Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Vojtěch Vymětal má náhradní kartu č. 9

Slovo má pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zdá se, že umění českých obchodníků, jak obcházet spotřební daně, je nevyčerpatelné a po různých únicích kolem topných olejů a lihových výrobků se v letošním roce objevily na trhu balíčky s hmotností od 100 do 150 g obsahující tabákovou drolinu, různé drobné tabákové částice a úlomky, kde na obalu je například uvedeno "drolinná směs na vykuřování skleníků" apod. Je na nich nakreslena hlava lišáka s kapitánskou čepicí kouřícího dýmku.

U těchto výrobků je jednoznačné, že jsou uváděny na trh pod takovými označeními, která nejsou předmětem spotřební daně, ačkoli jsou určeny jako laciná náhražka právě ke kouření. Tím přichází státní rozpočet o příjmy ze spotřební daně.

Na základě toho doporučuji v ' 40 stávající položky u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2403 doplnit o dodatečnou položku "tabáky ve formě drobných částic a tabákové droliny určené pro maloobchodní prodej v balení do 2 kg 43 Kč za kg".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krausovi. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Libor Ježek, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Libor Ježek: Paní předsedající, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh bude mít legislativní charakter, tak aby se jednak sjednotilo pojmosloví v zákoně o dani z přidané hodnoty a spotřebních daních, a jednak doplnění článku.

Co se týče čl. 1 vládního návrhu, k bodu 3 vládního návrhu. Pokud nebude přijat pozměňovací návrh s usnesením rozpočtového výboru, navrhuji za slovo "zrušují" doplnit následující slova "a slova českých celních letišť se nahrazují slovy mezinárodních letišť".

V bodu 6 vládního návrhu, v ' 12 odst. 4, je třeba také zohlednit, aby podmínky uvedené v bodu 3, to znamená pozměňovací návrh k bodu 1 usnesení rozpočtového výboru zrušení silničních celních přechodů - znění první věty by však tomu neodpovídalo, neboť pojem přestup státní hranice se váže k silničnímu celnímu přechodu, a je proto třeba celé znění odstavce 4 ' 12 upravit tak, že se v první větě slova "při přestupu státní hranice do zahraničí" vypustí a za slovy "mezinárodních letišť" se věta ukončí. Kromě toho je nutné vypustit z pojmu českých mezinárodních letišť slovo českých.

Znamená to, že odst. 4 by pak zněl: Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně se uskutečňuje pouze osobám v prodejnách duty tax free v tranzitním prostoru mezinárodních letišť. Prodávající prodá vybrané výrobky za ceny bez daně po předložení platné letenky s cílovou stanicí zahraničí.

V čl. 2 vládního návrhu zákona též z důvodu sjednocení pojmosloví je potřeba pojem "české celní letiště" nahradit pojmem "mezinárodní letiště", který na rozdíl od nahrazovaného pojmu je v právním řádu zaveden, a to zákonem č. 49/97 Sb., o civilním letectví, a který plně vyhovuje potřebám tohoto zákona.

K bodu 1 vládního návrhu v čl. 2 na konci textu se doplní tato slova: a slova českých celních letišť se nahrazují slovy mezinárodních letišť.

V bodu 2 vládního návrhu se vypouští text za slovem "zrušují".

K bodu 3 vládního návrhu: Slova "českých celních letišť" se nahrazují slovy "mezinárodních letišť".

V bodu 4 vládního návrhu z důvodů uvedených v bodu 6 čl. 1 by měl ' 40b odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty znít podobně jako ' 12b odst. 4 zákona o spotřebních daních, tedy následovně: Prodej vybraného zboží za ceny bez daně se uskutečňuje pouze osobám v prodejnách duty tax free v tranzitním prostoru mezinárodních letišť. Prodávající prodá vybrané zboží za ceny bez daně po předložení platné letenky s cílovou stanicí v zahraničí.

K čl. 3 vládního návrhu zákona. V tomto článku v bodu 1 se slova "platnost povolení podle ' 12 zákona o spotřebních daních a podle ' 45b zákona o dani z přidané hodnoty" nahrazují slovy "platnost dosud vydaných povolení podle zákona o spotřebních daních a podle zákona o dani z přidané hodnoty".

Povolení k prodeji vybraného zboží se před novelou 208/97 vydávala podle ' 45 a tato povolení by podle navrhované formulace vládního návrhu zůstala v platnosti, což není záměrem předloženého návrhu.

V čl. 4 vládního návrhu by článek nadepsaný "účinnost" měl formálně znít následovně: Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení s výjimkou čl. I, bod 6 a čl. II bodu 4, které nabývají účinnost dnem 1. ledna 2000.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Neregistruji žádnou další přihlášku, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra i zpravodaje, zda si přejí přednést závěrečné slovo. Pan ministr si přeje, má možnost.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vyjádřím se spíše obecně k některým typům pozměňovacích návrhů.

Pokud se týká těch, které obsahovaly konkrétní číselné údaje, musí být Ministerstvem financí provedeny příslušné propočty, aby bylo možné objektivně vyhodnotit fiskální dopady.

Ze systémově závažnějších změn jsou bezesporu změny, které diferencují sazby daně spotřební u motorových benzinů s obsahem olova a bez obsahu olova. Chci jen upozornit na prostý fakt, že 80 % osobních motorových vozidel v provozu v ČR je určeno pro pohon benziny olovnatými. Ať už z důvodů cenových, nebo jiných nucený přechod majitelů těchto vozidel na masivní používání benzinu typu naturalu, čili benzinu balastovaného pro zvýšení oktanového čísla organickými uhlovodíky, vede převážně k pouhému snížení výkonu a ke zvýšeným emisím karcinogenních látek. To byl také důvod, proč se vláda nakonec rozhodla tuto úpravu spotřební daně ponechat v cenově neutrální poloze, nezvýhodňovat ať přímo, nebo nepřímo jednu nebo druhou skupinu spotřebitelů.

Co se týče návrhu, který zasahuje do daně z přidané hodnoty, který vznesl pan poslanec Krása, bude posouzeno a vyhodnoceno.

Pokud se týká zrušení provozu oněch duty nebo tax free obchodů, jejich existence v hraničním celním pásmu, zejména na hranici s Rakouskem, je něco, co velmi výrazně ztěžuje jednání s rakouskou stranou o otázkách týkajících se vztahů přes hranici, ať už co do otevírání a výstavby nových hraničních přechodů, nebo alespoň rozšiřování činnosti přechodů stávajících. Kdo jel někdy v dopravní špičce přes znojemský hraniční přechod, ví velmi dobře, o čem hovořím. Motivace rakouské strany vedoucí k tomu, aby byl stanoven z naší strany termín, kdy tyto obchody ukončí činnost, je zdůvodňována tím, že poškozují konkurenci jejich obchodníků. Do jisté míry mám za to, že poškozují konkurenci i obchodníků na naší straně hranice.

Pokud se týká doporučení k přijetí usnesení týkajícího se možného cenového vývoje na trhu uhlovodíkových pohonných hmot, toto bylo předmětem analýzy. Lze konstatovat tři faktory.

Rozhodující pro vývoj cen výrobků v dnešní době je cena suroviny, která je určována jednak cenou vlastní, a ta klesá nebo alespoň neroste, jednak je určována kursovým přepočtem zúčtovací měny, což bývá zpravidla americký dolar.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP