(pokračuje Vojíř)

Zákon o politických stranách upravuje naprosto přesně, jaké příjmy smí politická strana mít. Domnívám se, že doplnění těchto dvou návrhů, které jsem teď přednesl, do novely zákona č. 586/1992 Sb., by mohlo umožnit čistší financování politických stran mimo státní rozpočet.

Více by bylo nutno diskutovat při novele financování politických stran, proto se dále o tom nebudu dnes v tomto bodu zmiňovat.

Poslední pozměňovací návrh by se týkal toho, co jsem avizoval ve svém úvodním slovu zpravodaje k tomuto materiálu. Jednalo by se o doplnění usnesení hospodářského výboru k tisku 36, a to k bodu druhého usnesení, které by znělo: Ustanovení ' 26 odst. 4 se použije prvně pro nehmotný investiční majetek pořízený po 1. lednu 1999. Předpokládám, že tento zákon by měl vstoupit v platnost k 1. 1. 1999, jak je také v jeho závěrečné části.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Slova se ujme pan poslanec Pavel Němec. Je posledním přihlášeným do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych předložil pozměňovací návrh k tisku 36 k návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

V tisku 36, čl. 1, za bod 3 se vkládá nový bod 4, který zní: V ' 33 se doplňuje odstavec 4, který zní: Technickým zhodnocením podle odstavce 1 se u domů nebo jejich částí, které jsou určeny k bydlení, rozumí jen vznik nového bytu nebo rozšíření obytné plochy dosavadního bytu.

Odůvodnění. Jsem přesvědčen, že je vhodné, aby daňově byli zvýhodněni ti, kteří nerozšiřují bytovou plochu, ale ve stávajících bytových plochách provádějí rekonstrukce za účelem zkulturnění bydlení a určité úpravy, které zvyšují komfort bydlení, kdy z bytů tzv. IV. kategorie, by se stávaly byty I. kategorie. Je to nanejvýš žádoucí. Je žádoucí, aby majitelé domů měli lepší možnosti provádět úpravy bytového fondu ku prospěchu nájemníků a aby bytové plochy, které nebyly užívány pro svůj špatný a zanedbaný technický stav, bylo možné za určitého daňového zvýhodnění upravit k soudobému a modernímu používání. Je samozřejmé, že nadále by se technickým zhodnocením rozumělo jakékoli rozšiřování bytových ploch nebo stavění nových bytů. To technickým zhodnocením zůstává a musí to být i nadále.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Němcovi. Další přihlášku do rozpravy nemám, tudíž ji končím.

Pane kolego, vy jste se hlásil ještě k rozpravě? Dosti nedůrazně, proto se omlouvám, rozprava nebyla skončena. Slova se ujme pan zpravodaj Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, pane předsedající, velmi důrazně jste ukončil rozpravu, takže jsem se velmi nedůrazně hlásil.

Mám k tisku 36/1, to znamená k usnesení rozpočtového výboru č. 53, pět technicko-legislativních a upřesňujících připomínek, které vznikly jednak administrativním nedopatřením, jednak nepřesností v textu.

Prosím, abychom si u tisku 36/1 v bodu č. 37 poznamenali správný text, který zní:

V ' 38g se na konci věty první doplňují slova: "a neuplatňovat odpočet úroků (' 15, odst. 10 a 11) z hypotečního úvěru banky, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem".

To je první upřesňující text rozpočtového výboru, který tento text schválil, nicméně při přepisování nebyl úplně v pořádku.

Dále mám k bodu 3, strana 1, tisku 36/1, kde ve slovech "' 10 odst. 3 písm. h)" má být správně písmeno b)".

Dále k bodu 12, opět k tisku 36/1: na straně 3, na předposlední řádce doplnit za slovem "prováděnou" uvozovky nahoře.

V bodu 27 na straně 5 se slova "v ' 30, odst. 12, ve větě za písmeny a) až l)" nahrazují slovy "v ' 30 na konec odstavce 12".

V bodu 29, strana 6, za slovy "' 16" se doplňuje slovo "odstavec 1".

To jsou mé upřesňující návrhy k připomínkám obsaženým v tisku 36/1 v usnesení rozpočtového výboru k tisku 36.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Nyní končím rozpravu. V rozpravě nezazněl žádný návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednávání a ani návrh na zamítnutí. Končím tudíž projednávání tohoto tisku ve druhém čtení.

Tím jsme se vypořádali s dalším bodem schváleného pořadu naší schůze, to je s bodem č. 3.

V tuto chvíli bychom měli přejít k projednávání bodu č. 6, kterým je "Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 24, v prvním čtení". Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 24 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 24/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl pan poslanec Josef Janeček. Pane poslanče, máte slovo.

 

6.
Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 24/ - první čtení

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy a pánové, předložený návrh zákona, totiž zavedení dvou nových skutkových podstat trestných činů, to je neoprávněné nakládání s lidskými tkáněmi a orgány a nedovolený odběr lidských tkání a orgánů, vychází z přesvědčení navrhovatelů, že lidské tělo a jeho části nesmějí být předmětem volného obchodu. Chtěl bych zdůraznit, že navrhovatelé se v tomto bodě naprosto přesně ztotožňují s Úmluvou Rady Evropy. Úmlouvu Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně podepsala, i když neratifikovala, i vláda České republiky. Tato úmluva ve své hlavě VII uvádí, že lidské tělo a jeho části nesmějí být předmětem finančního prospěchu. V kapitole 8 čl. 23 se uvádí, že smluvní strany jsou povinny zajistit - a to bych chtěl zvláště podtrhnout - odpovídající soudní ochranu, a to proto, aby bylo možno předcházet nebo neprodleně zamezit nezákonnému porušování práv či zásad uvedených v této konvenci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, omlouvám se, že vás přerušuji. Kolegyně a kolegové, požádal bych vás o snížení hladiny hluku v jednací síni, aby naše jednání mohlo důstojně probíhat. Děkuji. Pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Josef Janeček: O co se prakticky jedná? Jde o to, že poptávka po lidských orgánech vhodných pro transplantaci je vyšší než nabídka. Je tedy vyšší počet než počet dobrovolných dárců. Právě rozdíl mezi poptávkou a nabídkou se snaží využít a také využívají některé složky organizovaného zločinu tím, že organizují výkup lidských tkání a orgánů v ekonomicky slabých zemích, jako je např. Indie a Latinská Amerika, ale například i Rumunsko. Bohužel i v dalších zemích, které jsou s námi hraniční, se objevují takové případy. Lze dokonce zmínit i zprávy, které proběhly v tisku, to je nabídky takovýchto orgánů na internetu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP