(Schůze opět zahájena v 10.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je 10.50 hodin. Věren svému závazku danému před přestávkou pokračuji v přerušeném jednání 7. schůze Poslanecké sněmovny. Konstatuji, že projednáváme bod 9 schváleného pořadu schůze. Máme za sebou obecnou rozpravu, zaznělo stanovisko zástupce navrhovatelů a stanovisko zpravodaje. A nyní bychom se měli, nebude-li mít ještě někdo v úmyslu vrátit se k rozpravě, věnovat hlasování.

Vzhledem k tomu, že nevidím zpravodaje, prosím, aby přispěchal ke svému stolku, resp. k řečništi a stručně shrnul návrhy, které zazněly v průběhu obecné rozpravy, tak abychom o nich mohli hlasovat.

Vidím zvednutou pravici ministra financí pana Ivo Svobody, která znamená, že se hlásí o slovo. V duchu ustanovení jednacího řádu mu uděluji slovo. Současně upozorňuji na to, že vystoupením člena vlády se znovu dostáváme do již uzavřené obecné rozpravy.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Pane předsedající, děkuji za slovo.

Rád bych spíše formou několika poznámek uvedl na pravou míru některé skutečnosti.

Chtěl bych konstatovat, že naše vláda zahájila práce na komplexní novele rozpočtových pravidel - říkám úmyslně rozpočtových pravidel, protože rozpočtová pravidla republiky jsou jejich částí - a tato nová rozpočtová pravidla se samozřejmě postaví mnohem věcněji k problematice rozpočtového provizoria než rozpočtová pravidla, která mají být novelizována návrhem pana poslance Pilipa a která zažila všechny politické režimy, které se vystřídaly za dobu existence československé republiky od jejího vzniku.

Doporučoval bych tedy, aby ty argumenty, které zde zazněly v diskusi, zazněly ve vhodnou dobu ve věcné diskusi při projednávání nového návrhu zákona o rozpočtových pravidlech republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministru financí. Opakuji, že jsme tímto otevřeli znovu rozpravu k předmětnému návrhu novely zákona.

Všiml jsem si zvednuté ruky předsedy poslaneckého klubu ODS Vlastimila Tlustého. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést návrh doprovodného usnesení sněmovny k právě projednávanému bodu. Tento návrh zní:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby do konce května roku 1999 předložila návrh nového zákona o rozpočtových pravidlech republiky a upravila v něm zejména režim hospodaření vlády v době rozpočtového provizoria."

Tento návrh předkládám proto, že souhlasím s argumenty předkladatelů tohoto návrhu, kteří říkají, že je nezbytné hospodaření vlády v době po neschválení státního rozpočtu nějak upravit a je nezbytné, aby existovala závazná pravidla, podle kterých se vláda v takovém období musí řídit.

Ale vzhledem k tomu, že nic nenasvědčuje tomu, že by rozpočtové provizorium nebo alespoň v delší době platné rozpočtové provizorium mělo být režimem hospodaření vlády České republiky na začátku příštího roku, a to proto, že je čím dál zřejmější, že nově vzniklá tříkoalice se chystá tento návrh zákona o státním rozpočtu pro příští rok podpořit, domnívám se, že není nezbytné zbrkle o návrhu předkladatelů hlasovat právě v tomto okamžiku a je možné toto téma seriózně projednat v rámci diskuse o rozpočtových pravidlech, která tak jako tak, mají-li platit od začátku roku 2000, což je požadavek vyplývající i z ustavení vyšších územně samosprávních celků, se budou projednávat, a nic nebrání tomu, aby k projednání došlo po předložení vládního návrhu zákona a aby byl tento návrh projednán beze spěchu v průběhu příštího roku.

To jsou důvody, pro které jsem toto doprovodné usnesení předložil, a důvody, pro které se domníváme, že v tuto chvíli není nezbytně nutné tento návrh ve sněmovně doprojednat ve druhém a ve třetím čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji kolegovi Vlastimilu Tlustému. Nyní se táži, vzhledem k tomu, že je otevřena rozprava, zda někdo hodlá vystoupit. Vidím zvednutou ruku pana poslance Kühnla a posléze pana poslance Kalouska. V tomto pořadí vám uděluji slovo.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh pana kolegy Tlustého chápu jako návrh čistě alibistický. Předložení takového vládního návrhu do května příštího roku, jak pan kolega Tlustý dobře ví, v praxi neumožní, aby nová pravidla fungovala od začátku přespříštího roku, čili od začátku roku 2000, když tak bychom museli samozřejmě tento termín výrazně zkrátit.

Ale jenom k věci vlastní. Už jsem tady jednou hovořil o tom, že rozpočet je podstatou parlamentarismu. Pokud jde o dnešní konstrukci rozpočtového provizoria - a to je, pane kolego, bez vztahu k příštímu roku - všichni víme, že na rok 1999 tento návrh nebude mít žádný vliv.

Hovořil jsem tedy už tady o tom, že rozpočet je podstatou parlamentarismu a dnešní úprava vyřazuje legislativně technicky parlament z toho místa, které mu v přípravě rozpočtu patří. Vláda si, přísně vzato, může dělat, co chce. A říkám to jako někdo, kdo byl zásadně proti této úpravě od samého začátku, přestože jsem také rok a něco seděl ve vládě, která pracovala na základě této úpravy.

Velmi se tedy přimlouvám, abychom návrh pana kolegy Pilipa propustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za stanovisko. Přihlášen byl pan poslanec Kalousek, kterému uděluji slovo. Dále jsem registroval přihlášku pana poslance Beneše.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, prosím, jenom stručnou reflexi na slova pana poslance Tlustého o tom, že schválit tento návrh není potřeba, protože je zřejmé, že nově vzniklá tříkoalice podpoří návrh státního rozpočtu.

Dovolím si připomenout, kolegové, že poslanci KDU-ČSL a poslanci Unie svobody učinili velmi vážný pokus o to, aby tento návrh zákona byl projednáván v dostatečném časovém předstihu, a že vaše zřejmá neochota tento návrh zákona projednat nám jednoznačně dala na vědomí, že je pro vás přijatelnější rozpočtové provizorium za stávající legislativní úpravy než technicky definovaný režim, který by omezil vládu v její možnosti realizovat rozpočtové provizorium podle předloženého vládního návrhu zákona. To byla ta základní zpráva, kdy jste nám oznámili, že rozpočtové provizorium v rámci mechanismů smlouvy, které nevím proč se říká opoziční, je pro vás přijatelnější než parlamentem řádně schválený, řádně kontrolovatelný rozpočet, anebo parlamentem zákonně omezený režim rozpočtového provizoria.

Tento fakt si, prosím, připomeňte. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Beneš, posléze pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, ctěná vládo, kolegyně a kolegové, nebudu využívat toho, co už jsem se naučil, tedy někomu vzkazovat cosi přes předsedajícího schůze, neb tak velí jednací řád této sněmovny. Jenom bych zareagoval velmi krátce na to, zda se jedná o alibistický návrh, který předložil pan poslanec Tlustý.

Myslím, že se jedná o vstřícný návrh, o návrh, který chce systémově řešit ten problém, o kterém se zde hovoří.

Předložený návrh, který zde je, mohu také klidně označovat za alibistický, přesto tak neučiním. Ptal jsem se zástupce předkladatelů, co se stane, zda je definováno v návrhu čerpání po měsících. Vůbec není. Může se klidně stát, že za tři měsíce se vyčerpají čtyři měsíce. Považuji tudíž předložený návrh za alibistický a myslím si, že řešením je nalézt modelové řešení, modelové řešení bez ohledu na emoce, a myslím si, že modelové řešení je možné nalézt jedině v jinou chvíli než v tuto chvíli, protože jinak se také budu hlásit do diskuse a budu vzkazovat něco přes pana předsedajícího. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP