(pokračuje Škromach)

Z uvedeného důvodu je nutné tuto úhradu na straně zaměstnavatele považovat za daňový náklad, neboť má charakter pojistného hrazeného za zaměstnance podle zvláštních předpisů. Vliv na daňové inkaso státního rozpočtu by byl zanedbatelný.

V podstatě se zase jedná o určité zesoulaďování s legislativou Evropské unie, kde zástupci zaměstnavatelů, a tuto roli v České republice plní odbory, vlastně hradí jejich činnost zaměstnavatelé. V České republice to zatím bohužel takto nefunguje.

Dále navrhuji doplnit odst. 1 e) ve znění: V § 24 odst. 2 písm. j) bod 2 se za poslední větou ruší a připojuje se následující text: nebo dohodnutá v  kolektivní smlouvě či stanovená ve vnitřním předpise.

Zdůvodnění: Daňovým nákladem na straně zaměstnavatele musí být výdaj vynaložený např. na lékařská vyšetření stanovená zákonem - viz např. § 168 zákoníku práce - lékařská vyšetření určená pro mladistvé a dále lékařské prohlídky, vstupní, průběžné, periodické, výstupní, které umožňují podnikatelům beze zbytku plnit další ustanovení zákoníku práce, z nichž plynou povinnosti zaměstnavatele, např. § 133 odst. 1 písm. e) zák. práce, zjištění zdravotní způsobilosti zaměstnance pro výkon práce či § 133 odst. 1 písm. h) zák. práce atd., nebo dohodnutá v kolektivní smlouvě či stanovená vnitřním předpisem.

Jde o daňově přiměřené vytváření podmínek pro podnikatelskou činnost. Sociální přínos by byl při přijetí této novely nepochybně vyšší než marginálně snížené daňové inkaso státního rozpočtu. Jedná se o mimořádně malé částky.

Dále doplnit bod 1 f) ve znění: Do ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) se doplňuje bod 6, který zní:

Na přechodné ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště.

Zdůvodnění: Návrh je adekvátní ustanovení § 6 odst. 9 písm. l) zákona o daních z příjmů. Hodnota přechodného ubytování při uvedených parametrech, jež je na straně zaměstnance osvobozena od daně, musí být na straně zaměstnavatele daňovým výdajem. Jde o náklady na pracovní sílu, které jsou vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Návrh umožní např. zvýšení mobility pracovních sil, zejména v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, do regionů se zaměstnaností nižší. Sociální přínos by byl při přijetí této novely nepochybně vyšší než marginálně snížené daňové inkaso státního rozpočtu.

Dále navrhuji doplnit bod 1 g) ve znění: V ustanovení § 24 odst. 2 se doplňuje písmeno z, h), které včetně poznámky pod čarou zní:

Výdaje zaměstnavatele na platby věrnostní a stabilizační povahy, poskytnuté zaměstnancům (včetně dřívějších zaměstnanců), pokud tyto platby jsou zahrnuty do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného podle zvláštního zákona - odvolávka 21 - jsou stanoveny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise zaměstnavatele a nepřevyšují ve zdaňovacím období u zaměstnance trojnásobek minimální mzdy stanovené zvláštním předpisem - odvolávka pod čarou. Poznámka pod čarou zní: zákon ČNR č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.

Zdůvodnění: Návrh by umožnil, aby uvedené platby byly na straně zaměstnavatele výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů, tedy výdaji daňovými. Na straně zaměstnance jsou uvedené příjmy zdaňovány podle § 6 zákona o daních z příjmů nebo příjmy ze závislé činnosti a současně jsou potřeby pojistného, sociální i zdravotní. Vliv na celkové daňové inkaso státního rozpočtu je neutrální. Na jedné straně se sníží zdanitelný zisk zaměstnavatele, na druhé straně znamená srážku a odvod daně ze závislé činnosti u zaměstnance, ale i odvod pojistného do státního rozpočtu. Navíc dojde k platbě zdravotního pojištění.

Ustanovení umožní zlepšení sociálních podmínek zaměstnanců, zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnavatelů na trhu práce, stimulaci růstu domácích úspor a zlepšení podmínek pro kolektivní vyjednávání. Navíc tato plnění mají antiinflační charakter.

Poznámky: Stejný návrh předložil Svaz průmyslu - viz záznam ze 7. zasedání předsednictva Rady pro dialog sociálních partnerů ještě z roku 1996.

Další body, tak jak jsou uvedeny v návrhu novely, se přečíslují.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Slova se ujme pan poslanec Bohuslav Sobotka, připraví se pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, budu mít pouze jeden pozměňovací návrh. Je to návrh, který je alternativní k části usnesení rozpočtového výboru. Jedná se o tu část, o níž tady již hovořil pan poslanec Šustr.

Tento návrh zní: § 20, odst. 7:

Poplatníci, kteří jsou založeni nebo zřízeni podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, a zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a veřejné vysoké školy mohou základ daně zjištěný podle odst. 1 a snížený podle § 34 dále snížit až o 50 %, maximálně však o 3 mil. Kč, použijí-li takto získané prostředky ke krytí nákladů výdajů souvisejících s činnostmi, které jsou posláním těchto poplatníků. Činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny statutem, zřizovacími a zakladatelskými listinami. V případě, že 50% snížení činí méně než 200 000 Kč, lze odečíst částku 200 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

Rozdíl spočívá v tom, že z tohoto režimu daňového zvýhodnění jsou vyňata právě občanská sdružení a jsou tam ponechány pouze nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a veřejné vysoké školy. Všechny tyto instituty jsou upraveny zvláštním zákonem, který umožňuje lepší kontrolu používání tohoto daňového zvýhodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Slova se ujme pan poslanec Oldřich Vojíř, připraví se pan poslanec Pavel Němec. Pan poslanec Oldřich Vojíř má slovo, prosím.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, budu velmi stručný. Chtěl bych podat tři pozměňovací návrhy k předloženému tisku.

1. V § 15 odst. 8 vložit za slova "tělovýchovné a sportovní" slova "politickým stranám".

2. V § 20 odst. 8 vložit za slova "tělovýchovné a sportovní" slova "politickým stranám".

Jen velmi krátké zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. Jsem přesvědčen o tom, že politická strana je právnickou osobou, zřízená zvláštním zákonem, a je jistě zřízena proto, aby formou politických stran byla prosazována vůle občanů naší republiky. Jistě víte, že financování politických stran bylo několikrát otázkou, která byla často předmětem spekulativních názorů na to, zda politická strana má být financována jenom ze státního rozpočtu, nebo zdali má mít svůj vlastní příjem či politická strana smí či nesmí podnikat, anebo smí či nesmí přijímat dary.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP