(pokračuje Ivo Svoboda)

Chtěl bych vás požádat, abyste tento návrh rozpočtu posuzovali výlučně z ekonomické perspektivy. Jsem přesvědčen, že takto zaměřená rozpočtová politika přispěje k zastavení sestupného trendu ve výkonu hospodářství a přitom neohrozí hospodářskou stabilitu naší země jako celek.

Chci nadále potvrdit, že tato vláda preferuje ve střednědobé perspektivě vyrovnané rozpočtové hospodaření a přistoupí neprodleně k základním systémovým krokům v oblasti řízení veřejných výdajů a transparentnosti rozpočtových operací, které považuji za základní institucionální předpoklad stabilizace a revitalizace státních financí.

Tento návrh rozpočtu byl navíc posouzen misí Mezinárodního měnového fondu a jeho stanovisko v něm shledalo správné a optimální nastavení fiskální politiky ve vztahu ke stavu české ekonomiky. Monetární politika dle názoru fondu přes větší vůli, než mívala v minulých letech, je z hlediska fondu shledána jako optimální pro potřeby nastartování ekonomického rozvoje. Děkuji za pozornost. (Potlesk).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Svobodovi. Předseda Poslanecké sněmovny předložený návrh zákona přikázal k projednání rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor předložil návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který byl rozdán jako tisk 40/4.

Dále jsme obdrželi ještě oponentní zprávu menšiny rozpočtového výboru, sněmovní tisk 40/5.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Vlastimil Tlustý, aby uvedl předložený návrh usnesení a navrhl postup hlasování o něm.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v souladu s jednacím řádem sněmovny vám přednesu zpravodajskou zprávu, ve které se omezím na konstatování faktů..

Včera v 9.30 hodin svým hlasováním rozpočtový výbor přijal usnesení, které je obsaženo v tisku 40/4, usnesení, které doporučuje Poslanecké sněmovně schválit základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999. Všechny další údaje máte k dispozici v předloženém tisku. Toto usnesení bylo přijato 9 z přítomných: 15 členů rozpočtového výboru hlasovalo proti tomuto návrhu usnesení a předložilo oponentní zprávu, která je obsažena v tisku 40/5, ve které naopak doporučuje sněmovně neschválit základní údaje vládního návrhu zákona o státním rozpočtu. S touto oponentní zprávou vás dle usnesení této minoritní skupiny poslanců seznámí v rozpravě pan poslanec Kocourek. Proto nebudu tuto zprávu citovat v tuto chvíli.

Vzhledem k tomu, jak jsem uvedl, že jednací řád je interpretován tak, že vystoupení zpravodaje by mělo být konstatováním těchto faktů a usnesení, nebudu ve zpravodajské zprávě prezentovat své vlastní hodnocení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu a s tímto vlastním hodnocením tohoto návrhu vystoupím během rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj menšiny výboru pan poslanec Martin Kocourek a uvedl předloženou oponentskou zprávu.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jménem skupiny poslanců rozpočtového výboru vám přednesl usnesení této skupiny poslanců z rozpočtového výboru č. 64 ze dne 24. listopadu 1998, kterou máte u sebe pod tiskem 40/5.

Oponentní zpráva skupiny poslanců z rozpočtového výboru ze dne 24. listopadu 1998 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 ke sněmovnímu tisku 40/3 k prvému čtení zní:

Po úvodním slově ministra financí Iva Svobody ke zpravodajské zprávě poslance Vlastimila Tlustého a po rozpravě skupina poslanců rozpočtového výboru

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. neschvaluje základní údaje vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 podle sněmovního tisku 40/3,

II. doporučuje vládě následující změny:

a) výše příjmů se stanoví částkou 574 mld., 112 milionů Kč. Výše výdajů se stanoví částkou 574 mld. 112 mil. korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji, saldo, se stanoví částkou 0 korun,

b) celkový finanční vztah k rozpočtům obcí a to dotace se stanoví částkou ne nižší než 10 mld. korun,

c) zmocnění výkonných orgánů uvedených v § 2, 3, 4 a 5 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1999 podle sněmovního tisku 40/3 se ponechávají beze změn.

III. stanoví, že nejpozdější termín k projednání nového návrhu zákona o státním rozpočtu je 30. den od doručení tohoto usnesení předsedovi vlády.

Podepsáno: 7 poslanců rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kocourkovi a v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu do které se přihlásili tito poslanci: V tuto chvíli to je pan Václav Exner, pan poslanec Kalousek, pan poslanec Kühnl a pan poslanec Pilip. Uděluji slovo panu poslanci Exnerovi, připraví se pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, posuzujeme napodruhé první rozpočet sociálně demokratické vlády. Posuzujeme ho v situaci po senátních volbách, ve kterých Česká strana sociálně demokratická dosáhla takového výsledku, že si představovala, že ten výsledek bude lepší. Má to určitou souvislost právě s projednávaným rozpočtem. Hledají se příčiny toho, proč nebyl výsledek sociální demokracie v senátních volbách lepší. Uvažuje se o tom, jestli byli špatní, nebo dobří kandidáti. Já jsem hluboce přesvědčen, že sociální demokracie postavila nejméně stejně dobré kandidáty do senátních voleb jako pravicové strany. Někteří její kandidáti si stěžují na málo peněz na kampaň, že prý byli jako chudí příbuzní mezi některými, kteří kandidovali. Musím ale říci, že byli další kandidáti, kteří měli daleko méně peněz.

Teď se nově objevil i názor, že prý komunističtí voliči dost ve druhém kole nepodpořili sociální demokracii. Je ale pravda opak. Je potřeba si uvědomit, že ve volbách do Poslanecké sněmovny byl poměr sociálně demokratických voličů a komunistických 1:3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já jsem v tuto chvíli nucena vás upozornit na to, že projednáváme prvé čtení státního rozpočtu pokud jste si toho nevšimli. (Potlesk).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP