(pokračuje Vojíř)

To znamená, že jestliže zabuduji a přistoupím na princip, že budu vždy každoročně promítat roční inflaci do této pevné sazby daně - podotýkám, že je pevná, proto má logiku, aby byla každoročně vždy povýšena o inflaci, aby se nenivelizovala - tak dojdeme k tomu, že postupně, zhruba během tří až čtyř let, doženeme spodní hranici sazeb v Evropské unii. To se dokonce může potkat i s rokem, kdy bychom rádi vstoupili do Evropské unie, a já věřím, že do této doby budeme do Evropské unie přizváni.

Chci pouze zdůraznit, že můj výpočet kopíruje předpokládanou inflaci zhruba ve výši 8 % pro rok 1999, kdežto navrhovaný propočet uvažuje s navýšením přibližně 11,4%, což by znamenalo, že přibližování k Evropské unii by bylo de facto rychlejší. Domnívám se, že nás k tomu v dnešní době nic nemotivuje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Dále má slovo pan poslanec Teplík, připraví se pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo. Nevystoupím s žádným návrhem, budu pouze reagovat na část pozměňovacích návrhů pana kolegy Štraita a Ambrozka - jde o jejich návrhy na odlišné daňové sazby u bezolovnatých benzinů - byl jmenován benzin natural.

To, co teď řeknu, asi nevyzní příliš populárně a asi to nenajde velké pochopení, ale myslím, že to zde zaznít musí, protože to považuji za holá fakta.

Chtěl bych říci, že v současné době je odhadován podíl bezolovnatých benzinů na spotřebě pohonných hmot zhruba na 65 %. První věc, kterou pokládám za poněkud zvláštní, je to, že by se měl odlišný daňový režim, resp. menší sazba uplatňovat u většinové palivové komodity na trhu pohonných hmot.

Další fakt, který je nesporný, je, že rozhodně toto číslo neodpovídá zastoupení vozů a jejich kilometráži, těch vozů, které jsou vybaveny katalyzátory. To znamená, že bezolovnaté benziny jsou používány u vozů, které takto vybaveny nejsou, a to z důvodů nižších cen, než má např. olovnatý Super 96, a z důvodů vyššího oktanového čísla, než má např. olovnatý Speciál 91.

Jinak chci říci, že využití bezolovnatého benzinu ve vozech bez katalyzátorů je ekologicky sporné. Je sice pravda, že došlo ke snížení emise olova zhruba o 55 % tím, že už není uplatňován v těchto pohonných hmotách přídavek tzv. vynášečů olova, ale zároveň právě tento úbytek je kompenzován zvýšenou exhalací zplodin aromátů, které jsou pro náhradu právě vynášečů olova používány. To znamená, že sice není vypouštěno do ovzduší olovo, ale škodlivé látky vypouštěny jsou, protože vozidlo, které není vybaveno katalyzátorem, tak je nezachytí a do ovzduší je vypustí.

Chtěl bych říci, proč došlo vlastně ke sjednocení daně u olovnatých a bezolovnatých benzinů. Došlo k tomu dnem 1. 1. 1996 a bylo to z důvodů, že někteří "podnikatelé" dováželi lacinější bezolovnatý benzin, který potom někdy velmi primitivními a nelegálními způsoby tzv. přepracovávali na benzin olovnatý a inkasovali právě rozdíl v daních. Čili šlo právě o zamezení daňového úniku.

Nakonec bych si ještě neodpustil jednu poznámku, a sice, že olovnatý benzin, který je u nás jednak vyráběn a jednak se jeho prodej odhaduje na 35 % pohonných hmot, je zde vyráběn a prodáván právě z toho důvodu, že je používán majiteli starých vozů, které odrážejí svým způsobem i určitou životní úroveň. Z toho důvodu je zde stále ještě olovnatý benzin uplatňován. Já bych považoval věcně odlišný režim u bezolovnatých benzinů za nesprávný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, naváži na kolegu Štraita a ještě trochu zkomplikuji život některým kuřákům. Doufám, že předseda vlády se nebude za to na mne zlobit.

Chtěl bych říci, že návrh změny zákona 588/1992 Sb. předpokládá, že komodity uvedené pod číselným kódem 2402 se změní cenově takto: cigarety nad 70 mm budou mít sazbu za kus 78 haléřů, cigarety do 70 mm 68 haléřů za kus. Vzhledem k tomu, že 75 % trhu tvoří cigarety delší, tzv. king size, a krátké cigarety pouze 25 %, tedy čtvrtinu trhu těchto komodit, jedná se o vývoj, který by vlastně znamenal určité poškození státního rozpočtu.

Proto předkládám návrh, aby u uvedeného číselného kódu 2402 vypadala sazba takto: aby cigarety nad 70 mm měly novou sazbu 79 haléřů a cigarety do 70 mm včetně novou sazbu 67 haléřů. Jedná se zdánlivě o nepatrnou částku, u jednoho kusu jde o haléře nahoru nebo dolů, ale touto změnou získá státní rozpočet navíc 100 mil. Kč, což sice není nikterak úchvatné číslo, ale uvážíme-li, v jakých potížích státní rozpočet je, 100 mil. Kč znamená např. docela citelné vylepšení podmínek pro akademii věd.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále má slovo pan poslanec Václav Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych z místa takto přednesl pozměňovací návrh.

Několik slov úvodem: Dnem 1. ledna 1998 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 312/1997 Sb., kterým byl vydán nový celní sazebník. V rámci harmonizace s předpisy Evropské unie došlo u některých položek k jejich zpřesnění a přečíslování. Zvětšovače televizního obrazu pro slepé a částečně vidící byly přesunuty z položky 90219090 do položky 85282114. Provedená změna však již nebyla promítnuta do přílohy č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, což v praxi znamená, že se na tuto pomůcku od účinnosti nového celního sazebníku přestala vztahovat snížená sazba DPH.

Dovolím si proto přednést konkrétní pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

K Čl. II: na konci tohoto článku připojit nový bod 5, který zní:

"5. V příloze č. 1 se za položku 85184099 vkládá nová položka 85282114 - zvětšovače televizního obrazu pro slepé a částečně vidící."

Odůvodnění: Jde o odstranění nesrovnalostí, které vznikly při aplikaci několika daňových zákonů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP