(pokračuje Šafařík)

U písm. a) částka 34 920 nahrazuje částku 32 040, u písm. b) částka 19 620 nahrazuje částku 18 000, u písm. c) částka 19 880 nahrazuje částku 18 240 a částka 34 920 nahrazuje částku 32 040. U písm. d) částka 6 540 nahrazuje částku 6 000, u písm. e) částka 13 080 nahrazuje částku 12 000, u písm. f) částka 45 780 nahrazuje částku 42 000, u písm. g) částka 10 460 nahrazuje částku 9 600.

Můj druhý příspěvek se týká určitého zatraktivnění produktu, který je ošetřen zákonem, ale který jako by hynul na úbytě, i možná přístupu z daňové oblasti. Jde o určité zatraktivnění penzijního připojištění pro výdělečně činné osoby, a které se týká napojení mladších ročníků do vlastní starosti o svoji budoucnosti ve vyšším věku. Máme zde produkty, které prošly touto sněmovnou, stavební spoření, které využívá jak státního příspěvku, tak i určitou daňovou úlevu. Tím vás nechci unavovat, ale je tam kombinace těchto dvou přístupů…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, omlouvám se, pokusím se vám zjednat trochu důstojnější prostředí. Děkuji.

 

Poslanec Pavel Šafařík: …produktů udělal silnou součást našeho finančního světa, kde úložky představují vysoko nad 70 miliard a nedá se pochybovat o významu ve finančním sektoru u stavebního spoření.

Co se týká penzijního připojištění, je ošetřeno státním příspěvkem do výše 500 korun a samozřejmě výnosnost při vyšších částkách jde rapidně dolů a každý, kdo chce své peníze zhodnocovat určitým způsobem, i když myslí na stáří, cítí, že daňově zde není úplně kladný přístup.

Můj návrh toto ošetřuje pro klienty, kteří chtějí platit vyšší příspěvky než 500 korun, ale samozřejmě omezuje i výši celkovou tak, aby to nešlo zase až příliš vysoko, aby daňová úleva byla na úkor určitým způsobem daňové výnosnosti.

Text zní: V § 15 nezdanitelná částka základu daně se vkládá nový odstavec 11, který zní:

Od základu daně lze odečíst platbu příspěvku plátcem daně na penzijním připojištění dle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve zdaňovacím období. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná sumě zaplacených příspěvků na penzijní připojištění plátcem daně za dané zdaňovací období snížená o 6 000 korun českých, která je placena klientem penzijního připojištění do penzijního fondu založeného dle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v daném roce. Maximální částka, kterou lze takto odečíst ve zdaňovacím období, činí 12 000 korun českých.

Domnívám se, že tento určitý kladný vztah daňového systému k penzijnímu připojištění by měl vést k vyšší motivaci těch, kteří se chtějí svými příspěvky starat o své finanční zajištění ve vyšším věku. To zde doposud nebylo záměrem daňové oblasti a myslím, že stojí za pokus se o to pokusit.

Děkuji vám za pozornost a samozřejmě písemně předám panu zpravodajovi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Šafaříkovi. Slova se ujme pan poslanec Janeček, připraví se pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, už v předchozím bodě jsem upozorňoval na to, že hodlám přednést pozměňující návrh, který by prostředky, které budou získány ze zvýšení spotřební daně z cigaret, převedl rodinám s dětmi. V důsledku této filozofie navrhuji v § 15 odst. 1 písm. b) částku 18 000 nahradit částkou 21 600, v písm. c) částku 18 240 nahradit částkou 21 000.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Slova se ujme pan poslanec Jiří Václavek, připraví se pan poslanec Jaroslav Gongol.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, dámy a pánové, v rámci snahy o zpřesnění a zjednodušení oblasti daně z příjmů podávám šest pozměňovacích návrhů.

První se týká znění čtvrtého bodu usnesení rozpočtového výboru ze 6. schůze 18. listopadu 1998 tak, jak si tento bod v rámci usnesení osvojil pan kolega Tlustý. Jde o § 4 odst. 1 písm. w), kde první dvě věty budou znít:

Příjmy z prodeje cenných papírů nabytých poplatníkem v rámci kuponové privatizace, příjmy z prodeje ostatních cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 6 měsíců, a dále příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, poznámka 34 c), přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 6 měsíců. Doba 6 měsíců mezi nabytím a prodejem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond, při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond, při změně obhospodařovatele podílového fondu a při sloučení, splynutí a rozdělení investičního fondu.

Tolik první dvě věty tohoto odstavce. Poslední věta odstavce bude znít:

Osvobození se nevztahuje na příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, viz poznámka 34 c), který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7.

Poznámka 34 c) zní:

§ 35 d) odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 248/1992 ve znění zákona č. 124/1998.

Druhý návrh se týká rovněž znění bodu 9 usnesení rozpočtového výboru osvojeného kolegou Tlustým ze 6. schůze dne 18. listopadu 1998.

Bod 9 zní:

V § 36 odst. 2 písm. c) se doplňuje bod 5, který zní:

Úroky a jiné výnosy z depozitní směnky vystavené bankou.

To je návrh č. 2.

Návrh č. 3 se týká článku 1 novely zákona o daních z příjmů umožňující uznání diskontu při prodeji pohledávek nebo směnek k inkasu před lhůtou jejich splatnosti.

§ 24 odst. 2 písm. s) zní:

U poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví

1. hodnota pohledávky při jejich postoupení, a to do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení,

2. cena pořízení u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmu plynoucího z jejich úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejich následném postoupení.

Příjmy uvedené v bodě 1 a 2 lze zvýšit o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu, případně její část, podle zvláštního zákona a u pohledávky postoupené před lhůtou splatnosti připadající na zbývající dobu do lhůty splatnosti. Toto platí i pro směnku přijatou jako platební prostředek (směnka k inkasu). Výše diskontu se posuzuje podle úrokové sazby obvyklé při poskytování finančních prostředků s odpovídající dobou splatnosti.

Současně navrhuji zařadit do návrhu zákona nový čl. 3 s tím, že se změna § 24 odst. 2 písm. s) použije již pro zdaňovací období roku 1998. Stávající čl. III navrhuji označit jako IV.

Čtvrtý návrh se týká čl. 1 novely zákona o daních z příjmů při pokračování v odpisování započaté původním vlastníkem, to znamená § 26 odst. 7 písm. b).

V § 26 odst. 7 písm. b) se  písm. g) a h) nahrazují písm. g) - l). Současně navrhuji zařadit do návrhu zákona nový čl. 3 s tím, že se změna § 26 odst. 7 písm. b) použije již pro zdaňovací období roku 1998.

Pátý návrh se týká zákona o dani z příjmu ke způsobu stanovení samostatného základu daně, a to § 20 písm. b). V zájmu jednotné úpravy pro všechny poplatníky uplatňuji znovu návrh na úpravu § 20 písm. b) takto:

V § 20 písm. b) se věta první nahrazuje větou: "Do samostatného základu daně se zahrnují veškeré příjmy z dividend, podílu na zisku, vypořádacích podílů, podílu na likvidačním zůstatku nebo jím obdobná plnění v hrubé výši, které plynou poplatníkům uvedeným v § 17 odst. 3 ze zdrojů zahraničních v příslušném zdaňovacím období. "

***
Přihlásit/registrovat se do ISP