(pokračuje Grégr)

Toto přesné rozdělení umožní také lepší kontrolu, zda peníze byly skutečně vynaloženy na investiční účely.

Došlo k posílení prioritních oblastí rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu, a to o 140 milionů korun. Z této částky chceme zvýšit o 50 milionů korun výdaje na nový program výzkumu a vývoje, tj. strategické průmyslové technologie, a o 50 milionů korun programy pro malé a střední podnikatele Technos a Park. Částka 40 milionů korun je určena na zajištění programu Rekonstrukce zaměřeného na odstraňování následků povodní v roce 1998 u malých a středních podnikatelů na Rychnovsku, Náchodsku a Královéhradecku.

Dovolte mi, abych vás při příležitosti projednávání rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu informoval o některých činnostech ministerstva, jak zde v některých příspěvcích bylo požadováno, to znamená z hlediska dlouhodobější koncepce.

V současné době pracujeme na řadě významných koncepčních materiálů. Hlavní úsilí vynakládáme na přípravu hospodářských politik pro jednotlivé oblasti. Jsou to zejména průmyslová politika, kde v současné době jsou vypracovány základní dokumenty, energetická politika, zahraničněobchodní politika s hlavním zřetelem na podporu exportu, politika podpory malého a středního podnikání, spotřebitelská politika, surovinová politika a politika v oblasti standardizace. Hlavní zaměření těchto materiálů se v současné době projednává. Je to práce náročná, ukazuje se, že hloubka dříve neřešených problémů je značná, že byla zcela zanedbána analytická činnost na řadě rozhodujících úseků, které nyní intenzivně doháníme. Je třeba připomenout, že koncepce energetické politiky je vysoce náročná, musí být projednána velmi pečlivě a v širokém rozsahu, a to v několika kolech. Máme za úkol celý soubor těchto politik vládě předložit do konce prvního čtvrtletí 1999.

Druhou oblastí je práce na podkladech zaměřených na co nejrychlejší vstup do Evropské unie. Vládou byla např. již schválena vládní nařízení týkající se sjednocení technických norem u některých technických zařízení, např. pro výtahy. Do 14 dnů bude vládě předložen návrh novelizace zákona o ochraně spotřebitele z hlediska sladění této problematiky s Evropským společenstvím.

Do vlády je připravován harmonogram přizpůsobování našich technických norem technickým normám Evropského společenství s uvedením gestorů a časového postupu.

Třetí oblastí je práce na programu restrukturalizace a revitalizace průmyslových podniků. Velká úvěrová zátěž - to je předloženo z podniků - a neschopnost podniků splácet úvěry na trvale se obracející zásoby včetně úroků vede k tomu, že banky jim odmítají poskytovat další úvěry, a to dokonce na jasně a prokazatelně kontrahovanou výrobu. Podniky trpí nedostatkem finančních prostředků, který narušuje plynulost výroby, a v některých případech hrozí vyhlášení konkurzu a vyrovnání, jehož důsledkem by bylo i následně propouštění a růst nezaměstnanosti. Cílem programu je aktivní podpora podnikům nacházejícím se v přechodných nesnázích, která se uskuteční při realizaci jejich restrukturalizačních projektů zejména prostřednictvím bank. Výsledkem podpory by mělo být obnovení, resp. zvýšení ekonomické stability, výkonnosti a konkurenceschopnosti vybraných podniků. Tento program by měl dát podnikům poslední šanci.

Zdůrazňuji to proto, že nechceme naším programem zachraňovat všechny nebo špatné podniky za každou cenu. Je jasné, že podniky, které nevyužijí tuto šanci, nebude již dále nikdo podporovat.

Chtěl bych upozornit, že průmysl tuto zemi živil, živí a bude muset živit, že průmysl naše občany zaměstnával, zaměstnává a bude zaměstnávat. Pokud někdo zná jiný způsob, jak může tato republika existovat, velice rád bych takovýto námět uvítal. Myslím si, že takovýto námět by byl hodný ne jedné, ale několika Nobelových cen.

Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá vynaložit na podporu programu výzkumu a vývoje 1,24 miliardy korun, a to je - a to podtrhuji - o 28,8 % více než letos. Mimo podpory projektů, o kterých jsem se zmiňoval ve svém předchozím vystoupení k rozpočtu, počítá Ministerstvo průmyslu a obchodu s vyhlášením nového programu strategické průmyslové technologie, který je zaměřen na výzkum a vývoj v oblastech souvisejících s krytím potřeb obrany a s cílem vytvořit i nové pracovní příležitosti v průmyslové výrobě v oblastech postižených restrukturalizací průmyslové základny.

Další významnou oblastí je podpora malého a středního podnikání. Budeme pokračovat v programech realizovaných již letos. Bude sem zařazen program záruk na rizikový kapitál, který vláda schválila 30. září 1998, a nový program Podpora exportu umožňující rozšíření služeb organizace CzechTrade pro malé a střední podnikatele. U všech programů byly zlepšeny podmínky dostupnosti a pevné úročení bylo nahrazeno pohyblivým tak, aby při obecném poklesu úrokových sazeb bylo zachováváno zvýhodnění drobných podniků. Současně definici malého a středního podnikání zpřesnili v souladu s legislativou Evropského společenství.

Za nejvýznamnější novinku považuji to, že prostředky určené na programy ze státního rozpočtu se pro rok 1999 téměř zdvojnásobily. To umožní, aby programy nebyly zastavovány v polovině roku, jak se to stalo v některých případech letos.

Významnou oblastí je podpora exportu. Největší část prostředků je vyhrazena pro rozvoj aktivit České exportní banky a EGAP. Způsoby rozšíření a zkvalitnění činnosti EGAP a České exportní banky ve směru aktivního zajišťování vývozu, financování místních nákladů a financování investičních celků v tuzemsku byly již projednány vládou dne 18. listopadu. To znamená, pokud je to nesrozumitelné, že se jedná i o formu referenčních vzorků.

V samotné kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu je určeno na proexportní opatření celkem 421 milionů korun. Není v tom započtena částka, která je určena na pojišťovnictví. V roce 1999 předpokládáme rozšíření programu zainvestování průmyslových zón, na které je vyhrazeno 158 milionů korun. Program je koncipován na základě zkušeností a poznatků z realizace obdobných opatření, jež stimulovaly růst průmyslové výroby členských zemí Evropské unie. To se projevilo i v konkrétních dotazech francouzských podnikatelů při návštěvě předsedy vlády Jospina v Praze minulý týden. V rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu je obsaženo i 55 milionů korun na posílení ekonomických úseků zastupitelských úřadů a budování kvalitnější delegátské sítě v zahraničí. Ta musí napomoci k vyhledávání strategických zahraničních investorů a k otevírání nových kvalitních trhů v dalších zemích.

Pro vládu připravujeme materiál o investičních pobídkách, který rovněž již dnes budí zájem zahraničních investorů, jak ukázala diskuse s francouzskými podnikateli při návštěvě premiéra Jospina. Usilujeme o to, aby příkon zahraničního kapitálu nezbytný pro revitalizaci a restrukturalizaci našich podniků, zejména průmyslových, podstatně zesílil.

Celkově mohu shrnout, že rozpočet Ministerstva průmyslu a obchodu je cíleně směrován na priority vládního programu zaměřené na celkové ozdravení hospodářské situace, a tím zlepšování životní úrovně a existenčních podmínek obyvatel tohoto státu. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Grégrovi. Slovo má pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážení členové vlády, vážená sněmovno, rovněž já bych se chtěl vyjádřit - věřím, že ve stručnosti do 10 minut - k návrhu státního rozpočtu, a to z pohledu srovnání první a druhé verze, srovnání priorit vlády, jak jsou nastíněny v předloženém materiálu, a priorit Komunistické strany Čech a Moravy.

Samozřejmě první ani druhá verze rozpočtu není podle představ Komunistické strany Čech a Moravy, ale oproti předchozím rozpočtům předkládaným pravicovou vládou je zde určitý alespoň minimální posun kupředu, a to i z ohledu na cíle, které si stanovila vláda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP