Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Václavu Krásovi. Slovo má pan poslanec Miroslav Beneš, připraví se pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, ctěná vládo, dámy a pánové.

Chtěl bych upoutat vaši pozornost, pokud se mi to podaří, na jednu věc. Jedná se o duty free shopy. Myslím, že každý tento problém známe. Chtěl bych vykládat o své zkušenosti, kterou mám jako předseda Výboru pro spolupráci mezi jižními Čechami a Horním Rakouskem, a na každém jednání - a vím, že pozice pana ministra není lehká - o každém hraničním přechodu se vždycky tato věc dostává na pořad a druhá strana chce o tomto obchodovat.

Jestli jste si všimli, vládní návrh navrhuje, aby byly ukončeny provozy duty free shopů do konce roku 1999. Rozpočtový výbor navrhuje, aby tak bylo učiněno do roku 2001, a hospodářský výbor navrhuje, aby termín byl v podstatě vypuštěn, to znamená, aby tam obsažen nebyl.

Rozumím tomu, co říká pan ministr, že potřebuje nějaké určité konkrétní datum, nějaký určitý konkrétní termín.

Pokud je mi dobře známo, tak Slovinsko se k tomuto zavázalo ke dni vstupu Slovinska do Evropské unie.

Často slýcháme argumenty - znám samozřejmě především skutečnost jižních Čech - kdy se hovoří o konkurenci těchto duty free shopů pro zahraničí, kde tato konkurence zcela jednoznačně je, a pro konkurenci do vnitrozemí. U nás v jižních Čechách se nejedná o konkurenci do vnitrozemí, protože ceny nejsou tak zajímavé, aby naši občané jezdili do těchto duty free shopů nakupovat.

Dovolil bych si tedy předložit k sněmovnímu tisku 35 pozměňovací návrh, který vychází z textace, kterou použilo Slovinsko, tedy nahradit text v článku III/1: dnem 31. prosince 1999 textem: dnem vstupu České republiky do Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Miroslavu Benešovi, slovo má pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte, abych předložil pozměňovací návrh k projednávanému tisku č. 35, k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o spotřebních daních a dani z přidané hodnoty.

Můj pozměňovací návrh spočívá v tom, aby v tisku 35, čl. 1, bod 13 zněl: Sazby daně u cigaret a tabákových výrobků byly změněny takto: Cigarety filtrové délky nad 70 mm 0,79 Kč za kus, cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně 0,67 Kč za kus, doutníky cigarilos 0,78 Kč za kus, cigaretový tabák nařezaný pro ruční výrobu cigaret 855 Kč za 1 kg, tabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret 0,78 Kč za kus, lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky 44 Kč za kus.

Dámy a pánové, krátké odůvodnění:

Navrhované sazby daně v pozměňovacím návrhu by měly více odrážet vývoj spotřební daně u cigaret, kdy docházelo k tomu, že v období let 1993 - 1998 byly více než na dvojnásobek zvýšeny spotřební daně u klasických cigaret, naproti tomu pouze o polovinu oproti cigaretám dlouhým. Znamená to, že daňové zatížení u krátkých cigaret vzrostlo podstatně více, než tomu bylo u cigaret klasických, to znamená dlouhých nad 70 mm délky.

Proto navrhuji nové sazby daně tak, aby u dlouhých cigaret, tzn. klasických cigaret, které mají asi 75procentní podíl na trhu, bylo zvýšení spotřební daně relativně větší a aby u cigaret krátkých, které kouří zpravidla sociálně slabší vrstvy, bylo zvýšení spotřební daně relativně menší.

Navrhuji rovněž upravit mírně sazby u cigaretového tabáku nařezaného pro ruční výrobu cigaret a u tabáku lulkového, dýmkového, šňupavého a žvýkacího.

Jsem přesvědčen, že uvedený pozměňovací návrh bude mít kladný dopad v tom smyslu, že nebude sociálně slabší skupiny obyvatel nepřímo nutit k tomu, aby vyhledávaly alternativní zdroje kuřiva, např. tabáky, které spotřební dani nepodléhají, jako jsou např. tabáky na vypalování skleníků apod. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pavlu Němcovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Matulka, připraví se pan poslanec Kraus.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, už v rámci prvního čtení návrhu novely zákona o spotřebních daních jsem vznesl dotaz na pana ministra financí, který mi ovšem nebyl uspokojivě zodpovězen a týkal se otázky, jakým způsobem se buď promítne, nebo nepromítne zvýšení spotřebních daní u pohonných hmot do cen nebo do marže pohonných hmot a maziv.

Jsem přesvědčen o tom - a náš poslanecký klub KSČM rovněž - že můžeme přistoupit sice na zvýšení spotřebních daní u pohonných hmot a maziv, nicméně nejsme pro to, aby se toto zvýšení spotřebních daní promítlo do konečných spotřebitelských cen. Jsme přesvědčeni, že současná marže u této komodity je dostatečně vysoká na to, aby zvýšení spotřebních daní, které je připravováno pro jakési vylepšení státního rozpočtu, bylo možno unést na úkor marže, a nikoli na úkor závěrečných spotřebitelských cen, které, pokud by se promítly do obyvatelstva a do ekonomiky, tak by v konečném důsledku mohly znamenat očekávaný přínos pro státní rozpočet, ale dokonce možná i pokles pro státní rozpočet z hlediska příjmů, protože by to vlastně mohlo ohrozit veškeré spotřebitelské ceny, nejenom pokud jde o oblast pohonných hmot, ale promítlo by se to i do dalších a dalších cen a služeb.

Proto si dovoluji v rámci nynější rozpravy jménem klubu KSČM podat návrh na doprovodné usnesení k tomuto návrhu zákona, které by znělo takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby od data účinnosti novely zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, použila svých pravomocí v oblasti regulace cen u pohonných hmot a maziv podle zákona o cenách tak, aby se zvýšení spotřebních daní u pohonných hmot a maziv neprojevilo v konečných spotřebitelských cenách."

Ti z vás, kteří znají zákon o cenách, tak jistě vědí, že vláda má několik možností - jsou to čtyři cenové nástroje - jak zabránit tomu, aby k průniku zvýšení spotřebních daní do cen nedošlo, od věcné regulace, věcného usměrňování až například po cenové moratorium.

Netroufáme si v této chvíli radit vládě, přesně který cenový nástroj podle cenového zákona má uplatnit, to je její pravomoc a její úsudek. Nicméně rádi bychom, aby Poslanecká sněmovna projevila vůli, aby vláda zvolila některý z nástrojů, který se jí bude zdát nejvhodnější k tomu, aby zvýšení spotřebních daní se do závěrečných, konečných spotřebitelských cen skutečně nepromítlo. Předkládáme tedy tento návrh doplňujícího usnesení Poslanecké sněmovny.

Přemýšleli jsme o tom, že bychom na toto téma vznesli přímý pozměňovací návrh, ale jsme přesvědčeni, že to technicky provést nelze, poněvadž regulace cen je v pravomoci vlády podle cenového zákona a těžko lze vládě přikazovat jiným zákonem, co má dělat ve své kompetenci podle jiného zákona. Proto forma doprovodného usnesení.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP