(pokračuje Filip)

Poškozoval minimálně systém zdravotního a sociálního pojištění. To je podle mého soudu věc, která je v obecném zájmu, a státní zastupitelství, i když nevyhovělo zaměstnancům, mělo v každém případě z moci úřední postupovat proti jednateli společnosti tak, že v souladu s trestním zákonem po něm mělo chtít buď doplatit, nebo v souladu s občanským zákoníkem a ostatními předpisy doplatit a v souladu s trestním zákonem zkoumat, zda neplatit sociální a zdravotní pojištění bylo úmyslem, či pouze nedbalostí pana jednatele. Jsem přesvědčen, že majetek pana ing. arch. Suchánka je dostatečně velký na to, aby stát mohl v případném trestním řízení proti jeho majetku své nároky uspokojit.

V této věci nemohu souhlasit s odpovědí, protože se mi zdá neukončená a já jsem ve své interpelaci na to, že není placeno sociální a zdravotní pojištění, upozornil a v odpovědi se tato část od pana ministra vůbec neobjevuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan ministr spravedlnosti. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Děkuji. Pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, paní poslankyně, páni poslanci. K vašemu doplňujícímu dotazu, resp. nesouhlasu s mou odpovědí na vaši interpelaci dovolte několik skutečných poznámek.

Arci že je pravda, že při šetření podezření v trestní věci související s likvidací společnosti Řemesla s. r. o., resp. nesplnění pracovněprávních závazků, státní zastupitelství nevěnovalo náležitou pozornost problematice splnění povinností původního jednatele společnosti s ručením omezeným Řemeslo, co se týká odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Arci je ovšem také pravdou, že v souvislosti s převodem vlastnictví této společnosti nový vlastník Andrej Kříž v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku převzal na sebe všechna práva, všechny povinnosti a všechny závazky včetně pracovněprávních závazků a včetně i těch dluhů, které přicházely v úvahu - a to chci zdůraznit - k vymáhání ve správním řízení.

Protože z okolností případu, který byl ovšem orientován nesporně do oblasti úmyslného zavinění ve vztahu k pracovněprávním závazkům vůči konkrétním pracovníkům, nevyplývaly žádné okolnosti, které by svědčily o tom, že ing. Suchánek jednal v úmyslu tyto poškodit, stejně jako lze obtížně dedukovat, že by jednal v úmyslu poškodit zájmy sociálního a zdravotního pojištění, nebyly dány předpoklady pro to, aby v tomto směru bylo trestní řízení pro nesplnění závazku z povinnosti platit příspěvky na sociální a zdravotní pojištění zahájeno. Z tohoto důvodu je situace taková, že správní orgány mají právo a možnost, i když velice obtížně realizovatelnou, na základě správního řízení vymáhat nedoplatky na pozdějším vlastníkovi Andrejovi Křížovi. Zřejmě tady tento krok nebude příliš úspěšný, jako se obávám, že nebude příliš úspěšný krok těch poškozených zaměstnanců k vymožení jejich nároků.

Já jsem dal podnět, aby se Státní zastupitelství v Jindřichově Hradci tou věcí ještě zabývalo, prozatím žádnou odpověď neznám. Chci věc sledovat - ne pro tento případ, ale proto, že se jedná o systémovou otázku při posuzování nároků, které se bohužel stále koncentrují spolu s okruhy činnosti státního zastupitelství v té oblasti, ve které je podáno to nešťastné, řekl bych trošku nadbytečně používané, tzv. trestní oznámení.

Bohužel v tomto směru se naše chování nebo státních orgánů někdy příliš koncentruje na pozornost pouze na to, co je tím oznamovatelem zdůrazňováno, a nejsou dostatečně sledovány event. další trestněprávní souvislosti, které se z té skutkové základny jednotlivých případů nabízejí. Jakmile budu znát stanovisko, nebo jak se situace vyvine v oblasti nesplnění závazků Andreje Kříže vůči zaměstnancům, tak vůči nárokům z titulu sociálního a zdravotního pojištění, budu vás informovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru spravedlnosti Otakaru Motejlovi. Táži se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan poslanec Filip. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, jsem spokojen se současnou odpovědí pana ministra Motejla a s jeho příslibem, že mi doplní tu odpověď. Ale protože neznám podle našeho jednacího řádu jinou možnost, než že je třeba ukončit nějakým způsobem tuto věc, tak musím podotknout, že jedinou mou možností, abychom tuto odpověď doplnili, je nesouhlas s původní písemnou odpovědí s tím, že tomu rozumíme tak, že já tu odpověď dostanu a bude se týkat právě té části, která zatím není splněna - týká se nezaplaceného sociálního zdravotního pojištění. Musím opakovat, že to chápu jako formální věc a věřím panu ministrovi, že mi odpověď po došetření této věci zašle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Táži se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové. Já bych chtěl navrhnout souhlasné usnesení, tzn., že Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti na tuto interpelaci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, to je druhý návrh. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o obou návrzích usnesení. Nejprve o návrhu pana poslance Filipa, poté o návrhu pana poslance Sobotky. Návrh pana poslance Filipa zní: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Otakara Motejla na interpelaci uvedenou ve sněmovním tisku č. 66."

 

Zahajuji hlasování číslo 48. Kdo je pro tento návrh usnesení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 26 poslankyň a poslanců, proti bylo 50.

 

Nyní budeme hlasovat o druhém návrhu usnesení, které přednesl pan poslanec Sobotka. Návrh zní: "Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Otakara Motejla na interpelaci poslance Filipa uvedenou ve sněmovním tisku č. 66.

 

Zahajuji hlasování číslo 49. Kdo je proto tento návrh usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh také nebyl přijat, když se pro něj vyslovilo 63 poslankyň a poslanců, proti bylo 17.

 

Skončili jsme projednávání této interpelace s odpovědí s tím, že nabídce ministra spravedlnosti bude nepochybně učiněno zadost.

V tuto chvíli se budeme věnovat další interpelaci, která byla směřována na ministra vnitra Václava Grulicha. Ministr vnitra Václav Grulich odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Výborného ve věci vztahu Ministerstva vnitra a Národního bezpečnostního úřadu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk č. 52. Otevírám v tuto chvíli rozpravu, do níž se jako první hlásí autor interpelace pan poslanec Miloslav Výborný. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova, a vás, kolegyně a kolegové žádám o snížení hladiny hluku.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, pane předsedo vlády, pane ministře, dámy a pánové. Pokusím se být stručný. Skutkový stav je popsán v písemné interpelaci. Podstata té interpelace spočívá v tom, že jisté mediální zdroje, jeden z nejčtenějších deníků v České republice podal informaci, že vlivní úředníci resortu Ministerstva vnitra, kteří jsou seznámeni s průběhem chystaných prověrek v rámci nového zákona o ochraně utajovaných skutečností a kteří jsou také seznámeni s činností Národního bezpečnostního úřadu, podali tomuto listu informace, které byly interpretovány tím způsobem, že už je dopředu jasné, které osoby prověrku nezískají.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP