(Schůze opět zahájena v 10.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, čas určený na přestávku pro porady klubů vypršel. Mám nejprve několik technických sdělení. Pan poslanec Tollner má náhradní kartu číslo 4. Dále zde mám omluvu pana poslance Pavla Hojdy, který se dnešního jednání nemůže zúčastnit a je tedy řádným omluveným poslancem.

 

Budeme pokračovat v rozprojednaném bodě číslo 5, kterým je Návrh způsobu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 v opakovaném prvém čtení a čteních dalších v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech.

Rozprava k tomuto bodu byla ukončena. Měl jsem avizovanou žádost o vystoupení ministra financí. Táži se, zda platí. Platí, takže znovu vystoupí ministr financí. Upozorňuji, že tím bude opětovně otevřena rozprava k tomuto bodu. Pane ministře, máte slovo.

 

Mezitím vás, kolegyně a kolegové, odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo, za možnost otevřít rozpravu. Chtěl bych uvést jen argument, který v předchozí diskusi o schválení harmonogramu k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu možná nezazněl dost důrazně. Musíme si uvědomit zahraničně - nechci říkat politické - ale především zahraničně ekonomické dopady toho, zda tato země bude muset žít pod jakoukoli formou provizoria. Z hlediska vnímání těch zahraničních partnerů, kteří určují investiční klima ve vztahu k nám, je jednodenní provizorium vnímáno stejně jako týdenní nebo čtrnáctidenní. Je to prostě provizorium a provizorium je cosi, co ve slušné společnosti se nenosí.

Bude tím ovlivněna negativně stabilita našeho vztahu k zahraničí, může dojít ke kolísání měny a ke všem efektům, před kterými mnozí, kteří dnes by snad o to provizorium stáli, používali jako zásadní, proč budou proti rozpočtu. Jestliže nyní mají podpořit to, o čem hovořím, stejnými argumenty, kterých použili oni, tak sedí v lavicích a mlčí. Možná u některých z přítomných se prosazuje touha ukázat této vládě pěst. Může to být touha, ale pokud ta pěst bude odsouzena dopadnou, tak nedopadne na tuto vládu, ale na tuto ekonomiku. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi. Do otevřené rozpravy se dále hlásí předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan poslanec Jan Kasal. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Jan Kasal: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, my jste samozřejmě stejně tak jako vy všichni projednávali všechny tři varianty. Byť z různých důvodů rozumíme tomu, co zde říkal právě pan ministr Svoboda, s výjimkou toho ukazovat někomu pěst. Z důvodů, které vzápětí vysvětlím, se poslanecký klub KDU-ČSL přikloní k variantě C. Důvod je jednoduchý. Varianta A totiž znamená nebezpečí omezení rozpravy v parlamentu k tak významnému zákonu, jako je zákon o státním rozpočtu, a to nechceme připustit. To je ten důvod a já vám děkuji za pochopení. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kasalovi. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Kühnl, tudíž mu udílím slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nemyslím si, že krátké rozpočtové provizorium by poškodilo nějak zásadním způsobem naši ekonomiku. Myslím, že výsledek hlasování v prvním čtení o rozpočtu nám naznačuje, že rozpočet má šanci být schválen. Rozpočtové provizorium musíme dělit na dvě části. Jednak jako právní procedurální fakt a jednak jako způsob života, jako fakt ekonomický. Je-li zjevné, že rozpočet má šanci na schválení, ten druhý, ekonomický důvod vlastně nepadá na váhu. Myslím si, že varianta A nejenže nedává dostatečný čas k projednání státního rozpočtu, ale myslím si, že svým způsobem je dokonce urážkou sněmovny, protože takovýmto způsobem se snažit projednávat rozpočet je naprosto vyloučené.

Myslím si, že bychom se měli přiklonit k takové variantě, která umožní dostatečné projednání rozpočtu a která nepovede k dlouhodobému provizoriu, což je samozřejmě jak varianta B, tak varianta C. Klub Unie svobody se přiklání k variantě C.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kühnlovi. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Tlustý. Udílím mu slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych uvést důvody, pro které klub ODS preferuje variantu B nebo variantu C, ale nemůže podpořit variantu A. Hlavní důvod jsem zde už uvedl. Ta varianta je pouhým přáním, není realitou. Rozpočtový výbor nemůže projednat text zákona, nemůže sepsat usnesení v souhrnném čase sedmi hodin. Prostě to nelze. Chápu, že v politice se často jedná o přání, my bychom si také přáli, aby to bylo možné, ale protože to odporuje zdravému rozumu, odporuje to realitě, nechceme vytvářet iluze, které jsou nesplnitelné. To je důvod, pro který klub ODS nepodpoří variantu A.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Tlustému. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Filip jako předseda poslaneckého klubu KSČM. Já mu v tuto chvíli udílím slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, já bych nebýval reagoval. Myslím, že řada velmi racionálních věcí zazněla ve vystoupení pana kolegy Kühnla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP