(pokračuje Recman)

Pokud jde o kvalifikovaný odhad daňového přínosu navrhované změny do rozpočtu, je třeba vzít v úvahu tyto skutečnosti:

1. V roce 1996 bylo dovezeno z vyspělých kapitalistických států 158 tisíc kusů osobních automobilů, z toho téměř dvě třetiny byly ve vyšších objemových kategoriích, tzn. v luxusnějším provedení.

2. I při případném snížení poptávky po těchto automobilech - propočítával jsem pokles až na polovinu - lze její přínos odhadnout na úrovni čtyři až pět miliard korun ročně.

Předmětem daně by byl pouze nákup nového nebo ojetého osobního automobilu o zdvihovém objemu motoru od 2000 ccm. Daň by se nevztahovala na ojeté automobily, které jsou na území České republiky používány a registrovány po dobu delší než čtyři roky. Od daně by byly rovněž osvobozeny automobily, které jsou využívány provozovateli silniční motorové osobní dopravy a provozovateli taxislužby na základě vydané koncese.

Dámy a pánové, do vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tisk 35, navrhuji doplnit v článku I. nový bod 13 ve znění:

"13. Do druhé části zvláštního ustanovení zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se zařazuje hlava VI. v tomto znění:

Hlava VI - Daň z osobních automobilů o zdvihovém objemu motoru od 2000 ccm

§ 40 ba - Předmět daně

1. Předmětem daně je nákup nového nebo ojetého osobního automobilu o zdvihovém objemu motoru od 2000 ccm.

2. Předmětem daně není nákup ojetého automobilu, který byl na území České republiky registrován a používán po dobu delší než 4 roky.

§ 40 bb - Sazba daně

Osobní automobily se zdvihovým objemem motoru od 2000 ccm do 3000 ccm - sazba daně 80 000 Kč na jeden automobil. Osobní automobily se zdvihovým objemem motoru nad 3000 ccm - sazba daně 120 000 Kč na jeden automobil.

§ 40 bc - Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozeny osobní automobily, které jsou využívány provozovateli silniční motorové osobní dopravy a provozovateli taxislužby na základě koncese vydané výhradně k provozování uvedených činností."

Konec mého pozměňovacího návrhu.

Při proceduře hlasování bych prosil, aby se hlasovalo o mém návrhu jako o celku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Slovo má pan poslanec Libor Ambrozek, připraví se pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Paní předsedající, části vlády, dámy a pánové. Dovolte mi také velmi stručný pozměňovací návrh, který má dva body.

Navrhuji, aby v bodě 10 návrhu § 22 sazby daně byla tabulka doplněna takto: za položku "automobilové benziny a letecké pohonné hmoty s výjimkou leteckých petrolejů" vložit položku "automobilové benziny a letecké pohonné hmoty s výjimkou leteckých petrolejů s obsahem olova do 0,013 g na litr". Sazba 9 450 Kč za 1000 litrů.

Za druhé v části 4. vložit nový § 42 b, který zní: "Snížená sazba daně pro automobilové benziny a letecké pohonné hmoty (s výjimkou leteckých petrolejů) s obsahem olova do 0,013 g na litr podle § 22 se poprvé použije pro zdaňovací období do roku 2000."

Zdůvodnění velmi stručné: Vnímám tento krok jako jeden z prvků ekologické politiky státu v oblasti ochrany ovzduší. Zatímco investice státu, komunální a průmyslové sféry v řádu desítek miliard korun vedly k radikálnímu snížení znečištění ovzduší především oxidy síry, zůstává dnes nejvážnějším problémem znečištění rostoucí dopravy, zvláště oxidy dusíku a těžkými kovy. Samozřejmě, že nástroje ekologické politiky jsou různé. Ekonomické nástroje patří mezi nejúčinnější společně s legislativními a domnívám se, že tento návrh je jakýmsi užitečným spojením obou a vrací do zákona text, který v něm byl do konce roku 1995, kdy byl bezolovnatý benzín daňově zvýhodněn, a zároveň zavádí praxi obvyklou v Evropské unii, kde je používání bezolovnatého benzinu z ekologických důvodů daňově zvýhodněno.

Domnívám se, že je to krok správný a že je s podivem, že tento návrh nebyl součástí vládního znění, když v programovém prohlášení vlády se tak často mluví o přibližování normám Evropské unie a prioritách ekologické politiky v rámci sociálně ekologického tržního hospodářství.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ambrozkovi. Slovo má pan poslanec Ladislav Šustr. Připraví se pan poslanec Pavel Němec.

Omlouvám se, pan poslanec Šustr se hlásí k jinému tisku, došlo k omylu. Slovo má pan poslanec Pavel Němec, připraví se pan poslanec Oldřich Vojíř.

Pan poslanec Pavel Němec zřejmě není v tuto chvíli ve sněmovně, slovo tedy má pan poslanec Oldřich Vojíř a připraví se pan poslanec Tomáš Teplík.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych rovněž přednesl jeden pozměňovací návrh. Tento pozměňovací návrh se má týkat sněmovního tisku 35 a jednalo by se o pozměňovací návrh k bodu 10 § 22 - změna sazby daně, a to následovně:

Doufám, že se nespletu, a pokusím se to definovat tak, aby nemohlo dojít k záměně tohoto mého pozměňovacího návrhu. V sazbě daně je uvedena tabulka, která má v záhlaví vždy číselný kód, text a sazbu daně. Nejde mi o to, měnit text ani číselný kód, ale jde mi o to, měnit patřičnou sazbu daně. Proto přečtu vždy číselný kód a sazbu daně tak, jak bych si představoval, aby se změnila.

U kódu 2710 navrhuji, aby z původních navržených 14 450 Kč na tunu se tato částka změnila na 13 900 Kč na tunu. Aby u stejného kódu se u navrhované částky 9 700 Kč na tunu změnila tato částka na 9 350 Kč na tunu.

Dále u kódu 3403 aby se dnes navrhovaná částka 9 700 Kč na tunu změnila na částku 9 350 Kč na tunu a u kódu 3824 aby se z částky, která je dnes navržena ve výši 9 700 Kč na tunu, změnila tato částka na 9 350 Kč na tunu.

Co mě k tomuto návrhu vede? Domnívám se, že u těchto položek je často argumentováno dvěma důvody. První důvod je, že se chceme přiblížit sazbám v Evropské unii, a druhý důvod je, že je zapotřebí tuto částku dle očekávané inflace valorizovat.

K tomu prvnímu bych chtěl říci, že k těm nejnižším hodnotám v Evropské unii se postupně skutečně přibližujeme, a to i díky tomu, že naše inflace je prostě nesrovnatelná s inflací v těchto zemích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP