(pokračuje Janeček)

Navrhuji proto v položce cigarety filtrové, délka nad 70 mm, částku 0,78 vládního návrhu zvýšit na 0,81 Kč/kus, cigarety provazcové a cigarety filtrové do 70 mm ze 0,68 na 0,71, doutníky neboli cigarilos z 0,78 na 0,81, cigaretový tabák nařezaný pro ruční výrobu z 856 na 886 Kč/kg, tabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret z 0,78 na 0,81 Kč/kus, lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky ze 43 na 44 Kč/kus.

Zvýšení je v podstatě proti současnému stavu o 10 %, což, domnívám se, není nikterak dramatické, není potřeba se při takovémto nárůstu obávat zvýšeného pašování a používat tyto argumenty. Medicínská motivace - vztah je naprosto jednoznačně prokázán.

Onen předpokládaný přínos pro státní rozpočet bych potom rád využil v kapitole daně z příjmů, což bude další bod, kde si myslím, že bychom měli zvýšit odečitatelné položky na děti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Janečkovi, slovo má pan poslanec Štrait, připraví se paní poslankyně Horníková.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl doplňující návrhy k předloze 35 - o spotřebních daních.

Návrh č. 1: V § 1 odst. 1 se za slova "a tabákových výrobků" vkládají slova "luxusních automobilů, šperků a starožitností".

Návrh č. 2: V § 5 odst. 2 se za slova "34 a)" vkládají slova, resp. číslovky "43, 48 a 53".

Návrh č. 3: V § 11odst. 1 se za slova "34 a)" vkládají číslovky "43, 48 a 53".

Návrh č. 4: V § 15 odst. 1 se za slova "§ 34 a)" vkládají slova "§ 43, 48 a 53".

Návrh č. 5: Dosavadní text § 22 se označuje odst. 1 a doplňuje se novým odst. 2, který zní: "Uvedené sazby daně se snižují u automobilových benzinů natural o 50 % základní sazby".

Zdůvodnění: Navrhuje se diferencovat daňovou zátěž u automobilových benzinů dle ekologického hlediska. Cenové zvýhodnění ekologických automobilových benzinů proti ostatním druhům je v České republice naprosto nedostatečné. Přes deklarované sliby předchozích vlád je cena benzinu natural 95 druhou nejvyšší a cena benzinu natural 98 absolutně nejvyšší. Navíc k 31. 12. letošního roku končí šestileté zvýhodnění ekologického provozu u silniční daně. Poloviční daňové ekologické zatížení oproti ostatním benzinům by mohlo být významnou kompenzací.

Návrh č. 6: Dosavadní text § 40 se označuje jako odst. 1 a doplňuje se novým odst. 2, který zní: "Uvedené sazby daně se snižují u cigaret provazcových a cigaret s filtrem do 70 mm i nad 70 mm délky s obsahem do 12 miligramů včetně dehtových zplodin v cigaretě o 50 % základní sazby. Pokud obsah dehtových zplodin přesáhne v cigaretě 25 miligramů, zvyšuje se základní sazba o 50 %."

Zdůvodňuje se, a není to můj návrh poprvé daný, měl jsem několik slibů předchozích ministrů financí, že se otázkou budou zabývat, bohužel se nezabývali.

Navrhuje se sladit zájmy fiskální se zájmy zdravotními a diferencovat daňové zatížení cigaret dle obsahu dehtu. Dlouhodobě je prokázáno, že přechodem od cigaret hrubých s obsahem 30 miligramů dehtu v cigaretě k cigaretám lehčím s obsahem 10 miligramů se snižuje riziko rakoviny o 30 %. Současně je prokázáno, že každý prodaný balíček cigaret vyžaduje od společnosti vynaložit 10krát vyšší náklady na zdravotní péči, na sociální dávky v době nemoci, na předčasná úmrtí atd. Samozřejmě vím, že by bylo nejlepší přestat vůbec kouřit, netýká se to tedy mne. Ale toto je určité přechodné řešení, které je úspěšně praktikováno již řadu let ve Velké Británii.

Návrh č. 7: Za § 40 h) se vkládá nová hlava VI, která včetně nadpisu zní:

Hlava VI: Daň z luxusních automobilů.

§ 41 - Plátci. Plátci jsou všechny právnické a fyzické osoby, které získají vybrané výrobky za účelem prodeje.

§ 42 - Předmět daně. Předmětem daně jsou pro účely tohoto zákona osobní automobily, jejichž prodejní cena, poznámka 1, přesáhne 600 000 Kč.

§ 43 - Vznik daňové povinnosti. Daňová povinnost vzniká dnem prodeje vybraných výrobků.

§ 44 - Základ daně. Základem daně je prodejní cena, poznámka 1, osobních automobilů, u nichž vznikla daňová povinnost podle § 43.

§ 45 - Sazby daně. Daň ze základu daně zaokrouhleného na celá sta korun dolů činí: ze základu daně 600 001 Kč až 800 000 28%, 800 001 až milion 35 %, 1 000 001 až 1 200 000 45 %, 1 200 001 a více Kč 60 %.

Návrh 8: Za § 45 se vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisu zní:

Hlava VII: Daň ze šperků.

§ 46 - Plátci. Plátci jsou všechny právnické a fyzické osoby, které získají vybrané výrobky za účelem prodeje.

§ 47 - Předmět daně. Předmětem daně pro účely tohoto zákona jsou zlaté šperky, šperky z platiny, drahých kamenů a jejich kombinací k osobnímu užívání. Za šperky v osobním užívání se pro účely tohoto zákona považují šperky, které slouží k uspokojování osobních potřeb osob.

§ 48 - Vznik daňové povinnosti. Daňová povinnost vzniká dnem prodeje vybraných výrobků.

§ 49 - Základ daně. Základem daně je prodejní cena, poznámka 1, šperků, u nichž vznikla daňová povinnost podle § 48.

§ 50 - Sazby daně. Daň ze základu daně zaokrouhleného na celá sta korun dolů činí: základ daně od 10 001 Kč do 20 000 28 %, 20 001 až 50 000 35 %, 50 001 až 100 000 je 50 % a 100 001 a více je 70 %.

Návrh 9.: Za § 50 se vkládá nová hlava VIII, která včetně nadpisu zní:

Hlava VIII: Daň ze starožitností.

§ 51 - Plátci. Plátci jsou všechny právnické a fyzické osoby, které získají vybrané výrobky za účelem prodeje.

§ 52 - Předmět daně. Předmětem daně pro účely tohoto zákona jsou starožitnosti k osobnímu užívání. Za starožitnosti k osobnímu užívání se pro účely tohoto zákona považují starožitnosti, které slouží k uspokojování osobních potřeb osob.

§ 53 - Vznik daňové povinnosti. Daňová povinnost vzniká dnem prodeje vybraných výrobků.

§ 54 - Základ daně. Základem daně je prodejní cena, poznámka 1, starožitností, u nichž vznikla daňová povinnost podle § 53.

§ 55 - Sazby daně. Daň ze základu zaokrouhlená na celá sta korun dolů činí: od 20 001 do 50 000 Kč 28 %, 50 001 až 80 000 35 %, 80 001 až 120 000 50 % a 120 001 a více 70 %.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP