(pokračuje Matulka)

Musí být dostatečně vyřešena otázka souhlasu nebo nesouhlasu dárce orgánu a dokládání nebo nedokládání takového souhlasu. Do té doby - dokud se toto nevyřeší jiným právním předpisem - nemůže nabýt účinnosti tento zákon.

Omlouvám se, že jsem se o této věci zmínil již v rámci úvodního slova zpravodaje v prvním čtení. Asi by tato poznámka patřila spíše do rozpravy v rámci druhého čtení. Já jsem se o tom zmínil schválně z toho důvodu, protože jako zpravodaj chci navrhnout už nyní, abychom se usnesli na tom, že lhůtu k projednání tohoto návrhu zákona Poslanecká sněmovna prodlužuje o 20 dnů, které nám umožňuje jednací řád. Vznáším to v této chvíli již jako návrh.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Vzhledem k tomu, že při projednávání programu schůze jsme spojili rozpravu k tomuto a k následujícímu bodu, tak v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto tisku a přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 53/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 53. Z pověření vlády návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Prosím, pane ministře, přejděte k řečnickému pultu.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, ujímám se slova k odůvodnění vládního návrhu novely trestního zákona a zákona o péči o zdraví lidu v situaci, která je trochu svízelná pro mne jako předkladatele, protože budu od vás žádat, abyste věnovali přiměřenou pozornost a péči dvěma částem tohoto vládního návrhu, z nichž každá má svůj vlastní osud a své vlastní okolnosti a důvody k předložení.

Vládní návrh novelizace trestního zákona sleduje dva základní cíle, z nichž první je snaha zajistit, aby byl stát schopen plnit své závazky vyplývající z připravované ratifikace Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. To je část, která je zřejmá z předloženého tisku a která nekonkuruje poslaneckému návrhu pana poslance Janečka, ohledně kterého budete vést společnou rozpravu.

S podpisem Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů vyslovila souhlas vláda již v prosinci 1997 a současně - stejně jako kterýkoliv jiný signatář - na sebe převzala závazek učinit veškeré potřebné kroky k tomu, aby stát byl schopen plnit povinnosti, které z této úmluvy vyplývají.

Smyslem uvedené úmluvy je v mezinárodním měřítku zabraňovat případům korupce kromě jiného i tím, že se od smluvních států požaduje, aby zakotvily stejnou trestnost veřejných činitelů cizích států nebo mezinárodních organizací za úplatkářství, jako to činí ve vztahu k vlastním veřejným činitelům. Každý stát totiž dosud definoval pojem veřejného činitele a v tomto směru se světové společenství víceméně shoduje v návaznosti na zastávání určité vnitrostátní funkce, aniž by si všímalo toho, že záležitosti veřejného zájmu jsou v současné době v zájmu a v rámci mezinárodní spolupráce stále více a více ovlivňovány a do budoucna budou ovlivňovány i osoby pracující pro mezinárodní organizace nebo pro cizí stát.

Zmíněná úmluva zakládá smluvním státům řadu povinností, které jsou popsány v důvodové zprávě, v obecné části k této části vládního návrhu zákona, který máte před sebou. Většinu těchto povinností je náš stát schopen plnit již za stávající právní úpravy obsažené v trestním zákoně a předkládaná novelizace je proto poměrně úzkého rozsahu.

Současně s návrhem úpravy ve směru splnění závazků před ratifikací zmíněné úpravy použila vláda příležitosti k tomu, aby zpřísnila postih trestné činnosti obecně označované za úplatkářství, přičemž navrhované zpřísnění trestního postihu je chápáno jako jeden z řady dalších kroků, kterými by měl stát reagovat na tuto společensky vysoce nebezpečnou kriminalitu.

Přijetí novelizace trestního zákona v tomto rozsahu je nezbytnou podmínkou ratifikace zmíněné úmluvy, a proto vláda předpokládá, že potřebné kroky k ratifikaci podnikne až po schválení tohoto návrhu.

A teď ke druhému okruhu, který je obsažen rovněž ve vládním návrhu a který se týká problematiky v podstatě identické s návrhem pana poslance Janečka a jeho společníků, který je současně projednáván. Tento druhý okruh úprav, obsažený v předloženém vládním návrhu, představuje rozšíření trestního zákona o novou skutkovou podstatu trestného činu, postihující nedovolené nakládání s lidskou krví, tkáněmi a orgány. Na tuto úpravu pak navazuje poměrně úzká novelizace zákona o péči o zdraví lidu, vymezující pojmy "lidské tkáně a orgány". Věcně stejná je to tedy problematika, kterou se snaží postihnout i návrh novelizace, předložený a současně projednávaný v tomto bodu. Důvody, pro které se vládní návrh od tohoto návrhu odlišuje, jsou podrobně popsány v důvodové zprávě a nebudu je v tomto okamžiku opakovat.

Chci ovšem reagovat na některé sdělené připomínky poslanců k navrhovanému vymezení pojmů "lidský orgán a tkáň". Tyto připomínky především vytýkají vládnímu návrhu, že definice těchto pojmů je správná, pokud bychom chtěli zabránit nedovolenému nebo nežádoucímu nakládání s orgány a tkáněmi při provádění transplantací. Poukazují ovšem na to, že některé složky, které jsou ve vládním návrhy uvedeny jako výjimka z definice pojmu "orgán a tkáň", jsou jinak zneužitelné a mohly by se proto stát předmětem nedovoleného odběru a dalšího nakládání i k jiným než transplantačním účelům.

Chtěl bych v této souvislosti prohlásit, že úmyslem vlády není v žádném případě, aby byl omezen trestní postih nedovoleného odběru tkání a orgánů a nakládání s nimi jen na některé vybrané případy. Pokud by se v průběhu dalšího projednávání ukázalo, že vymezení těchto pojmů ve vládním návrhu je příliš úzké, lze samozřejmě diskutovat o jeho rozšíření. V tomto směru se jedná o velmi úzkou a svým rozsahem nepatrnou část předkládaného návrhu, nikoliv o podstatnou otázku, která by se měla stát základním předmětem diskuse v rámci tohoto čtení.

Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna v rámci prvního čtení přikázala k projednání vládní návrh výborům, jejichž působnosti se tato problematika týká. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru Motejlovi. Nyní prosím o vystoupení zpravodajku pro první čtení paní poslankyni Zuzku Rujbrovou.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vládní návrh na změny v trestním zákoně, tedy v zákoně č. 140/1961 Sb., ve znění souvisejících předpisů, otevírá před námi - jak už zde bylo řečeno - dva okruhy problémů. Reaguje - a ani se tím netají - na předloženou novelu stejného návrhu zákona kolegů Janečka a dalších, která je obsažena v tisku č. 24.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP