(pokračuje Václavek)

Současně navrhuji zařadit do návrhu zákona nový článek 3 s tím, že se změna § 25 použije již pro zdaňovací období roku 1998.

Šestý, poslední návrh k novele zákona o daních z příjmů se týká § 15 odst. 2, kde se prvá a druhá věta nahrazují těmito větami:

"U poplatníka, který je uživatelem starobního důchodu, z pojistného na sociální zabezpečení nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu ve výši nepřesahující 36 000 Kč ročně, se snižuje základ daně o výši rozdílu mezi částkou 36 000 Kč a nižším ročním úhrnem vyplacených částek starobního důchodu. Poplatníkovi, který je poživatelem starobního důchodu uvedeného ve větě první, se nesnižuje základ daně podle odst. 1 písm. a), a to bez ohledu na výši tohoto důchodu."

Účinnost navrhuji již za zdaňovací období roku 1998.

To jsou všechny pozměňovací návrhy, jejichž písemné znění předávám zpravodaji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Václavkovi. Slova se ujme poslanec Jaroslav Gongol, připraví se pan poslanec Josef Mandík.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové. Pro eliminaci finančních dopadů ze zvýšené spotřební daně na rodiny s dětmi, které jsme projednávali v minulém bodě, u zákona o daních z příjmů navrhuji tyto pozměňovací návrhy:

1. V § 15 odst. 1 písm. b) se číslovka 18 000 nahrazuje číslovkou 24 000.

2. V § 15 odst. 1 písm. b) se tečka na konci prvé věty nahrazuje čárkou a dále se vkládá text "a jde-li o dítě narozené v předcházejícím kalendářním roce, o 48 000 Kč".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Slova se ujme pan poslanec Mandík, připraví se pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolil bych si taktéž předložit pozměňovací návrhy.

V § 4 odst. 1 se doplňuje nové písmeno ž), které zní: "Od daně jsou osvobozeny příjmy ze včelařství."

Nebude-li přijat první návrh, navrhuji: "Od daně jsou osvobozeny příjmy ze včelařství do 80 chovaných včelstev."

Dále navrhuji do § 10 odst. 3 písm. a) se mění takto: částka 10 000 Kč se navrhuje nahradit částkou 13 000 Kč.

Dovolte mi, abych návrhy odůvodnil. Od roku 1990 neustále klesal v České republice počet chovaných včelstev. Z 820 000 poklesl do roku 1997 na 509 000 včelstev. Pro dokonalé opylení entomofilních kulturních a planě rostoucích rostlin je zapotřebí v České republice 650 až 700 tisíc včelstev. Jejich počet klesal rychleji než počet včelařů. Taky se doposud neustále snižoval počet včelstev na jednoho chovatele. V současnosti je v průměru osm včelstev na jednoho chovatele. Tato velká rozdrobenost chovu včelstev přináší a do budoucna bude přinášet mnoho problémů. Například včelstva jsou chovaná, především jejich stanoviště jsou umísťována u obydlí a rozdrobenost chovu neumožňuje budovat potřebná zařízení, přístup včelstev ke kulturám je malý a nebude možno pokrýt požadavek zemědělců na přísuny včelstev atd.

Již v minulosti jsem upozorňoval v Poslanecké sněmovně na nedobrý trend vývoje. Navrhoval jsem v předstihu odstranit jednu z důležitých příčin poklesu stavu včelstev u jednotlivých včelařů, a tou je daň z příjmů. Průměrný věk včelařů je 59 let. Převážnou část tvoří důchodci. Většina se obávala daňových problémů, vůbec daňové přiznání vyplňovat, snížili proto počty včelstev tak, aby nedosáhli příjmu 10 000 Kč.V letošním roce se nám podařilo zastavit pokles stavu včelstev a došlo k mírnému meziročnímu nárůstu. Je třeba vytvořit takové podmínky, aby nastoupený trend vývoje nebyl zastaven z popsaných důvodů.

Proto navrhuji osvobodit včelaře od daně z příjmů z chovu včel. Jedná se o naprosto zanedbatelnou částku v příjmech státního rozpočtu. Naše propočty jsou takové, že se vybraná daň od včelařů pohybuje od dvou do tří milionů korun. Osvobozením včelařů od daně z příjmů by stát odstranil jednu z příčin poklesu stavu včelstev a motivoval by občany ke zvyšování počtu chovaných včelstev.

Obdobně tento problém řeší i jiné země, např. v Polsku jsou včelaři osvobozeni od daně do 80 včelstev, v Belgii do 39 včelstev a některé země mají osvobození od daně z příjmů úplně. Námitka Ministerstva financí, že tento problém je řešen dotační politikou Ministerstva zemědělství, je zavádějící. Zde nejde o řešení ekonomických podmínek pro chov včel. Jak jsem se již zmínil, vybíraná daň vzhledem k rozdrobenosti chovu je zanedbatelná a právě hranice daňové povinnosti je jednou z příčin rozdrobenosti a brzdou ke zvyšování počtu chovaných včelstev v České republice.

K druhému návrhu. Příjmy z příležitostných činností včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem, pokud její úhrn nepřesáhne u poplatníka ve zdaňovacím období 10 000 Kč, jsou osvobozeny od daně. Navrhuji nezdaněnou část valorizovat na 13 000 Kč. Dále bych požádal o pozornost, protože pan exministr Pilip použil vlastně stejné zdůvodnění při svém výstupu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Mandíkovi. Slova se ujme pan poslanec Recman, připraví se pan poslanec Zdeněk Škromach.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Chtěl bych v úvodu říci, že předložená novela zákona o daních z příjmů je již dvacátou změnou od roku 1993, tzn. od doby, kdy vstoupil zákon v platnost. Chtěl bych upozornit ještě na jednu skutečnost, protože při projednávání zákona v tripartitě uplatnily odbory návrh na závažnou změnu a obdobnou změnu jsem uplatnil i já při projednávání v rozpočtovém výboru před několika dny. Výsledný efekt byl stejný, obdobně odbory neprorazily s tímto požadavkem v tripartitě, můj návrh na úpravy byl v rozpočtovém výboru rovněž zamítnut. Čeho se to dotýkalo?

Na rozdíl od minulých let v tomto zákoně vláda nepočítá s valorizací nezdanitelných částek fyzickým osobám tak, aby v souvislosti s pokračující inflací nedošlo k dalšímu faktickému zvýšení daňového zatížení jednotlivých občanů. Považuji tento názor, aby toto daňové zatížení nevzrostlo, za oprávněný, a to tím spíše, že se očekává opětovné předložení zákona o zvýšení sazeb důchodového pojištění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP