Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, že jste mě ušetřil povinnosti být tlumočníkem vašich vzkazů jiným kolegům. Prosím pana poslance Tlustého, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já bych chtěl předložit jinou logiku než tu, která se tady objevila v předchozí debatě, a to je následující logiku.

Pokud někdo říká, že musí svým hlasováním podpořit vysoký schodek rozpočtu, o kterém předem ví, že bude škodlivý pro tuto zemi, jenom proto, že rozpočtové provizorium je ještě horší, pak je zcela nelogické, když říká, že rozpočtové provizorium - a to říkáte teď, vážení kolegové - je pro vládu příliš dobré a je třeba ho zhoršit. Lžete buď v první, nebo ve druhé tezi. Ty dvě teze nejdou dohromady.

Má-li toto jednání nějakou symboliku, tak tu symboliku, že vy, vážení kolegové, si odporujete, když na jedné straně strašíte zemi rozpočtovým provizoriem, říkáte, že ve jménu odvrácení tohoto nebezpečí musíte podpořit jiné velké nebezpečí, a tím je vysoký schodek, a zároveň říkáte v tomto dnešním návrhu, že příliš dobré rozpočtové provizorium pro zemi je třeba zákonem zlepšit a upravit tak, aby pro ni bylo více závazné, a tudíž méně příjemné. Já v tom nevidím žádnou logiku.

Je vidět, že tato diskuse už vůbec není diskusí o skutečné podstatě rozpočtového provizoria. Toto je pouze politická diskuse o využití signálu o jednání o rozpočtovém provizóriu v rámci diskuse, která tady proběhne dnes odpoledne o státním rozpočtu. O věc tu nejde vůbec a bylo by zbytečné, kdyby se veřejnost diskusí, která tu probíhá, znepokojovala, protože za prvé je v tuto chvíli jasné, že ona nově vzniklá trojkoalice umožní přijetí schodkového rozpočtu, je jasné, že rozpočtové provizorium nastane ve formální a omezené době, je jasné, že v tuto chvíli rozpočtové provizorium neznamená žádné negativní důsledky pro chování vlády, a proto se tu teď hraje výlučně politická hra, nikoliv věcné řešení problému provizoria.

Proto doporučuji, aby věcné jednání proběhlo poté, kdy vláda předloží vládní návrh a kdy budou z této diskuse odstraněny výlučně politické prvky a bude tu věcně diskutováno skutečné rozpočtové provizorium a ne - teď nevím jak to nazvat - politické souboje předcházející schválení rozpočtu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zaregistroval jsem další přihlášky, v prvním pořadí pana kolegy Recmana, pak kolegů Pilipa a Kalouska.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, já bych nám všem chtěl jenom připomenout, že právě Poslanecká sněmovna na 5. schůzi, konkrétně 16. října letošního roku, přijala usnesení č. 63, ve kterém požádala vládu o urychlení práce nad novými rozpočtovými pravidly, a to tak, aby mohla platit už pro přípravu státního rozpočtu na rok 2000.

Z toho pohledu bych se chtěl zeptat ministra financí, jestli urychlení nad pracemi na rozpočtových pravidlech se završí v legislativní podobě, v paragrafovaném znění, do konce května příštího roku, tak aby mohla být předložena ve sněmovně.

Jinak se tomu nebráním a nevidím důvodu, proč bychom to nemohli podpořit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Registruji přímou otázku na ministra financí. Pan ministr bude chtít reagovat, tudíž vás žádám, kolegové, o strpení. Uděluji slovo panu ministru financí.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Přihlásil jsem se mimo pořadí, protože si myslím, že moje odpověď může předcházet otázkám dalším.

Úmysl, který sleduje návrh usnesení, je reálný a je z hlediska legislativně technického nezbytný prostě proto, že tato vláda chce, aby od roku 2000 platila nová rozpočtová pravidla. S ohledem na délku legislativního procesu je tedy nezbytné, aby návrh byl připraven ke konci května, a to nejen s ohledem na zřízení vyšších územně správních celků, ale s ohledem na celkově nevyhovující koncepci legislativy okolo rozpočtování, se kterou se mnozí z vás potýkají už devátý rok.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji ministru financí. Uděluji slovo panu poslanci Pilipovi.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, rád bych se ohradil vůči nepřesné a ne zcela korektní interpretaci vzájemného rozhovoru ze strany pana poslance Beneše, protože on poukazuje na to, že návrh zákona nedefinuje čerpání po jedné dvanáctině. Chtěl bych ale upozornit, že mechanismus a postup čerpání v jednotlivých termínech je stanoven jinými body a jinými pravidly čerpání rozpočtu, a není tedy možné to, co on tady řekl, aby za tři měsíce se vyčerpaly čtyři, takže by bylo dobré tady používat korektní argumenty a nikoliv dezinterpretaci toho, co jsme si někde řekli mezi čtyřma očima.

Na druhé straně bych rád ocenil vystoupení předsedy klubu ODS a jeho otevřenost, se kterou nám potvrdil, že nejde o věc, ale že tady jde o politické hrátky, protože - vážení kolegové - kdyby tady nešlo o politické hrátky a kdyby poslancům ODS skutečně šlo o to, aby nebyl schválen deficit rozpočtu a aby bylo zamezeno vládě případně čerpat schodek, tak měla již několik možností se připojit k našemu návrhu, mohla na to být svolána mimořádná schůze. Bylo možné stihnout termíny od začátku roku a většinou 102 hlasů bylo možné tento návrh podpořit.

Jsem rád, že nám potvrzujete, že tady nejde o věc, ale o momentální dobové tance, které mají umožnit, aby vláda byla z vaší strany kryta a mohla nějakým způsobem hospodařit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jak rád bych zasáhl do debaty, nicméně přihlášen je pan poslanec Kalousek. Má slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: K tomuto bodu opravdu už naposledy, protože jsou rozumnější věci.

Pan poslanec Tlustý nás obvinil ze lži, což vždy bolí. Já se přiznám, že jsem byl ve stejném pokušení, protože jsem se domníval, že vědomě neříká pravdu, ale po vašem vystoupení, pane poslanče, musím říci, že si to už nemyslím. Já jsem ochoten připustit, že vy nelžete. Vy tomu prostě nerozumíte. Nevědomost hříchu nečiní, takže já už rezignuji na smysluplnost této diskuse. Nejrozumnější bude to odhlasovat a jít dále. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slyšeli jsme dalšího diskutujícího v rámci nově otevřené rozpravy k předmětnému návrhu novely zákona. Táži se, kdo po tomto vystoupení má ještě chuť trumfovat a vystupovat. Předseda poslaneckého klubu KSČM má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, já myslím, že by bylo dobré, kdybychom tuto přestřelku ukončili. Já si vůbec nemyslím, že by snad byla pravda u těch, kteří argumentují z pozice navrhovatelů, nebo u těch, kteří argumentují tak, jak to tady předvedl předseda rozpočtového výboru. Já si jenom myslím, že pravdu měl Jan Werich, když říkal, že každá nová vláda si od té staré vezme to nejhorší, aby se jí dobře vládlo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Končím obecnou rozpravu a prosím zástupce navrhovatele, zda hodlá ještě vystoupit. Nehodlá. Prosím zpravodaje, aby shrnul návrhy, které máme před sebou k hlasování.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Já bych se omluvil. Já jsem v první fázi řekl, že zazněl pouze návrh na zamítnutí. V první fázi padly návrhy na zamítnutí, a pokud nebude zamítnut, tak návrhy na přepracování.

Padl návrh pana poslance Tlustého na doprovodné usnesení, kdy Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby do konce května 1999 předložila návrh nového zákona o rozpočtových pravidlech republiky a upravila v něm zejména režim hospodaření vlády v době rozpočtového provizoria.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP