospodářského výboru.

Jak jistě všichni víme, v našich třech rafineriích - Kralupech, Litvínově a Pardubicích - tato výroba existuje. Naproti tomu pohonné hmoty, které jsou k nám dováženy ze zahraničí - jedná se o rafinerie ze Schwechatu, to je 20 % celkové spotřeby na tuzemském trhu, a rafinerii Vohburg-Ingolstadt, to je 5 % spotřeby tuzemského trhu - žádné následné průmyslové výroby nejsou. To znamená, že dovozci ze zahraničí dovezou větší objem pohonných hmot a zaplatí menší spotřební daň. U jednoho litru to dělá 0,89 Kč. Nemyslím, že je to až tak zanedbatelné.

Zároveň jsme světovou raritou spolu se Slovenskem jako země, u kterých je tato spotřební daň vypočítávána z jednotek hmotnostních a nikoli objemových.

Druhý pozměňující návrh hospodářského výboru se týká prodejen duty a tax-free. Hospodářský výbor se neztotožňuje s vládní předlohou a navrhuje ustanovení, která se týkají ukončení činnosti těchto prodejen, úplně z tohoto návrhu vypustit. Navrhuje to z toho důvodu, že jednak neshledal, že by to mělo pozitivní přínos pro daňovou výtěžnost, jednak z toho důvodu, že neshledal, že by to byl problém České republiky, a jednak z toho důvodu, že tyto prodejny jsou umístěny v řekněme problematičtějších regionech, v příhraničních okresech, kde je už v současné době poměrně vysoká nezaměstnanost, jako jsou např. okresy Děčín, Znojmo nebo Tachov, a vzhledem k tomu, že se k těmto aktivitám váží i jiné podnikatelské aktivity zejména ve službách, dospěl k závěru, že by to mohlo mít velmi negativní efekt.

Ve třetím čtení v závěrečném hlasování bych vás poprosil o podporu tohoto usnesení hospodářského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Teplíkovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se - aspoň podle mého názoru - nepřihlásil nikdo. Upozorňuji ale některé poslance, že ve svých písemných přihláškách nedali dostatečně písemně najevo, zda jejich přihláška je do podrobné, nebo obecné rozpravy. Pokud by někdo z poslanců byl přihlášen do obecné rozpravy, prosím, aby mě na to upozornil, leč z písemných přihlášek tak jednoznačně nevyplývá.

Pokud se do obecné rozpravy nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a zahajuji v tuto chvíli podrobnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Pavel Šafařík. Připraví se pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážená paní předsedající, pane premiére, dámy a pánové, dovolím si uplatnit drobný pozměňovací návrh týkající se § 37, který zní: vypustit v § 37 u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2204 text "révová vína dle § 35 odst. 1 písm. a) a odst. 2 - 2,50 Kč za litr".

Drobné zdůvodnění. Stávající platnou normou se zdaňují drobní výrobci vína od určitého počtu. Myslím, že z hlediska výnosnosti tímto způsobem jde o zanedbatelnou částku něco nad 100 mil. Kč, ale vzhledem k administrativní zátěži pro finanční úřady a široký okruh drobných pěstitelů je to spíš administrativní zátěž než nějaké plus. Z těchto důvodů si dovoluji uplatnit tento pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Šafaříkovi. Udílím slovo panu poslanci Vlastimilu Tlustému, připraví se pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si jen pro jistotu osvojit celé usnesení rozpočtového výboru, to znamená jeho body 1 - 8, aby bylo nepochybné, že přijaté body v usnesení rozpočtového výboru jsou souhrnným pozměňovacím návrhem, o kterém bude hlasováno ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Janeček, připraví se pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, můj příspěvek se bude týkat spotřební daně na tabákové výrobky. Chtěl bych říci, že motivace není finanční, ale medicínská, neboť je mimo jakoukoli pochybnost prokázáno, že právě cena cigaret je jedním ze základních nástrojů regulace spotřeby, a to hlavně u začínajících kuřáků, tedy u dětí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP