(pokračuje Mandík)

Dále je v důvodové zprávě uvedeno: "Z analýzy vlastnictví půdy v zemích Evropské unie vyplývá, že omezení prodeje je řešeno v jednotlivých zemích různě. Od úplné volnosti až po značné omezení." Pan poslanec Lux o tom zde hovořil. Už zde ale není řečeno, proč tomu tak je. Každá země Evropské unie má jasno, jakých cílů v agrárním sektoru chce dosáhnout. K tomu směřují mimo jiné i legislativní opatření. Tak jak jsem se již zmínil, v České republice z tohoto pohledu máme vakuum. Jednotlivými neprovázanými kroky v agrárním sektoru se situace neustále zhoršuje.

Vážené dámy a pánové, z uvedeného vyplývá, podpoříte-li přijetí zákona o privatizaci zemědělské půdy v současné době, zhoršíte již tak špatný ekonomický stav našeho zemědělství. Vytvoříte podmínky pro spekulativní prodeje a zcizování zemědělské půdy. Celý proces privatizace není ve státní správě připraven a nejsou pro něj vhodné podmínky. Předkladatelé by měli zvážit svůj záměr a předložené návrhy stáhnout z pořadu projednávání. Protože jsem ale realista, navrhuji zamítnout předložený návrh tisk 31 a 41. Nebude-li návrh přijat, navrhuji vrátit návrh zákona tisk 31 a 41 k přepracování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Mandíkovi. Slovo má pan poslanec Miroslav Máče, připraví se pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážená předsedající, vážená sněmovno, úvodem bych rád zdůraznil, že jsem pro prodej státní půdy. Nicméně z předložené citace návrhu zákona poslance Luxe a Peška považuji za naprosto nepřijatelné:

1. Neopodstatněnou preferenci fyzických osob a naopak diskriminaci právnických osob složených ze společníků obchodních společností nebo členů družstev, které jako právnické osoby nebudou dle dikce tohoto návrhu zákona mít až na naprosto nezanedbatelné výjimky uvedené v § 5 odstavec 2 prakticky možnost státní půdu koupit, ačkoliv na ní hospodaří v současné době jako nájemci Pozemkového fondu České republiky.

Někteří zprivatizovali movitý majetek bývalých státních statků, tj. hospodářské budovy, zvířata a zásoby, hospodaří a prodej půdy jim byl při privatizaci přislíben. Takto by došlo ke znehodnocení privatizovaného majetku bývalých státních statků, protože bez zemědělské půdy nelze hospodařit. Následovala by likvidace a bankroty těchto společností provozujících zemědělství na převážné části zemědělské půdy, zejména v pohraničí.

2. Možnost převodu zemědělských pozemků uvedenou v § 7 bod 1 odstavec b), tj. společníkům obchodní společnosti nebo členům družstev, považuji za ideologicky zavádějící a nereálnou, neboť právnická osoba vystupuje v obchodních vztazích vždy jako celek. Neexistuje právní důvod nutit společníky obchodních společností nebo členy družstev, aby si pozemky jako jednotlivci, tj. fyzické osoby, napřed kupovali a pak je vkládali do právnických osob nebo je těmto právnickým osobám pronajímali. Záměr tohoto znění návrhu je zcela jednoznačný. Likvidace právnických osob uplatňujících perspektivní velkovýrobní formy hospodaření a schopných konkurence s Evropskou unií, což by mělo pro náš stát nedozírné důsledky. Protože v pohraničí se samostatně hospodařící rolníci vyskytují zcela ojediněle, dosud státní zemědělská půda by nakonec skončila v rukou spekulantů, včetně zahraničních, kteří se zemědělskou výrobou nemají nic společného. Plně to umožňuje § 8 pojednávající o prodeji zemědělských pozemků ostatním osobám.

3. Návrh zákona dle předloženého znění také neřeší garanci, že zemědělské pozemky budou sloužit výrobě, a ne spekulaci. To je dáno skutečností, že § 7 odstavec 1 nepožaduje, aby všichni nabyvatelé dosud státních pozemků jednoznačně a průkazně provozovali zemědělskou výrobu.

4. U právnických osob není v návrhu uveden požadavek, že zemědělské pozemky může mimo fyzické osoby nabýt pouze ta právnická osoba, která je složena výhradně z osob, které jsou státními občany České republiky, což by umožnilo prodej zemědělské půdy do zahraničních rukou.

Z těchto důvodů vám plně doporučuji podpořit návrh pana poslance Palase. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Máčemu. Slovo má pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážený zbytku vlády, vážené dámy, vážení pánové, v loňském roce tato sněmovna přijala záměry a opatření vlády v oblasti bytové politiky. Součástí těchto záměrů je také bezúplatný převod státních pozemků vhodných pro bytovou výstavbu na obce. V této chvíli budeme rozhodovat o tom, zda podpoříme navržený zákon o převodu státních pozemků na jiné osoby. Jeho součástí podle § 5 je právě bezúplatný převod pozemků vhodných pro bytovou výstavbu na obce.

Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví právě cena pozemků v rámci bytové výstavby tvoří 5 % ceny stavby nebo ceny bytu. Proto bych rád upozornil na to, že v tomto zákoně budeme přijímat i otázku zlevnění bytové výstavby, protože obce současně také tyto pozemky pro bytovou výstavbu buďto samy budou realizovat, to znamená stavět domy a byty, nebo je nabízet za výhodných podmínek i investorům ve stavebnictví. Proto bych rád vás požádal, abychom tento návrh podpořili a propustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Slovo má pan poslanec Beneš, připraví se pan poslanec Miloslav Kučera mladší.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, nechci dlouze zdržovat. Jde mi v podstatě o jediné. Návrh, který dříve byl vládní, dnes je poslanecký - pánů poslanců Luxe a Peška - jsem jako primátor několikrát připomínkoval a vyjadřoval se k tomu, protože se to velmi intenzivně týká obcí, takže jsem chtěl poprosit, aby byl projednáván ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Benešovi. Slovo má pan poslanec Miloslav Kučera mladší.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, máme před sebou dvě předlohy návrhů zákona o prodeji státní půdy. Kromě jednoho principu jsou téměř stejné. Tím, čím se od sebe naprosto odlišují, je možnost, zda vedle fyzických osob - občanů tohoto státu - můžeme prodávat státní půdu také osobám právnickým.

Nevýznamnost tohoto rozdílu je skutečně pouze zdánlivá. Ve skutečnosti jde o základní rozdíl v chápání společnosti, podnikatelského života, jeho zákonitostí a možného vývoje u nás. Dovolte, abych se ve svém příspěvku věnoval právě tomuto srovnání.

Oba návrhy nabízejí možnost přednostního prodeje státní zemědělské půdy těm, co v zemědělství podnikají. Na čtvrtině ploch hospodaří fyzické osoby, na ostatních plochách různě uspořádané nástupnické organizace po bývalých JZD. Všimněte si prosím jednoho velkého rozdílu. Zatímco z fyzických osob - samostatně hospodařících rolníků - mají zájem o nákup státní půdy pouze ti dobří, kteří dobře hospodaří a chtějí svou firmu zvětšit, posílit její konkurence schopnost, tak z právnických osob chtějí státní půdu nakupovat téměř všechny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP