(pokračuje Dundáčková)

Pokud se týká úplatkářství, přiznám se, že na rozdíl od vlády necítím tak silnou potřebu na to, abych kategorizovala pachatele a zvýšila trestní sazby zejména v případě značného prospěchu. Nedomnívám se, že stupeň nebezpečnosti takového trestného činu pro společnost je v tomto případě dán značným prospěchem, myslím však, že je to diskuse pro eventuální druhé čtení nebo pro podrobnou rozpravu.

Ze všech uvedených důvodů navrhuji, aby oba návrhy, jak poslanecký, tak vládní, byly vráceny k přepracování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Do obecné rozpravy se ještě z místa přihlásil pan poslanec Matulka, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Jenom pro pořádek - mluvil jsem o svém návrhu na prodloužení lhůty na projednání o 20 dnů u tisku č. 24 v úvodním slovu zpravodaje, ale nepodal jsem tento návrh v rozpravě. Činím to tedy nyní, jako návrh.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Do rozpravy se dále již nikdo nehlásí, proto rozpravu končím, jak ke sněmovnímu tisku 24, tak ke sněmovnímu tisku 53.

Chci se zeptat navrhovatele sněmovního tisku 24, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Je tomu tak, slova se tedy ujme pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu rozebírat protiargumenty, abych tak řekl, poslanec po poslanci, ale pouze to shrnu.

Důležité vystoupení měla paní kolegyně Dundáčková, které však pokládám trochu za nešťastné, protože obecné formulace jsou vlastnosti každého právního řádu. Chtít naprosto precizní definování každé podstaty, každého předpisu, vede ke kasuistickému právnímu řádu a takový právní řád v podstatě neexistuje. Z toho důvodu se mně zdá příslušná logika a z toho vyplývající závěr jako neoprávněný.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu navrhovateli Janečkovi. Táži se zpravodaje ke sněmovnímu tisku č. 24 pana poslance Matulky, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Vzdává se. Děkuji.

Nyní se táži pana navrhovatele sněmovního tisku č. 53 pana ministra Motejla, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pane předsedající, dámy a pánové, je mi obtížné ujmout se tohoto slova v situaci, kdy rozprava v Poslanecké sněmovně přinesla tak široké spektrum názorů na tuto právní problematiku, přinesla tak rozptýlené a někdy ne zcela přiléhavé názory při současném, řekl bych tak nedůsledném nesledování a hluku, který tuto rozpravu doprovázel.

Pokouším se tedy na závěr, snad v okamžiku vašeho vzácného zklidnění, vás požádat, abyste se tedy zabývali tímto zákonem z pohledu pohnutek, pro který byl předložen. Pokusím se v závěru rozptýlit některé obavy, které zřejmě zazněly z toho, co zde v rozpravě odeznělo.

Především pokud jde o tu část trestního zákona týkající se úplatkářství, jde jednak o naplnění závazků, které Česká republika chce na sebe vzít ratifikací Úmluvy o potírání úplatkářství v mezinárodní oblasti. Odtud se také přebírají některé formulace, které jsou identické s textem této úmluvy. Zpřísnění platných ustanovení o úplatkářství a přijímání úplatků sleduje podle mého názoru výrazně nový prvek při posuzování úplatkářství jako takového. Dosavadní právní úprava postihuje úplatkářství jako negativní jev bez akcentování zvláštní kvalifikované stránky rozsahu výhody nebo úplatku. To znamená nezakládáme novou skutkovou podstatu, ale chceme diferencovat se zachováním trestnosti zásadního faktu úplatkářství to, co dosavadní úpravu nediferencuje, tj. rozdíl mezi úplatkem stokorunovým a milionovým. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Promiňte pane ministře, já vás přeruším a pokusím se alespoň v závěru zjednat důstojné prostředí k projednávání těchto návrhů. Kolegyně a kolegové, požádal bych vás o ztišení a vás pane ministře, abyste toho využil a pokračoval.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pokud se týká druhé části, souběžných návrhů na úpravu lidských tkání a lidských organismů, chci rozptýlit především veškeré náznaky, že by přijetím této úpravy měla být ohrožena jakýmkoliv způsobem transplantační politika aplikovaná v současném našem právním řádě.

Odpovědět musím na opakovaný dotaz, co to je "zvláštní předpis". Ano, dnes je to, bohužel, soubor zdravotnických předpisů, který shledávám i já za ne zcela zodpovědný. Položme si ale otázku: budeme čekat až do doby, kdy se podaří předložit, projednat a zejména schválit onen již předložený zákon o zdravotní péči, který shledáváte tak kontroverzní, a potom budeme hledat kladivo na čarodějnice, pendrek na toho, kdo tento zákon bude používat? Máme možnost riskovat, že necháme tuto oblast bez právní ochrany, byť prozatím opřenou o ne zcela dokonalé normy, které svým způsobem však svoji funkci plní a jsou respektovány, byť jde o normu upravenu vyhláškou a směrnicemi.

Z tohoto důvodu v podstatě vítám vaši iniciativu, kterou v tomto směru vyvinul pan poslanec Janeček a jeho společníci, takže jsme se jako vláda začali zajímat problematikou trestněprávní ochrany velice vzácných subjektů.

Žádám vás proto, abyste ve smyslu úvodního návrhu schválili tento návrh do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru spravedlnosti. Táži se zpravodajky k tisku 53, zda si nepřeje vystoupit. Nepřeje.

Nyní bychom přistoupili k hlasování o sněmovním tisku 24. Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Ačkoliv jsme sloučili rozpravu, musíme oddělit hlasování. V rozpravě vystoupilo 7 poslanců a padly návrhy u obou dvou tisků k navrácení, k přepracování, jednak návrhy na přikázání výborům a jednak návrhy na prodloužení lhůty u obou dvou tisků o 20 dnů. Protože jde o odlišné tisky, je třeba se hlasování zhostit u každého tisku zvlášť, a to v tomto pořadí: nejprve hlasovat o návrzích na vrácení tisku 24 k přepracování, a pokud by tento návrh nebyl přijat, pokračovat v hlasování o jeho přikázání výborům a posléze o případném prodloužení lhůty.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat o vrácení sněmovního tisku 24 navrhovatelům k přepracování.

Rozhodneme o tom hlasováním v pořadovém čísle 16. Kdo je pro ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 76 poslanců a proti bylo 88.

 

Prosím, abyste předložil další návrh.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní je třeba hlasovat o přikázání výborům. Padly zde návrhy, které se částečně kryjí s návrhem organizačního výboru - přikázat tento tisk výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru ústavně právnímu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP