Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní uděluji slovo kolegovi Jičínskému.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že námitky k tomuto tisku, které jsou obsaženy ve stanovisku vlády, jsou vážné a stojí za zamyšlení. Zejména z právního hlediska je skutečně problematické, zda lze tolik rozšiřovat pojem veřejného činitele na osoby, které vykonávají ochranu soukromého vlastnictví, neplní přímo úkoly v zájmu státu a společnosti. Nemyslím si, že to je absolutně vyloučeno, ale je to opravdu složitý problém. Tlak společenských potřeb by nás neměl vést k unáhlenému řešení. Nemám nic proti tomu, aby to bylo postoupeno do druhého čtení a k projednání ústavně právnímu výboru, protože v ústavně právním výboru lze o určitých právních otázkách hovořit podrobněji a detailněji, než je to možné v plenární schůzi Poslanecké sněmovny.

Upozorňuji však na tyto problémy, které jsou vážné. Není to nepochopení věci, jak o tom hovořil navrhovatel. Je to poukázání na řadu vážných a složitých právních otázek. Pokud by to ústavně právní výbor projednával, doporučoval bych, aby i tato trestně právní problematika byla součástí onoho komplexu, o kterém se hovořilo včera. Je tu jeden vládní návrh na změnu trestního zákona, je tu jeden poslanecký návrh kolegy Janečka na změnu trestního zákona, je tu další poslanecký návrh na změnu trestního zákona. Osobně nepovažuji za možné, aby tato sněmovna na jedné schůzi přijímala třikrát speciální novelu trestního zákona, která bude měnit jednotlivé paragrafy. Jestliže bychom se rozhodli, protože to považujeme za vhodné, pak je nutné to učinit součástí jednoho návrhu, který z této Poslanecké sněmovny vzejde ke změně trestního zákona.

Není to otázka formální. Je to otázka určité právní kultury. Vláda doporučovala - a já s tím souhlasím - aby se ustupovalo od přílišného počtu novelizací, a neměli bychom pokračovat v praxi, že ke změně jednotlivého ustanovení trestního nebo jiného zákona přijímáme vždy zvláštní zákon a dokonce že bychom na jedné schůzi takových zákonů přijali více.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji kolegovi Jičínskému. Do obecné rozpravy je dále přihlášena paní kolegyně Dundáčková. Máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení přítomní, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, jen velmi stručně se připojím k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. Odůvodnění si vypůjčím. Jedná se ve většině případů o dobrovolný neplacený výkon funkce fyzickými osobami a já jsem přesvědčena o tom, že to není to, co má na mysli trestní zákon pod pojmem "veřejný činitel". To je jediný a hlavní důvod, proč navrhuji, aby tento návrh byl zamítnut.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Do rozpravy se přihlásil ministr spravedlnosti. Jako členovi vlády mu samozřejmě uděluji slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vláda České republiky zaujala negativní stanovisko k poslaneckému návrhu na novelu trestního zákona. V rozpravě, která se k tomuto návrhu rozvinula, byly zmíněny hned dvě myšlenky. Je to jednak myšlenka vhodnosti či nevhodnosti dílčí novely platných zákonných předpisů, jednak otázka věcné potřebnosti či vhodnosti této novely.

Jsem si vědom toho, že vláda České republiky sama předložila návrh dílčí novely trestního zákona, který byl předmětem vašeho včerejšího projednávání a který byl propuštěn do druhého čtení. Zde považuji za nutné dodatečně zdůraznit skutečnost, že zcela bezprostředním důvodem předložené dílčí novely trestního zákona ze včerejšího tisku 53 byl především závazek vyplývající z mezinárodní úmluvy o postihu úplatkářství cizích veřejných činitelů. Tady vláda byla nucena tímto mezinárodněprávním závazkem porušit svoji zásadní ideu, vyjádřenou ve vládním programu, že nechce provádět dílčí změny platných zákonných předpisů v období, kdy se připravuje zásadní a celková kodifikace. Nelze pochopitelně zabránit, aby v souvislosti s těmito situacemi, vyvolanými vnějšími faktory - v tomto případě závazkem vyplývajícím z mezinárodní úmluvy - nevznikaly další novely. Tolik na vysvětlení, proč na jedné straně vláda ve včerejším materiálu k tisku 53 navrhuje dílčí změnu a proč ve vztahu k dnešnímu zákonu mimo jiné i s odkazem na nevhodnost dílčích úprav tento návrh poslanecké iniciativy navrhuje systémově zamítnout.

Věcně pak si dovoluji opět zdůraznit velikou problematičnost tohoto návrhu, který by skutečně ve svých důsledcích - pokud by byl osvojen - bez ohledu na některé legislativně technické problémy vlastně snížil privilegovanou autoritu nejen míry ochrany, ale i míry trestní odpovědnosti funkcionářů nebo osob, které jsou povolány vykonávat funkce státu v dnešní definici § 89 odst. 9 trestního zákona.

Skutečností zůstává, že i kdyby se tento návrh nějakým způsobem analyzoval při projednávání ve druhém čtení, dříve nebo později bychom dospěli k závěru, že pouze část úkonů - a převážně menší část - které by vykonávaly tyto stráže, by bylo možné podřadit pod charakter ochrany zájmů státu a společnosti, zatímco převážná část úkonů, a zejména ty úkony, které sledují ochranu majetkových práv vlastníků nebo vykonavatelů určitých práv, by se zřejmě do kategorie výkonu funkce definované § 89 odst. 9 trestního zákona nezařadila.

Z tohoto důvodu se domnívám, že navržená novela trestního zákona by rozšířila okruh osob, dovolávajících se práva ochrany veřejného činitele, neúměrným způsobem, zejména s výkonem funkcí, které ve skutečnosti s ochranou zájmů státu a společnosti přímou souvislost nemají. Odhadnu-li to na počty, potichu by se naše společnost stala společností veřejných činitelů, jak to do jisté míry v tomto směru bylo v bývalém režimu, kdy veřejným činitelem byl i průvodčí ve vlaku, revizní orgán elektrotechnických společností a zařízení. Veřejným činitelem byl i každý orgán dobrovolné požární ochrany.

Z těchto důvodů chci upozornit na skutečně naléhavý a vážný zájem, aby tato novela zákona do druhého čtení propuštěna nebyla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministru spravedlnosti. Vidím zvednutou pravici předsedy poslaneckého klubu KSČM, kolegy Filipa. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, nemyslím si, že to, co řekl pan ministr spravedlnosti, je tak úplně pravda. Já bych chtěl podotknout, že samozřejmě vláda s ohledem na tlak ze strany Evropské unie přistupuje na jedné straně k novele a na druhé straně odmítá novelu, kterou předkládáme my.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP