(pokračuje Filip)

Ale to, co řekl pan kolega, Tlustý už tak racionální není. Řeknu to docela jednoduše. Tato sněmovna ve dvou předchozích obdobích zcela neracionálně plnila přání jedné politické strany. A to mě vede k tomu...

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovoří pan předseda Filip. Prosím všechny, aby respektovali jednací řád a nepřerušovali řečníka. Podle jednacího řádu jediný, kdo může řečníka přerušit, je řídící schůze. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Já jsem nenutil nikoho z členů poslaneckého klubu KSČM, aby hlasoval pro variantu A, variantu B, nebo variantu C. Chápu, že řada poslanců, a to i našich poslanců, chce mít vánoce v rodinném kruhu a řada poslanců jiných má zaplacený lyžařský zájezd apod. To všechno chápu, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem se na Poslaneckou sněmovnu dívá veřejnost, myslím si, že nejde o zbožné přání, že jde o zcela racionální postup, jakým způsobem dosáhnout v co nejkratším termínu schválení státního rozpočtu. Myslím si, že ač poslanci našeho klubu nejsou zavázáni k žádnému hlasování, že zváží všechny možnosti, které vedou k co nejrychlejšímu projednání státního rozpočtu. Když už pro nic jiného, tak zejména proto, aby začaly výbory Poslanecké sněmovny v novém roce pracovat v normálním rytmu, protože nebyl to klub KSČM, který způsobil, že se opakovalo první čtení.

(Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Brožík. Udílím mu slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, pane premiére, kolegyně a kolegové, já musím také odmítnout požadavek, že jsme tlačeni do jakéhosi časového stresu a že je to nedůstojné, aby Poslanecká sněmovna mezi vánočními a novoročními svátky projednala státní rozpočet, protože doufám, že tento rozpočet se neprojednává jenom tento týden. Státní rozpočet má Poslanecká sněmovna k dispozici od září letošního roku. To, že jsme se dostali zpátky do prvního čtení, skutečně nebyla vina ani poslanců sociální demokracie, ani poslanců KSČM, ale myslím si, že tím, že končí tato schůze již příští týden, zřejmě ve středu, je dostatečný prostor až do vánočních svátků, aby všechny výbory řádně projednaly svoje kapitoly, které budou mít uloženy, a že snad rozpočtový výbor by mohl předjednat všechny tyto záležitosti tak, aby 27. pouze udělal závěrečnou shrnující zprávu a předložil ji Poslanecké sněmovně.

Myslím si, že rozpočet, který se potáhne přes Nový rok, nedělá dobrou reklamu Poslanecké sněmovně, a i já jsem chtěl již požádat o to, aby tato sněmovna pracovala v jakémsi schváleném režimu. Všechny tyto mimořádné schůze a tato zasedání nám narušují skutečně koncepční věci, připravenost výborů apod. Takže já bych moc prosil, abychom podpořili variantu A.

(Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Brožíkovi. Dále se do rozpravy hlásí kolega Vymětal, ale musím dát přednost předsedovi klubu panu poslanci Tlustému. Nikoli, on nechce využít svého práva, takže může hovořit pan poslanec Vymětal. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova. Poté pan předseda Tlustý.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil pozměňovací návrhy k předloženému návrhu organizačního výboru a sice k variantě A bodu 10 a k bodu 11. Domnívám se, že limitovat, aby si limitovala Poslanecká sněmovna sama, jak dlouho bude vést rozpravu ve druhém čtení, je opravdu znásilňování.

Takže navrhuji v bodě 10, poslancům jsou již rozmnoženy a rozdány pozměňovací návrhy, neprodleně po ukončení rozpravy, a to nejpozději do 29. 12. 1998 do 9.00 hodin - prostě vypustit tu druhou část věty za neprodleně po ukončení rozpravy. A bod 11 stejně tak - nejdříve 40 hodin po skončení druhého čtení. To jsou moje pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli udílím slovo předsedovi rozpočtového výboru panu poslanci Tlustému. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, někteří diskutující se snaží diskusi převést do jiné roviny, než o kterou skutečně jde. My tady nebudeme rozhodovat o tom, jestli bude sněmovna nebo její orgány mezi svátky jednat či nikoli, my tady rozhodujeme o tom, jaký bude harmonogram postupu jednání, přičemž varianta B, a asi to musíme zdůraznit, já jsem její předkladatel, navrhuji, aby rozpočtový výbor, předsedové všech gesčních výborů, případně další členové sněmovny, kteří se chtějí zúčastnit rozpočtového výboru, se ho zúčastnili právě mezi svátky. Nevkládejte nám proto do úst, že my se snažíme zabránit jednání mezi svátky. My navrhujeme, aby mezi svátky rozpočtový výbor i další gestoři jednotlivých kapitol jednali. Toto hlasování neposouvejte někam jinam. Já jsem záměrně tuto rozumnou kompromisní variantu navrhl, je to varianta, která je reálná, varianta, která znamená jednání mezi svátky, a divím se tomu, že tento rozumný kompromis nechcete přijmout. Obávám se, že to bude mít nějaké jiné než racionální důvody.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli bych se zeptal pana poslance Karla Vymětala, jestli trvá na svém návrhu, protože já si myslím, že je irelevantní, neboť usnesení sněmovny samozřejmě nemůže porušit zákon, pokud by rozprava trvala déle než do 9 hodin 29. 12., je logické, že na základě usnesení sněmovny nemůžeme porušit zákon. Rozumím tomu spíš jako určitý apel nebo upozornění na tento problém, ale není zapotřebí o tomto návrhu hlasovat. Kolega Vymětal souhlasí, takže to nebyl formální pozměňovací návrh.

Pane poslanče Karle Vymětale, zpravodaj trvá na tom, že to musí v rámci rozpravy, neboť nebyla uzavřena, zaznít na mikrofon, tak vás požádám, abyste buď potvrdil, nebo nepotvrdil, že na tomto návrhu trváte.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, beru to zpět jako pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane poslanče. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám. Budeme tedy rozhodovat o návrhu usnesení s tím, že bych doporučoval nejprve provést orientační hlasování o variantách A, B, C, poté podle toho, která z těchto variant získá nejvíce hlasů, o těchto variantách budeme hlasovat v tzv. ostrém hlasování, až jedna z těchto variant bude schválena jako usnesení, poté budeme hlasovat o usnesení jako celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP